Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പുംസ്ത്വാപഹരണം - Pumsthvaapaharanam ശൈല്യം - Shailyam യശസ്വതി - Yashasvathi തുമ്പിക്കൈ - Thumpikkai തതകം - Thathakam നീരജലോചന - Neerajalochana പൂതന - Poothana ഇക്കിട്ട്, ഇക്കിട്, ഇക്കിട്ടം - Ikkittu, Ikkidu, Ikkittam ഉമാതൃതീയ - Umaathrutheeya കപ്പപ്പേര - Kappappera അസ്വസ്ഥത - Asvasthatha പെണ്‍ഗ്രഹം - Pen‍graham ജീവന്തിനി - Jeevanthini ചക്രരേഖ - Chakrarekha വിശാഖദത്തന്‍ - Vishaakhadhaththan‍ ഇളങ്കോലം - Ilankolam ചക്രപാദകം - Chakrapaadhakam പമ്പ് - Pampu ഞരി - Njari അമറ് - Amaru ഉല്ലസിക്കുക - Ullasikkuka ശക്രപത്നി - Shakrapathni ഏറിടുക - Eriduka മാനദ - Maanadha അഗ്നിപ്രതീകാരം - Agnipratheekaaram സ്ഥപുടം - Sthapudam സമീരണനന്ദനന്‍ - Sameerananandhanan‍ മിഥ്യാസാക്ഷി - Mithyaasaakshi ചോണന്‍ - Chonan‍ ആനക്കോപ്പ് - Aanakkoppu അഗ്നിദാതാവ് - Agnidhaathaavu എളിയന്‍ - Eliyan‍ പന്നിക്കരടി - Pannikkaradi ഗലകംബലം - Galakambalam വിജൃംഭണം - Vijrumbhanam പക്ഷിവാഹനന്‍ - Pakshivaahanan‍ അംബുനിധി - Ambunidhi കെടു - Kedu തോട്ടക്കാരന്‍ - Thottakkaaran‍ മൂലകം - Moolakam തളിയുക - Thaliyuka മഹൗജസ്സ് - Mahaujassu ചാതുര്‍വിദ്യം - Chaathur‍vidhyam ചേരി - Cheri ആട്ടി - Aatti റിവിഷന്‍ - Rivishan‍ തീരുക - Theeruka വിവന്ദിഷു - Vivandhishu സൗഹിത്യം - Sauhithyam ബഹ്വര്‍ഥ - Bahvar‍tha

Random Words

നയം - Nayam ആകാരം - Aakaaram തോടി - Thodi മുതല്‍ - Muthal‍ കുഞ്ചിരോമം - Kunchiromam ചുരി - Churi ഉത്സാഹിക്കുക - Uthsaahikkuka പൊറായ്മ - Poraayma വല്ലിക - Vallika ഘര്‍ഘരി - Ghar‍ghari നിഷ്പദ - Nishpadha അനുരൂപ - Anuroopa പീക്കലാട്ടം - Peekkalaattam കിര്‍മീരിത - Kir‍meeritha ഉപജ - Upaja പനുവല്‍ - Panuval‍ ആച്ചിയാര്‍ - Aachiyaar‍ യോനിസ്രാവം - Yonisraavam കുന്തിരിക്കം - Kunthirikkam ആട്ട് - Aattu കിങ്കിണി(ക) - Kinkini(ka) അനിര്‍വര്‍ണനം - Anir‍var‍nanam അസന്നിഹിത - Asannihitha അപാസിത - Apaasitha കരുമ്പൊന്‍ - Karumpon‍ അക്ഷപടലം - Akshapadalam പീതര്‍മണി - Peethar‍mani മത്സരം - Mathsaram വക്രതുണ്ഡന്‍ - Vakrathundan‍ അഴകച്ച് - Azhakachu അകന്ന - Akanna അശ്വസ്ഥാനം - Ashvasthaanam ചെമ്പവിഴം - Chempavizham അജിനം - Ajinam കമ്മിയന്‍ - Kammiyan‍ ഗോനന്ദ - Gonandha കന്ദവര്‍ധനം - Kandhavar‍dhanam ബാഹുലേയന്‍ - Baahuleyan‍ വേണാട് - Venaadu ചതുര്‍ദശഭുവനങ്ങള്‍ - Chathur‍dhashabhuvanangal‍ ഉപജ്ഞ - Upajnja പ്രതിവസ്തുപമ - Prathivasthupama പരിഭാജത്ത് - Paribhaajaththu ആശിക്കുക - Aashikkuka സിദ്ധാര്‍ഥകം - Siddhaar‍thakam വിപരീത - Vipareetha ദക്ഷിണാചാരന്‍ - Dhakshinaachaaran‍ ദശവ്യസനങ്ങള്‍ - Dhashavyasanangal‍ കാവ - Kaava ഉറ - Ura
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നാരായം.

Get English Word for നാരായം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നാരായം - Naaraayam  :  എഴുത്താണി - Ezhuththaani
     
     
നാരായം - Naaraayam  :  നേര്‍ത്തതും മുനയുള്ളതുമായ ഉപകരണം - Ner‍ththathum Munayullathumaaya Upakaranam
     
നാരായം - Naaraayam  :  പിടിയും മുനയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച അമ്പ് - Pidiyum Munayum Irumpukondu Nir‍micha Ampu
     
നാരായം - Naaraayam  :  തേനീച്ചയുടെയും കടന്നലിന്‍റെയും മറ്റും കൊമ്പ് - Theneechayudeyum Kadannalin‍reyum Mattum Kompu
     
നാരായം - Naaraayam  :  ദ്രാവകങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അളക്കാനുള്ള ഒരു തോത്. (പ്ര.) നാരായം വാങ്ങുക = പഠിപ്പുപൂര്‍ത്തിയാക്കി ഗുരുദക്ഷിണകൊടുത്ത് ഗുരുവില്‍നിന്ന് എഴുത്താണി സ്വീകരിക്കുക - Dhraavakangalum Dhaanyangalum Alakkaanulla Oru Thothu. (pra.) Naaraayam Vaanguka = Padippupoor‍ththiyaakki Gurudhakshinakoduththu Guruvil‍ninnu Ezhuththaani Sveekarikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×