Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശേവന്‍ - Shevan‍ ഇരാജന്‍ - Iraajan‍ എഴുന്നള്ളിയേടത്തന്മാര്‍ - Ezhunnalliyedaththanmaar‍ വൈദിക - Vaidhika തെന്‍ - Then‍ മുഖപ്രസാദം - Mukhaprasaadham പഞ്ചാബ് - Panchaabu ദ്വാനവത - Dhvaanavatha അവിധുര - Avidhura ആര്‍ജക - Aar‍jaka തുളിപ്പ് - Thulippu തീറ്റിക്കുമ്പ - Theettikkumpa ആസ്വദിത - Aasvadhitha ഘ്രാത - Ghraatha ആയ്പ്പാടി - Aayppaadi ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രം - Dhaar‍ththaraashdram രംഗവിദ്യ - Ramgavidhya ആച്ഛേദന -നം - Aachchedhana -nam ഉച്ചന്‍ - Uchan‍ അഭിവന്ദ്യ - Abhivandhya ദക്ഷിണം - Dhakshinam ഇഞ്ചക്ഷന്‍ - Inchakshan‍ ജങ്ഘാലന്‍ - Jangghaalan‍ ഏകയോഗം - Ekayogam ദുഷ്ടം - Dhushdam വാവടയോട് - Vaavadayodu ത്വക്സുഗന്ധ - Thvaksugandha ഉടന്‍ - Udan‍ കൈത്തൂക്ക് - Kaiththookku ചമൂഹരന്‍ - Chamooharan‍ തണുക്കുക - Thanukkuka അപ്രകമ്പ - Aprakampa കില - Kila അജതനയന്‍ - Ajathanayan‍ നഖരായുധം - Nakharaayudham ഋശ്യഗന്ധ - Rushyagandha അണുകേന്ദ്രം - Anukendhram അക്ഷരവ്യക്തി - Aksharavyakthi അനുദ്യത - Anudhyatha ഇഷ്ടാര്‍ഥം - Ishdaar‍tham ഇളം - Ilam പടിത്തരം - Padiththaram എഴെ - Ezhe പിണ്ഡി - Pindi വിധുമൗലി - Vidhumauli കരഗ്രഹ(ണ)ം - Karagraha(na)m അഗ്നിഭൂവ് - Agnibhoovu അഘാഹം - Aghaaham എങ്കല്‍ - Enkal‍ പശു - Pashu

Random Words

ഇറ്റിറ്റ് - Ittittu ഉദ്ഗൂര്‍ണ - Udhgoor‍na കൊട്ടിച്ചകമ്പൂകല്‍ - Kottichakampookal‍ തറവാടക - Tharavaadaka കലഭവല്ലഭം - Kalabhavallabham അശ്വദംഷ്ട്ര - Ashvadhamshdra ക്ഷത്ര - Kshathra ഗോത്രന്‍ - Gothran‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് - Or‍dinan‍su അകൃതബുദ്ധി - Akruthabuddhi നൃഹരി - Nruhari ടന്‍ - Dan‍ ഊര്‍ധ്വപുണ്ഡ്രം - Oor‍dhvapundram അനാപ്യ - Anaapya ഒറ്റ - Otta ഗൃധ്രവൃത്തി - Grudhravruththi ഉല്ലോപിക - Ullopika യാവര്‍ - Yaavar‍ അശ്വവക്ത്രന്‍ - Ashvavakthran‍ ചിത്രാന്ദു - Chithraandhu മഹാകംബു - Mahaakambu കോശപാലന്‍ - Koshapaalan‍ മധുരക്കിഴങ്ങ് - Madhurakkizhangu കൂന്തല്‍ - Koonthal‍ നെയ്ക്കുമ്പളം - Neykkumpalam കലനം - Kalanam നാ - Naa കൈപ്പൂട്ട് - Kaippoottu സഗുണ - Saguna അകത്താര്‍ - Akaththaar‍ അനുപാനം - Anupaanam മുറ്റിയ - Muttiya മഹീസുത - Maheesutha വാഗരന്‍ - Vaagaran‍ ശതവര്‍ഷം - Shathavar‍sham ഐശ്വരി - Aishvari യോടകം - Yodakam പാദരോഹണം - Paadharohanam അഭ്യാഘാത് - Abhyaaghaathu ദിഗധിപന്‍ - Dhigadhipan‍ ആയി - Aayi അട്ടിമറി - Attimari അമ്പലത്താടുവാര്‍ - Ampalaththaaduvaar‍ നെല്‍പ്പുര - Nel‍ppura നിഷ്ക്വാഥം - Nishkvaatham കടച്ചിക്കൊല്ലന്‍ - Kadachikkollan‍ അമ്പയിടുക - Ampayiduka നൈകചര - Naikachara അശോകസ്തംഭം - Ashokasthambham ബ്രഹ്മബീജം - Brahmabeejam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About നാരായം.

Get English Word for നാരായം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
നാരായം - Naaraayam  :  എഴുത്താണി - Ezhuththaani
     
     
നാരായം - Naaraayam  :  നേര്‍ത്തതും മുനയുള്ളതുമായ ഉപകരണം - Ner‍ththathum Munayullathumaaya Upakaranam
     
നാരായം - Naaraayam  :  പിടിയും മുനയും ഇരുമ്പുകൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച അമ്പ് - Pidiyum Munayum Irumpukondu Nir‍micha Ampu
     
നാരായം - Naaraayam  :  തേനീച്ചയുടെയും കടന്നലിന്‍റെയും മറ്റും കൊമ്പ് - Theneechayudeyum Kadannalin‍reyum Mattum Kompu
     
നാരായം - Naaraayam  :  ദ്രാവകങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും അളക്കാനുള്ള ഒരു തോത്. (പ്ര.) നാരായം വാങ്ങുക = പഠിപ്പുപൂര്‍ത്തിയാക്കി ഗുരുദക്ഷിണകൊടുത്ത് ഗുരുവില്‍നിന്ന് എഴുത്താണി സ്വീകരിക്കുക - Dhraavakangalum Dhaanyangalum Alakkaanulla Oru Thothu. (pra.) Naaraayam Vaanguka = Padippupoor‍ththiyaakki Gurudhakshinakoduththu Guruvil‍ninnu Ezhuththaani Sveekarikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×