Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദുഷ്ട - Dhushda തദ്വശ - Thadhvasha ഞെരടുക - Njeraduka ചാക്കയ്യന്‍ - Chaakkayyan‍ കണ്ണാള്‍ - Kannaal‍ മൃഗാശനന്‍ - Mrugaashanan‍ കല്പാദി - Kalpaadhi ഋണാദാനം - Runaadhaanam ചപ്രമഞ്ചം - Chapramancham കപ്പോള - Kappola നിപാതിത - Nipaathitha സം യാമം - Sam Yaamam പുളിഞ്ചി - Pulinchi വ്യക്തരൂപന്‍ - Vyaktharoopan‍ ഇര്‍വാരു, ഇര്‍വാലു, ഈര്‍വാരു, ഉര്‍വാരു - Ir‍vaaru, Ir‍vaalu, Eer‍vaaru, Ur‍vaaru നവത - Navatha അടുക്കളക്കുറ്റം, -ദോഷം - Adukkalakkuttam, -dhosham തരുണം - Tharunam അംബുജാക്ഷന്‍ - Ambujaakshan‍ സോമപാനം - Somapaanam ജന്മഭോഗം - Janmabhogam ബ്രഹ്മബീജം - Brahmabeejam വങ്കി - Vanki ആപാദിത - Aapaadhitha കൃഷ്ണചന്ദനം - Krushnachandhanam അവിജ്ഞേയന്‍ - Avijnjeyan‍ നിര്‍ണിക്ത - Nir‍niktha അഗര്‍ഹ്യ - Agar‍hya കുറുപടി - Kurupadi നക്ഷത്രചിഹ്നം - Nakshathrachihnam വൃക്ഷമര്‍ക്കടിക - Vrukshamar‍kkadika ശൂലധന്വാവ് - Shooladhanvaavu പൈങ്ങ - Painga പന്താട്ടം - Panthaattam ഗാന്ധി - Gaandhi പലാശകം - Palaashakam മഹാമനസ്കത - Mahaamanaskatha സംഘാടിക - Samghaadika ഇപ്പാടെ - Ippaade പറ്റുവിന - Pattuvina വിച്ച, പിച്ച - Vicha, Picha കയ്യൂരി - Kayyoori ഉപവിരചിത - Upavirachitha കാശിനാഥന്‍ - Kaashinaathan‍ പിചണ്ഡിക - Pichandika രാത്യ്രന്ധത - Raathyrandhatha ഏകചിത്ത - Ekachiththa പമ്പല്‍ - Pampal‍ ഇഞ്ച - Incha സഹദേവി - Sahadhevi

Random Words

വസിക്കുക - Vasikkuka കാല് - Kaalu നിര്‍ദയത, -ത്വം - Nir‍dhayatha, -thvam അമല്‍പ്പൊരി - Amal‍ppori ക്ഷമാഭുക്ക് - Kshamaabhukku കോടീശ്വരം - Kodeeshvaram നിദ്രാസഞ്ജനനം - Nidhraasanjjananam ഇപ്പുറം - Ippuram കറ്റരി, കറ്റനരി - Kattari, Kattanari തെളുതെളെ - Theluthele കമാന്‍ഡര്‍ - Kamaan‍dar‍ അവിശ്വാസ്യ - Avishvaasya പ്രതിപാദ്യം - Prathipaadhyam തപ്തസൂര്‍മി - Thapthasoor‍mi പാവനി - Paavani ഗോപായക - Gopaayaka പൂഗതാലം - Poogathaalam ഉരസ്യം - Urasyam ആഹ്ലാദി - Aahlaadhi നിര്‍മന്ഥദാരു - Nir‍manthadhaaru ലിവര്‍ - Livar‍ ഊഢമാന - Ooddamaana വഡവ - Vadava ശൃംഗാരത്തോപ്പ് - Shrumgaaraththoppu ദൈശികന്‍ - Dhaishikan‍ കവേത്ത - Kaveththa ചോര്‍ച്ച - Chor‍cha ഹംസന്‍ - Hamsan‍ ഉത്തരഗീത - Uththarageetha പോല്‍ - Pol‍ കൊളിഞ്ചി - Kolinchi കോശകൃത്ത് - Koshakruththu അകം - Akam കപോലപാളി, -ഫലകം, -ഭിത്തി - Kapolapaali, -phalakam, -bhiththi അഹമഹമിക - Ahamahamika ചുഴലവെ - Chuzhalave ചിമിഴിവട്ടം - Chimizhivattam ഹര്‍മ്യം - Har‍myam ജീവനാഥ - Jeevanaatha ഇയങ്ങുക - Iyanguka ചേവുകക്കാരന്‍ - Chevukakkaaran‍ ആചാരഭ്രഷ്ടന്‍ - Aachaarabhrashdan‍ ചപ്പാത്ത് - Chappaaththu വിശകലനം - Vishakalanam കസ്റ്റഡി - Kasttadi ഈശോപനിഷത്ത് - Eeshopanishaththu ക്ഷിതിരുഹം - Kshithiruham കയങ്ങുക - Kayanguka മാട്ടാന്‍ - Maattaan‍ ചുളുകീകരിക്കുക - Chulukeekarikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പാണ്ടി.

Get English Word for പാണ്ടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ഒരു ദേശം, പാണ്ഡ്യം - Oru Dhesham, Paandyam
     
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ആ ദേശത്തുള്ളവന്‍ - Aa Dheshaththullavan‍
     
പാണ്ടി - Paandi  :  പാണ്ടുള്ളവള്‍ - Paandullaval‍
     
പാണ്ടി - Paandi  :  പലനിറമുള്ള പശു - Palaniramulla Pashu
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കൂടാരവണ്ടി - Koodaaravandi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ചങ്ങാടം, പൊങ്ങുതടി - Changaadam, Ponguthadi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കപ്പലിന്‍റെ അടിമരം. (പ്ര.) പാണ്ടികുത്തുക = വാഴപ്പോള വട്ടത്തിലോ ചതുരത്തിലോ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിന്മേല്‍ കോല്‍ത്തിരികുത്തി വിളക്കുണ്ടാക്കുക. പാണ്ടിക്കുഴി, പാണ്ടുകുഴി = 1. പഴയകാലത്തെ ശവക്കുഴി - Kappalin‍re Adimaram. (pra.) Paandikuththuka = Vaazhappola Vattaththilo Chathuraththilo Muricheduththu Athinmel‍ Kol‍ththirikuththi Vilakkundaakkuka. Paandikkuzhi, Paandukuzhi = 1. Pazhayakaalaththe Shavakkuzhi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കപ്പലിന്‍റെ പായ്മരം ഊന്നുന്ന കുഴി - Kappalin‍re Paaymaram Oonnunna Kuzhi
     
പാണ്ടികശാല - Paandikashaala  :  പണ്ടകശാല - Pandakashaala
     
പാണ്ടിപ്പെരുമാള്‍ - Paandipperumaal‍  :  പാണ്ഡ്യരാജാവ് - Paandyaraajaavu
     
പാണ്ടിയാന്‍ - Paandiyaan‍  :  പാണ്ഡ്യരാജാവ്, പാണ്ടി - Paandyaraajaavu, Paandi
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  വിളക്കിന്‍റെ തട്ട് - Vilakkin‍re Thattu
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  വണ്ടി - Vandi
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  കട്ടില്‍ - Kattil‍
     
പാണ്ടിവാദ്യം - Paandivaadhyam  :  നാഗസ്വരം ശ്രുതി തകില്‍ കൈമണി കിടുപിടി ഈ അഞ്ചും കൂടിയത് - Naagasvaram Shruthi Thakil‍ Kaimani Kidupidi Ee Anchum Koodiyathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×