Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അംഗിരസ്സുകള്‍ - Amgirassukal‍ രാമായണം - Raamaayanam ആശുതോഷന്‍ - Aashuthoshan‍ ചാര്‍മണ - Chaar‍mana വ്രതചര്യന്‍ - Vrathacharyan‍ ചുരിയല്‍ - Churiyal‍ ദൃഷത്സാരം - Dhrushathsaaram ഭുജകഭുക്ക് - Bhujakabhukku മുകള്‍പ്പാട് - Mukal‍ppaadu ഞണുഞണെ - Njanunjane ഗൗഹൃക - Gauhruka പാദകൂടം - Paadhakoodam വൃഷ്ടിജീവന - Vrushdijeevana പ്രഹരണം - Praharanam അര്‍ത്ഥദ - Ar‍ththadha പവന - Pavana ഉല്ലാഘവം - Ullaaghavam കോഷ്ഠ്യ - Koshdya അയകന്‍ - Ayakan‍ കാഷ്ഠിക്കുക - Kaashdikkuka പശുപാശം - Pashupaasham ഘുഷിത - Ghushitha ഉദ്ഗ്രഥനം - Udhgrathanam ഉച്ചന്‍ - Uchan‍ വാദ്യചതുഷ്ടയം - Vaadhyachathushdayam ഉള്ള് - Ullu മൈത്രഭം - Maithrabham അനുസ്വാനം - Anusvaanam ത്രിപുട - Thripuda വിഗ്രഹം - Vigraham ഫലതഃ - Phalatha അയ:പ്രതിമ - Aya:prathima ഗന്ധരാജന്‍ - Gandharaajan‍ ചെമ്മന്താരം - Chemmanthaaram വണ്ടന്‍ - Vandan‍ അമിക്കോല്‍ - Amikkol‍ പൂജിലന്‍ - Poojilan‍ മീശക്കൊമ്പ് - Meeshakkompu അപവന്‍ - Apavan‍ സീമന്തകം - Seemanthakam പാഞ്ചഭൗതിക - Paanchabhauthika നിര്യതി - Niryathi ഇരുപ്പടി - Iruppadi ശിലാജന്തു - Shilaajanthu വനദ്വീപം - Vanadhveepam കൊറ്റക്കുട - Kottakkuda ചക്രഗതി - Chakragathi ആന്ത - Aantha കണ്ടാവൂ - Kandaavoo ഗാരുഡി - Gaarudi

Random Words

താമസപുരാണങ്ങള്‍ - Thaamasapuraanangal‍ വേലത്തരം - Velaththaram ശത്രുഞ്ജയന്‍ - Shathrunjjayan‍ ചന്ദ്രചൂഡന്‍ - Chandhrachoodan‍ സ്രാതം - Sraatham പവനി - Pavani വിബുദ്ധി - Vibuddhi കിണ്ണം - Kinnam ഭൂതഗ്രാഹി - Bhoothagraahi തുഹിനകരന്‍ - Thuhinakaran‍ ഉളവ് - Ulavu അന്ധകഘാതി - Andhakaghaathi ഫലീകരണം - Phaleekaranam ഉപചിത്രക - Upachithraka ക്രമഭംഗം - Kramabhamgam കഷാകു - Kashaaku മുണ്ഡം - Mundam അലോക - Aloka മനോജ്ഞം - Manojnjam മുദ്രത്താപ്പ് - Mudhraththaappu വിഭക്ത്യാഭാസം - Vibhakthyaabhaasam ഗര്‍ഭിണീവ്യാകരനം, -വ്യാകൃതി - Gar‍bhineevyaakaranam, -vyaakruthi ത്രിഭാഗം - Thribhaagam അശുദ്ധത, അശുദ്ധി - Ashuddhatha, Ashuddhi കവകം - Kavakam ഗോധൂമസംഭവം - Godhoomasambhavam നിരന്വയന്‍ - Niranvayan‍ ലിഖിതാവ് - Likhithaavu വെട്ട - Vetta തന്ദ്രാലു - Thandhraalu കൊശുവ് - Koshuvu മുറ്റുകാരം - Muttukaaram ഖിങ്ഖിരന്‍ - Khingkhiran‍ തോടര്‍ - Thodar‍ ചീനപ്പടക്കം - Cheenappadakkam തിരുവാഭരണം - Thiruvaabharanam വിദ്യുജ്ജ്വാല - Vidhyujjvaala കായക്കറ - Kaayakkara ഛായാഭൃത്ത് - Chaayaabhruththu കറക്കല്‍ - Karakkal‍ പര്യാലോചിക്കുക - Paryaalochikkuka ഭാരദ്വാജി - Bhaaradhvaaji കണലി - Kanali ചതുര്‍ - Chathur‍ ലൂതാതന്തു - Loothaathanthu നിര്‍മിക്കുക - Nir‍mikkuka ഭ്രാന്തന്‍ - Bhraanthan‍ കാരകകൃത്ത് - Kaarakakruththu മാപന്‍ - Maapan‍ എല്ലുകാമ്പ് - Ellukaampu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പാണ്ടി.

Get English Word for പാണ്ടി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ഒരു ദേശം, പാണ്ഡ്യം - Oru Dhesham, Paandyam
     
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ആ ദേശത്തുള്ളവന്‍ - Aa Dheshaththullavan‍
     
പാണ്ടി - Paandi  :  പാണ്ടുള്ളവള്‍ - Paandullaval‍
     
പാണ്ടി - Paandi  :  പലനിറമുള്ള പശു - Palaniramulla Pashu
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കൂടാരവണ്ടി - Koodaaravandi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  ചങ്ങാടം, പൊങ്ങുതടി - Changaadam, Ponguthadi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കപ്പലിന്‍റെ അടിമരം. (പ്ര.) പാണ്ടികുത്തുക = വാഴപ്പോള വട്ടത്തിലോ ചതുരത്തിലോ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിന്മേല്‍ കോല്‍ത്തിരികുത്തി വിളക്കുണ്ടാക്കുക. പാണ്ടിക്കുഴി, പാണ്ടുകുഴി = 1. പഴയകാലത്തെ ശവക്കുഴി - Kappalin‍re Adimaram. (pra.) Paandikuththuka = Vaazhappola Vattaththilo Chathuraththilo Muricheduththu Athinmel‍ Kol‍ththirikuththi Vilakkundaakkuka. Paandikkuzhi, Paandukuzhi = 1. Pazhayakaalaththe Shavakkuzhi
     
പാണ്ടി - Paandi  :  കപ്പലിന്‍റെ പായ്മരം ഊന്നുന്ന കുഴി - Kappalin‍re Paaymaram Oonnunna Kuzhi
     
പാണ്ടികശാല - Paandikashaala  :  പണ്ടകശാല - Pandakashaala
     
പാണ്ടിപ്പെരുമാള്‍ - Paandipperumaal‍  :  പാണ്ഡ്യരാജാവ് - Paandyaraajaavu
     
പാണ്ടിയാന്‍ - Paandiyaan‍  :  പാണ്ഡ്യരാജാവ്, പാണ്ടി - Paandyaraajaavu, Paandi
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  വിളക്കിന്‍റെ തട്ട് - Vilakkin‍re Thattu
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  വണ്ടി - Vandi
     
പാണ്ടില്‍ - Paandil‍  :  കട്ടില്‍ - Kattil‍
     
പാണ്ടിവാദ്യം - Paandivaadhyam  :  നാഗസ്വരം ശ്രുതി തകില്‍ കൈമണി കിടുപിടി ഈ അഞ്ചും കൂടിയത് - Naagasvaram Shruthi Thakil‍ Kaimani Kidupidi Ee Anchum Koodiyathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×