Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പാരോവര്യം - Paarovaryam കുണ്ഡലം - Kundalam വാസ്തുകാരന്‍ - Vaasthukaaran‍ ജീവി - Jeevi അകമേ - Akame പക്ഷിമല്ലം - Pakshimallam കീഴുഭയം - Keezhubhayam നികൃന്തനം - Nikrunthanam ഉദ്ഘാടിമം - Udhghaadimam അരച്, -ശ് - Arachu, -shu നൃത്തം - Nruththam പതിനാങ്ക് - Pathinaanku അവചിത - Avachitha ആത്മവത്ത - Aathmavaththa വൃദ്ധവാഹനം - Vruddhavaahanam ആമന്ത്രിക - Aamanthrika അപത്യവിക്രയി - Apathyavikrayi യഥാതഥപ്രസ്ഥാനം - Yathaathathaprasthaanam പരി - Pari സുരന്‍ - Suran‍ വരിയുക - Variyuka ചട്ടക്കട്ടില്‍ - Chattakkattil‍ ഉദ്യോഗശാലി - Udhyogashaali രവിനാമകം - Ravinaamakam ശൗര്‍പ്പ - Shaur‍ppa നാമധാരണം - Naamadhaaranam ചൂടകം - Choodakam അസുരഭാഗം - Asurabhaagam ശിക്ഷക - Shikshaka അഭിനവോദ്ഭിത്ത് - Abhinavodhbhiththu മാവി - Maavi ദീര്‍ഘപക്ഷന്‍ - Dheer‍ghapakshan‍ കറുക്കന്‍ - Karukkan‍ സ്രുക്ക് - Srukku മുക്താകലാപം - Mukthaakalaapam കുച്ചകം - Kuchakam കിളര് - Kilaru പരസ്പര - Paraspara കശ്മല - Kashmala കാണമിടുപാട്ടം - Kaanamidupaattam താരാധിനായകന്‍ - Thaaraadhinaayakan‍ കാല്‍ശരായി - Kaal‍sharaayi ഇരിപ്പെഴുക് - Irippezhuku പുഷാവ് - Pushaavu നവരാശികം - Navaraashikam മുനിവല്ലഭം - Munivallabham അമുക്കിരം, അമുക്കുരം - Amukkiram, Amukkuram ജപമണ്ഡപം - Japamandapam വിയല്‍ - Viyal‍ കൊണ്ടാട്ടം - Kondaattam

Random Words

വജ്ര - Vajra ധനാദാനം - Dhanaadhaanam ഉലയ്പ് - Ulaypu താമ്രകര്‍ണി - Thaamrakar‍ni നൂക്കല്‍ - Nookkal‍ പരിശ - Parisha അസനപുഷ്പകം - Asanapushpakam അസ്രജം - Asrajam പ്രാഭഞ്ജനി - Praabhanjjani തമാശ - Thamaasha വര്‍ഗചതുഷ്ടയം - Var‍gachathushdayam കായാപുരി - Kaayaapuri നിഷാദന്‍ - Nishaadhan‍ സ്മൃതിശേഷ - Smruthishesha ആമ്പലം - Aampalam ഭോഗദേഹം - Bhogadheham കിന്നരം - Kinnaram ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ - Ganithashaasthrajnjan‍ അദ്രിജം - Adhrijam ശ്രമണി - Shramani തോട്ടുവാരം - Thottuvaaram ചൂതം - Chootham കാങ്കയന്‍ - Kaankayan‍ ഭൂമീന്ദ്രന്‍ - Bhoomeendhran‍ ആന്ന - Aanna ഉരുക്കുനെയ്യ് - Urukkuneyyu ധനിഷ്ഠ - Dhanishda ക്ഷീണചന്ദ്രന്‍ - Ksheenachandhran‍ ജതുക - Jathuka ഈര്‍ച്ചവാള്‍ - Eer‍chavaal‍ ഉദവസാനീയ - Udhavasaaneeya അദ്രിസാരം - Adhrisaaram നിര്‍വര്‍ത്തനം - Nir‍var‍ththanam കൂറുമാറ്റം - Koorumaattam വാശ്രം - Vaashram മഹാവപുസ്സ് - Mahaavapussu ധൃഷ്ണു - Dhrushnu പുരോഭാഗി - Purobhaagi വക്രാസി - Vakraasi ചെറിയന്ന് - Cheriyannu എഴുമുടി - Ezhumudi ആദാതാ(വ്) - Aadhaathaa(vu) പന്നഗരാജന്‍ - Pannagaraajan‍ ഐകരൂപ്യം - Aikaroopyam തികവ് - Thikavu കന്നിയാക്കം - Kanniyaakkam അഭൂതചര - Abhoothachara ചതുരപ്പുറം - Chathurappuram ധാടി - Dhaadi അതിച്ഛത്ര - Athichchathra
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പന്തം.

Get English Word for പന്തം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പന്തം - Pantham  :  കോലില്‍ തുണിചുറ്റി എണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയത് - Kolil‍ Thunichutti Ennayozhichu Theekoluththiyathu
     
     
പന്തം - Pantham  :  ഒരു കാവില്‍ നിന്നു മറ്റൊരു കാവിലേക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ പായുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന തേജഃപുഞ്ജം - Oru Kaavil‍ Ninnu Mattoru Kaavilekku Chovvaazhcha Velliyaazhcha Ennee Dhivasangalil‍ Paayunnathaayi Parayappedunna Thejapunjjam
     
പന്തം - Pantham  :  കീല്‍, പയിനിന്‍റെ കറ - Keel‍, Payinin‍re Kara
     
പന്തം - Pantham  :  കൈവിളക്ക്. (പ്ര.) പന്തം ഉഴിയല്‍ = രോഗം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്. പന്തംകണ്ട പെരുച്ചാഴി = പരിഭ്രമിച്ച ആള്‍ - Kaivilakku. (pra.) Pantham Uzhiyal‍ = Rogam Maattaanulla Oru Chadangu. Panthamkanda Peruchaazhi = Paribhramicha Aal‍
     
പന്തം - Pantham  :  അഴക് - Azhaku
     
പന്തം - Pantham  :  സ്നേഹം - Sneham
     
പന്തം - Pantham  :  ചേര്‍ച്ച - Cher‍cha
     
പന്തം - Pantham  :  മതില്‍ - Mathil‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×