Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഗന്ധിപത്രം, -പര്‍ണം - Gandhipathram, -par‍nam സീര(ക)ന്‍ - Seera(ka)n‍ ചെപ്പം - Cheppam ഭൃതിഭുക്ക് - Bhruthibhukku ജോനകനാരകം - Jonakanaarakam ഉട - Uda കുണ്ഡലീകൃത - Kundaleekrutha പാരിക്കുക - Paarikkuka അങ്ങാടിപ്പാട്ട് - Angaadippaattu ഉപ്പുകുഴി - Uppukuzhi വചനകരന്‍ - Vachanakaran‍ ചൊട്ടച്ചാണ്‍ - Chottachaan‍ പട്ടച്ചാരായം - Pattachaaraayam ചളിയുക - Chaliyuka ഗര്‍ഭകണ്ടകം - Gar‍bhakandakam ആരിരുള്‍ - Aarirul‍ സജ്ജ - Sajja അസിധാര - Asidhaara ജാരൂഹം - Jaarooham എയ്ത്ത് - Eyththu ക്ഷാരകര്‍ദമം - Kshaarakar‍dhamam ആഖനികന്‍ - Aakhanikan‍ ഹരസൂനു - Harasoonu ദുരാചാര - Dhuraachaara പഞ്ചമഹാകാവ്യങ്ങള്‍ - Panchamahaakaavyangal‍ അപ്സുചര - Apsuchara അല്ലിയം - Alliyam ഫാലഖേല - Phaalakhela ചണ്ഡി - Chandi അനന്താത്മാവ് - Ananthaathmaavu വള്ളിക്കുടില്‍ - Vallikkudil‍ അര്‍വാക്കാലിക - Ar‍vaakkaalika നികൃത്ത - Nikruththa ഊറ്റന്‍ - Oottan‍ യന്ത്രവീണ - Yanthraveena കൊട്ടുവാദ്യം - Kottuvaadhyam കൗഡിന്യന്‍ - Kaudinyan‍ അദോഹം - Adhoham ഗ്രന്ഥസൂചി - Granthasoochi അനിഷ്ടം - Anishdam അക്ഷരത്രയം - Aksharathrayam അചലാത്മജ - Achalaathmaja പൊറിക്കുക - Porikkuka തനുതലം - Thanuthalam മുതുക് - Muthuku നീര്‍ക്കലക്കം - Neer‍kkalakkam മഹാകന്ദം - Mahaakandham കറണ്ട്, -ന്റ് - Karandu, -ntu ഉച്ചപ്പറ്റ് - Uchappattu സുരല - Surala

Random Words

ഞാവുക - Njaavuka ഏകാശീത - Ekaasheetha അളിഞ്ചക്കണ്ണ് - Alinchakkannu സാധുവൃത്തത - Saadhuvruththatha സദം - Sadham ജോക്കര്‍ - Jokkar‍ അവചൂര്‍ണനം - Avachoor‍nanam വിഹരണം - Viharanam ചാത്തന്‍കോഴി - Chaaththan‍kozhi ധനാര്‍ച്ചിത - Dhanaar‍chitha പക്ഷ്മപാതം - Pakshmapaatham അസഞ്ചിതം - Asanchitham അവതര്‍പ്പണം - Avathar‍ppanam അജഡ - Ajada കുന്തി - Kunthi ദന്തമാംസം - Dhanthamaamsam നാഗേന്ദ്രഗാമിനി - Naagendhragaamini വിശിഷ്ടന്‍ - Vishishdan‍ അശിശു - Ashishu കര്‍പ്പൂര - Kar‍ppoora ഉദകനിധി - Udhakanidhi നന്ത് - Nanthu ഉപനിവിഷ്ട - Upanivishda കനാന്യന്‍ - Kanaanyan‍ വാസം - Vaasam കവി - Kavi മോശം - Mosham ആചാര്യനിഷ്ക്രയം - Aachaaryanishkrayam ആളര്‍ - Aalar‍ ഓരാ - Oraa പഞ്ചലോഹ(ക)ം - Panchaloha(ka)m ബൃഹദ്ബീജം - Bruhadhbeejam വാചനകം - Vaachanakam ഓലകെട്ടുക - Olakettuka പോതച്ഛാദനം - Pothachchaadhanam നര്‍ദിത - Nar‍dhitha ഊരമ്മ - Ooramma ഋഷഭതീര്‍ഥം - Rushabhatheer‍tham ഭാവസന്ധി - Bhaavasandhi അപ്പിടി - Appidi ചുറ്റുപാട് - Chuttupaadu അവഗണന - Avaganana കവട്ട - Kavatta പ്രകോപം - Prakopam ഉപഖിലം - Upakhilam ധര്‍ഷിക്കുക - Dhar‍shikkuka ആകാശവര്‍ത്മാവ് - Aakaashavar‍thmaavu യജ്ഞന്‍ - Yajnjan‍ എളങ്ങല്ലൂര്‍സ്വരൂപം - Elangalloor‍svaroopam പാര്‍ശവന്‍ - Paar‍shavan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പത്തല്‍.

Get English Word for പത്തല്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പത്തല്‍ - Paththal‍  :  വേലിക്കമ്പ്, ബലമുള്ള കമ്പ് - Velikkampu, Balamulla Kampu
     
     
പത്തല്‍ - Paththal‍  :  വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനായി തകിടുകൊണ്ട് നിര്‍മിക്കുന്ന ഓവ് - Vellam Ozhukippokaanaayi Thakidukondu Nir‍mikkunna Ovu
     
പത്തല്‍ - Paththal‍  :  ഒരുതരം ആഭരണം (മുസ്ലിം സ്‌ത്രീകള്‍ അണിയുന്നത്) - Orutharam Aabharanam (muslim Sthreekal‍ Aniyunnathu)
     
പത്തല്‍ - Paththal‍  :  ഒരു പലഹാരം, പത്തിരി - Oru Palahaaram, Paththiri
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×