Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നിദ്രാചാരം - Nidhraachaaram ത്വാഷ്ട്രി - Thvaashdri അടുപ്പം - Aduppam കുരുട് - Kurudu തുടസ്സം - Thudassam ചൂലാട്ടി - Choolaatti ഭവാര്‍ണവം - Bhavaar‍navam പ്രിയ - Priya പോതാധാരി - Pothaadhaari ഇത്തവ്വ് - Iththavvu പുഷ്ടിദ - Pushdidha വിദ്യാവൃദ്ധന്‍ - Vidhyaavruddhan‍ തര്‍ഷന്‍ - Thar‍shan‍ ഉഴപ്പ് - Uzhappu ഉത്സ്യ - Uthsya ഉവര്‍, ഓര് - Uvar‍, Oru ദു:ഖാര്‍ത്ത - Dhu:khaar‍ththa താമരക്കം - Thaamarakkam തിരുവനന്തപുരം - Thiruvananthapuram പാകന്‍ - Paakan‍ കൂടല്‍നായകന്‍ - Koodal‍naayakan‍ ശാര്‍ംഗി - Shaar‍mgi ശാതകുംഭം - Shaathakumbham ദ്വൈതി - Dhvaithi ഊരയന്‍ - Oorayan‍ തുരി - Thuri സുരഭി - Surabhi ചുടരൊളി - Chudaroli എറിയല്‍ - Eriyal‍ കിറുക്കുക - Kirukkuka അഗ്രവക്രതം - Agravakratham അനുഷംഗി - Anushamgi അച്ഛാച്ഛന്‍ - Achchaachchan‍ ജിന്‍ - Jin‍ അസ്തഗ - Asthaga പഞ്ചാംഗകഷായം - Panchaamgakashaayam ശമീഗര്‍ഭം - Shameegar‍bham സ്ഥൂല - Sthoola മേളനം - Melanam ഗ്രഷ്മികം - Grashmikam ഉപസക്തി - Upasakthi പര്യം - Paryam വറട് - Varadu സോപകാര - Sopakaara അത്യാചാരം - Athyaachaaram ദിനം - Dhinam കള്ളക്കൈ - Kallakkai ചോരമറിയുക - Choramariyuka മൈഥുനിക - Maithunika വരു - Varu

Random Words

സമാധി - Samaadhi ചെഞ്ചോല - Chenchola ഉദ്ധാരം - Uddhaaram കിഴക്ക് - Kizhakku ഭംഭം - Bhambham ആന്തര്യം - Aantharyam ജലവിഷു - Jalavishu തെറ്റുവില്ല് - Thettuvillu കോള്മയിര്‍ - Kolmayir‍ ഒണ്‍ - On‍ പന്നഗഭൂഷണന്‍ - Pannagabhooshanan‍ ഏഭ്യന്‍ - Ebhyan‍ മേകലകന്യ - Mekalakanya ഗണനാഥന്‍, -നായകന്‍ - Gananaathan‍, -naayakan‍ സ്തുത്യര്‍ഹ - Sthuthyar‍ha ഞാരല്‍ - Njaaral‍ ഉപാക്ഷം - Upaaksham ചെരിക്കുക - Cherikkuka തല്‍പശുദ്ധി - Thal‍pashuddhi ഉത്തരാര്‍ഥം - Uththaraar‍tham ദീപവര്‍ത്തി - Dheepavar‍ththi മഹാകവി - Mahaakavi ആഖ്യായി - Aakhyaayi മഹേശി - Maheshi കിടുക്കി - Kidukki അഭിമാനം - Abhimaanam ഓക്കാനം - Okkaanam ശിവകാരം - Shivakaaram ധന്വീനം - Dhanveenam തൃണഭുക്ക് - Thrunabhukku അപ്രതാപം - Aprathaapam അവഗദിത - Avagadhitha സം യുക്ത - Sam Yuktha കയ്യെഴുത്തഞ്ചേല - Kayyezhuththanchela ഉറിതൂക്കി - Urithookki നര്‍ക്കുടകം - Nar‍kkudakam വൈകുണ്ഠചതുര്‍ദശി - Vaikundachathur‍dhashi അസ്രഗുല്‍മം - Asragul‍mam അമൃതഭുക്ക് - Amruthabhukku മൃഗേന്ദ്രചടകം - Mrugendhrachadakam ചന്ദ്രകാന്ത - Chandhrakaantha കളഞ്ജം - Kalanjjam ചാന്ദ്രായണം - Chaandhraayanam കുരുപ്പുവിത്ത് - Kuruppuviththu അലിമകം - Alimakam ദൂരപാരം - Dhoorapaaram പട്ടന്‍ - Pattan‍ അഴിവ് - Azhivu ഋതുമത്ത് - Ruthumaththu ഗോവീര്യം - Goveeryam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നാരായം.

Get English Word for നാരായം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നാരായം - Naaraayam  :  എഴുത്താണി - Ezhuththaani
     
     
നാരായം - Naaraayam  :  നേര്‍ത്തതും മുനയുള്ളതുമായ ഉപകരണം - Ner‍ththathum Munayullathumaaya Upakaranam
     
നാരായം - Naaraayam  :  പിടിയും മുനയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച അമ്പ് - Pidiyum Munayum Irumpukondu Nir‍micha Ampu
     
നാരായം - Naaraayam  :  തേനീച്ചയുടെയും കടന്നലിന്‍റെയും മറ്റും കൊമ്പ് - Theneechayudeyum Kadannalin‍reyum Mattum Kompu
     
നാരായം - Naaraayam  :  ദ്രാവകങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അളക്കാനുള്ള ഒരു തോത്. (പ്ര.) നാരായം വാങ്ങുക = പഠിപ്പുപൂര്‍ത്തിയാക്കി ഗുരുദക്ഷിണകൊടുത്ത് ഗുരുവില്‍നിന്ന് എഴുത്താണി സ്വീകരിക്കുക - Dhraavakangalum Dhaanyangalum Alakkaanulla Oru Thothu. (pra.) Naaraayam Vaanguka = Padippupoor‍ththiyaakki Gurudhakshinakoduththu Guruvil‍ninnu Ezhuththaani Sveekarikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×