Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പ്രജാഗരം - Prajaagaram സ്വകീയ - Svakeeya മുകഴുക - Mukazhuka ഉജ്ജാസനം - Ujjaasanam തലതഃ - Thalatha പിണക്കുക - Pinakkuka ആവര്‍ത്തം - Aavar‍ththam ചൂലുക - Chooluka എരിമുഖി - Erimukhi ഉറ്റ് - Uttu വൈരൂപ്യം - Vairoopyam അംഭോദം - Ambhodham ചിത്യ - Chithya കവ്യാനലന്മാര്‍ - Kavyaanalanmaar‍ ദ്യുമണി - Dhyumani ഇച്ഛാവതി - Ichchaavathi പ്രകോപനം - Prakopanam ഉപ്ത - Uptha സൗശീല്യം - Sausheelyam കോറുകണ്ണ് - Korukannu രോപിക്കുക - Ropikkuka കരവ - Karava കനകജൂബിലി - Kanakajoobili ഗാല്‍വാനോമീറ്റര്‍ - Gaal‍vaanomeettar‍ പുംഗം - Pumgam വര്‍മം - Var‍mam ന്യക്ത - Nyaktha തിരുവുടമ്പ് - Thiruvudampu ദൃപ്ര - Dhrupra അര്‍ഗളി - Ar‍gali കുരീരം - Kureeram കാണമര്യാദ - Kaanamaryaadha ഇദ്ധ - Iddha ഘടികാലവണം - Ghadikaalavanam അജബ് - Ajabu കുടിക്കാരി - Kudikkaari താവടി - Thaavadi ഇടിപ്പ് - Idippu പദം - Padham ആസാം - Aasaam കേശമാര്‍ജനം, -മാര്‍ജകം - Keshamaar‍janam, -maar‍jakam വിക്രയാനുശയം - Vikrayaanushayam സുപ്തജ്ഞാനം - Supthajnjaanam രസകഷായം - Rasakashaayam ഗണ്ഡുല - Gandula കീഴ്വഴങ്ങുക - Keezhvazhanguka പൊക്കിള്‍ - Pokkil‍ അണ്ട - Anda ത്യ്രാഹിക - Thyraahika വാര്‍ത്തപ്പാട് - Vaar‍ththappaadu

Random Words

അമ്മയാര്‍ - Ammayaar‍ നെഞ്ചുരം - Nenchuram കരിങ്കുറ്റി - Karinkutti ദാക്ഷ്യം - Dhaakshyam ധനി - Dhani പൊച്ചി - Pochi വാതകം - Vaathakam ഫാണ്ഡം - Phaandam കാവലന്‍ - Kaavalan‍ വിദ്വസ് - Vidhvasu എറ്റുപണിക്കന്‍ - Ettupanikkan‍ ചിരകാലം - Chirakaalam അപരിസ്രാവി - Aparisraavi സങ്കുചിത - Sankuchitha ഇരിപ്പ് - Irippu കല്പ(ക)വാടി - Kalpa(ka)vaadi കാളീതൃതീയ - Kaaleethrutheeya അസ്വരം - Asvaram വീതസൂത്രം - Veethasoothram ധാതുസാമ്യം - Dhaathusaamyam കല്ലുരുട്ടി - Kallurutti വിധുര - Vidhura ആശ്രമാലയന്‍ - Aashramaalayan‍ പണിത - Panitha വിരാധന്‍ - Viraadhan‍ അലോകനീയ - Alokaneeya അനൂപം - Anoopam ഗന്ധകമഴ - Gandhakamazha കൂര്‍മത - Koor‍matha പദാര്‍ഥദീപിക - Padhaar‍thadheepika പ്രവാസിത - Pravaasitha മൃഗാണ്ഡിക - Mrugaandika കോര്‍മ്പല്‍ - Kor‍mpal‍ ശുണ്ഡാപാനം - Shundaapaanam പരമ്പുരാന്‍ - Parampuraan‍ അഭയം - Abhayam വിശ്വാസനം - Vishvaasanam പട്ടണം - Pattanam കിരണമയ - Kiranamaya കല്പം - Kalpam അഭിശാപനം - Abhishaapanam ജിഗീഷു - Jigeeshu ബ്രഹ്മിഷ്ഠന്‍ - Brahmishdan‍ അമരസിംഹന്‍ - Amarasimhan‍ മേഘപ്രസവം - Meghaprasavam മുഖഖുരം - Mukhakhuram ഉരഗബന്ധം - Uragabandham ചിത്രവിദ്യ - Chithravidhya ചമസി - Chamasi അഷ്ടയോഗിനിമാര്‍ - Ashdayoginimaar‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പന്തം.

Get English Word for പന്തം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പന്തം - Pantham  :  കോലില്‍ തുണിചുറ്റി എണ്ണയൊഴിച്ച് തീകൊളുത്തിയത് - Kolil‍ Thunichutti Ennayozhichu Theekoluththiyathu
     
     
പന്തം - Pantham  :  ഒരു കാവില്‍ നിന്നു മറ്റൊരു കാവിലേക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ പായുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന തേജഃപുഞ്ജം - Oru Kaavil‍ Ninnu Mattoru Kaavilekku Chovvaazhcha Velliyaazhcha Ennee Dhivasangalil‍ Paayunnathaayi Parayappedunna Thejapunjjam
     
പന്തം - Pantham  :  കീല്‍, പയിനിന്‍റെ കറ - Keel‍, Payinin‍re Kara
     
പന്തം - Pantham  :  കൈവിളക്ക്. (പ്ര.) പന്തം ഉഴിയല്‍ = രോഗം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചടങ്ങ്. പന്തംകണ്ട പെരുച്ചാഴി = പരിഭ്രമിച്ച ആള്‍ - Kaivilakku. (pra.) Pantham Uzhiyal‍ = Rogam Maattaanulla Oru Chadangu. Panthamkanda Peruchaazhi = Paribhramicha Aal‍
     
പന്തം - Pantham  :  അഴക് - Azhaku
     
പന്തം - Pantham  :  സ്നേഹം - Sneham
     
പന്തം - Pantham  :  ചേര്‍ച്ച - Cher‍cha
     
പന്തം - Pantham  :  മതില്‍ - Mathil‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×