Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ജാതകകഥകള്‍ - Jaathakakathakal‍ വ്യവസ്ഥാനം - Vyavasthaanam ദൃഢരംഗ - Dhruddaramga ലോതം - Lotham കരിശമണി - Karishamani ജടിലം - Jadilam അപ്രതിഭടന്‍ - Aprathibhadan‍ ചരിത്രഗവേഷകന്‍ - Charithragaveshakan‍ ചരിതവ്രതന്‍ - Charithavrathan‍ മാര്‍ജം - Maar‍jam രഹസ്സംവാദം - Rahassamvaadham ചെപ്പേട് - Cheppedu കൈമുതല്‍ - Kaimuthal‍ ചിത്തഞ്ചാദി - Chiththanchaadhi അവസ്രംസനം - Avasramsanam ഇപ്പടി - Ippadi ഈറം - Eeram ഏണലാഞ്ഛനന്‍ - Enalaanjchanan‍ പടുകിഴവന്‍ - Padukizhavan‍ ഔഷ്ട്ര - Aushdra ഉര്‍വീശന്‍, -ശ്വരന്‍ - Ur‍veeshan‍, -shvaran‍ കൊറുമ്പ് - Korumpu അവപതിക്കുക - Avapathikkuka പ്രതിദ്രവ്യം - Prathidhravyam ഘണ്ടാകര്‍ണന്‍ - Ghandaakar‍nan‍ മടയന്‍ - Madayan‍ തുരം - Thuram അറ്റകുഴ - Attakuzha ആത്മവിസ്മൃതി - Aathmavismruthi പോം - Pom ചണ്ടുക - Chanduka കെറുവ് - Keruvu ചേകോന്‍ - Chekon‍ പ്രസ്ഥിത - Prasthitha മൂടകുത്തി - Moodakuththi താലിക - Thaalika ഉച്ചില്‍ - Uchil‍ ഭോഷത്തരം, -നം - Bhoshaththaram, -nam ഹിദായത്ത് - Hidhaayaththu കുടിപൂകല്‍ - Kudipookal‍ വഠരന്‍ - Vadaran‍ പന്നഗാരി - Pannagaari കീഴ്പാല്‍ - Keezhpaal‍ വിനോദി - Vinodhi കുന്ദരം - Kundharam ഗുഞ്ജകൃത്ത് - Gunjjakruththu തത:പരം - Thatha:param രക്തനാളം - Rakthanaalam ഛാത്രവൃത്തി - Chaathravruththi പ്രണാളം - Pranaalam

Random Words

വീതഭയം - Veethabhayam ചര്‍മസാരം - Char‍masaaram ദന്ത്യം - Dhanthyam കാരന്ധമി - Kaarandhami അരക്കില്ലം - Arakkillam ഭാഗിനി - Bhaagini പരിപ്രക്ഷണം - Pariprakshanam അപശ്രീ - Apashree അനന്തരന്‍ - Anantharan‍ അംഗുലിത്രാണകം - Amgulithraanakam ഘണ്ടികം - Ghandikam ഉരുണി - Uruni കാല്‍മടക്ക് - Kaal‍madakku ചീരകം - Cheerakam താക്കത്ത് - Thaakkaththu കിടുവാ - Kiduvaa നിയാമന്‍ - Niyaaman‍ അപക്ഷ - Apaksha കൊമ്പിച്ചി - Kompichi  - Gha മുക്തചക്ഷുസ്സ് - Mukthachakshussu വൃത്തിക - Vruththika പെരിയപുരാണം - Periyapuraanam വ്യതിഷക്ത - Vyathishaktha മാറ്റുവാണിഭം - Maattuvaanibham ദീപധ്വജം - Dheepadhvajam മിഴിക്കോണ്‍ - Mizhikkon‍ ഉരു, ഉരുപം, ഉരുവം, ഉരുവ് - Uru, Urupam, Uruvam, Uruvu ഉരുളന്‍കിഴങ്ങ് - Urulan‍kizhangu ഉപാഹിതം - Upaahitham ചിത്തനിര്‍വൃതി - Chiththanir‍vruthi ധന്വന്തരം - Dhanvantharam രോഗരാട്ട് - Rogaraattu എപ്പുറം - Eppuram അനിഷ്ടാപത്തി - Anishdaapaththi അരസിക - Arasika അമര്യാദി - Amaryaadhi സവര്‍ണനം - Savar‍nanam വേണ്ടിയ - Vendiya കോത് - Kothu കൂമ്പല്‍ - Koompal‍ ചൗക്കി - Chaukki പക്ഷകന്‍ - Pakshakan‍ ഉത്സൂത്ര - Uthsoothra ആര്‍ - Aar‍ ഉരുത്തിരിയുക - Uruththiriyuka സുപ്തപ്രഹാരം - Supthaprahaaram അടക്കം - Adakkam മാകരി - Maakari മഹായോഗേശ്വരി - Mahaayogeshvari
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പാണ്ടി.

Get English Word for പാണ്ടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ഒരു ദേശം, പാണ്ഡ്യം - Oru Dhesham, Paandyam
     
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ആ ദേശത്തുള്ളവന്‍ - Aa Dheshaththullavan‍
     
പാണ്ടി - Paandi  :  പാണ്ടുള്ളവള്‍ - Paandullaval‍
     
പാണ്ടി - Paandi  :  പലനിറമുള്ള പശു - Palaniramulla Pashu
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കൂടാരവണ്ടി - Koodaaravandi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ചങ്ങാടം, പൊങ്ങുതടി - Changaadam, Ponguthadi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കപ്പലിന്‍റെ അടിമരം. (പ്ര.) പാണ്ടികുത്തുക = വാഴപ്പോള വട്ടത്തിലോ ചതുരത്തിലോ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിന്മേല്‍ കോല്‍ത്തിരികുത്തി വിളക്കുണ്ടാക്കുക. പാണ്ടിക്കുഴി, പാണ്ടുകുഴി = 1. പഴയകാലത്തെ ശവക്കുഴി - Kappalin‍re Adimaram. (pra.) Paandikuththuka = Vaazhappola Vattaththilo Chathuraththilo Muricheduththu Athinmel‍ Kol‍ththirikuththi Vilakkundaakkuka. Paandikkuzhi, Paandukuzhi = 1. Pazhayakaalaththe Shavakkuzhi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കപ്പലിന്‍റെ പായ്മരം ഊന്നുന്ന കുഴി - Kappalin‍re Paaymaram Oonnunna Kuzhi
     
പാണ്ടികശാല - Paandikashaala  :  പണ്ടകശാല - Pandakashaala
     
പാണ്ടിപ്പെരുമാള്‍ - Paandipperumaal‍  :  പാണ്ഡ്യരാജാവ് - Paandyaraajaavu
     
പാണ്ടിയാന്‍ - Paandiyaan‍  :  പാണ്ഡ്യരാജാവ്, പാണ്ടി - Paandyaraajaavu, Paandi
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  വിളക്കിന്‍റെ തട്ട് - Vilakkin‍re Thattu
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  വണ്ടി - Vandi
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  കട്ടില്‍ - Kattil‍
     
പാണ്ടിവാദ്യം - Paandivaadhyam  :  നാഗസ്വരം ശ്രുതി തകില്‍ കൈമണി കിടുപിടി ഈ അഞ്ചും കൂടിയത് - Naagasvaram Shruthi Thakil‍ Kaimani Kidupidi Ee Anchum Koodiyathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×