Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

പഞ്ചശരം - Panchasharam കവരക്കോല്‍ - Kavarakkol‍ കുടിയിടം - Kudiyidam പ്രവൃത്തി - Pravruththi അണ്ടന്‍ - Andan‍ സ്തനമുഖം - Sthanamukham ദ്രാവക - Dhraavaka ജിഹ്വാസ്തംഭം - Jihvaasthambham സത്യയുഗം - Sathyayugam കാലാന്തരം - Kaalaantharam ഇറവെള്ളര്‍ - Iravellar‍ ഉത്കുടാസനം - Uthkudaasanam സൗധം - Saudham പര്യുദഞ്ചനം - Paryudhanchanam ഭണിതി - Bhanithi കാല്‍ശരായി - Kaal‍sharaayi മൂലബിംബം - Moolabimbam അപഹസിതം - Apahasitham വൈഭാഷിക - Vaibhaashika ഇസം - Isam ചന്ദ്രവളയം - Chandhravalayam ചക്ഷുരിന്ദ്രിയം - Chakshurindhriyam പതിര്‍ - Pathir‍ പരവാച്യം - Paravaachyam മന്വന്തരം - Manvantharam ഓകന്‍ - Okan‍ ഇനി - Ini രാഷ്ട്രീയ - Raashdreeya ധനവതി - Dhanavathi ഇറയിലിപാട്ടം - Irayilipaattam കേറ് - Keru കീസ - Keesa ആപ്പാണിക്കുക - Aappaanikkuka കന്‍ മുന - Kan‍ Muna ജിഘൃക്ഷ - Jighruksha അനച്ച - Anacha കരിവൈജയന്തി - Karivaijayanthi കഴച്ചിക്കല്‍, -കല്ല് - Kazhachikkal‍, -kallu ഭോടം - Bhodam ആമ്മക്കള്‍ - Aammakkal‍ തസ്ഥൗ - Thasthau മാടി - Maadi അധിവക്താവ് - Adhivakthaavu രുദ്ധകണ്ഠ - Ruddhakanda കൃഷ്ണസാരം - Krushnasaaram പവിത്രക്കെട്ട് - Pavithrakkettu തിയ്യന്‍ - Thiyyan‍ നിശാനിശം - Nishaanisham ജീര്‍ണത - Jeer‍natha ഹസ്ത്യാരോഹന്‍ - Hasthyaarohan‍

Random Words

ഉപാകരിക്കുക - Upaakarikkuka ശംബം - Shambam തരസാനം - Tharasaanam മേഘവര്‍ണന്‍ - Meghavar‍nan‍ തനൂദരം - Thanoodharam ഉഷ്ണപന്‍ - Ushnapan‍ അന്തസ്ഥായി - Anthasthaayi പിത്തക്കാമല - Piththakkaamala കൃത്സ്യം - Kruthsyam ഊഷ്മാക്കള്‍ - Ooshmaakkal‍ മണിയറ - Maniyara വാഹകന്‍ - Vaahakan‍ പാഴിയാരം - Paazhiyaaram തണ്ടായം - Thandaayam പുരക്കൂട്ട് - Purakkoottu ചാന്ദ്രമസ - Chaandhramasa ചെടുക്കനെ - Chedukkane അല്പം - Alpam സന്ത്യജിക്കുക - Santhyajikkuka നാന്ദീവാദി - Naandheevaadhi ഖനക - Khanaka ഗ്ലൗ - Glau അകറ്റുക - Akattuka ധര്‍മോപമ - Dhar‍mopama അങ്ങുന്ന് - Angunnu വ്രീഡിത - Vreeditha ശുണ്ഡിക - Shundika കോട്ട് - Kottu അതിവേല - Athivela കരവീരം - Karaveeram ഉപ്പുപാറ്, ഉപ്പുവാറ് - Uppupaaru, Uppuvaaru മോര്‍ - Mor‍ അസ്ത്രഹീന - Asthraheena അഭ്യാഗമനം - Abhyaagamanam ഘാരം - Ghaaram കോമാന്‍ - Komaan‍ ഗോനര്‍ദം - Gonar‍dham നടുയാമം - Naduyaamam പീനസ്തനി - Peenasthani ക്ഷേത്രകാകു - Kshethrakaaku മടയ്ക്കുക - Madaykkuka വയറ - Vayara നിമിഷം - Nimisham കന്യകാമഠം - Kanyakaamadam അനാഗതവിധാതാവ് - Anaagathavidhaathaavu മാതുലി - Maathuli കുടിശ്ശിക - Kudishika പണ്ടാരി - Pandaari കട്ടളബ്രഹ്മദേയം - Kattalabrahmadheyam ദു:ഖിത - Dhu:khitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About വേലി.

Get English Word for വേലി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
വേലി - Veli  :  പറമ്പിലും മറ്റും കാലികള്‍ കടക്കാതിരിക്കാനായി മുളയോ മുള്ളോ മറ്റോകൊണ്ട് ചുറ്റും വളച്ചുകെട്ടിയത്. (പ്ര.) വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നുക = സൂക്ഷിപ്പുകാര്‍തന്നെ നശിപ്പിക്കുക - Parampilum Mattum Kaalikal‍ Kadakkaathirikkaanaayi Mulayo Mullo Mattokondu Chuttum Valachukettiyathu. (pra.) Velithanne Vilavuthinnuka = Sookshippukaar‍thanne Nashippikkuka
     
     
വേലി - Veli  :  പുരയിടത്തിന്‍റെ അതിര് - Purayidaththin‍re Athiru
     
വേലി - Veli  :  കാവല്‍ - Kaaval‍
     
വേലി - Veli  :  സമുദ്രജലത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഇറക്കവും - Samudhrajalaththin‍re Ettavum Irakkavum
     
വേലി - Veli  :  ഭൂമിസംബന്ധിച്ച ഒരു അളവ് - Bhoomisambandhicha Oru Alavu
     
വേലി - Veli  :  74 ഏക്കര്‍ - 74 Ekkar‍
     
വേലിപ്പുഴ - Velippuzha  :  വേലിപൊളിഞ്ഞ സ്ഥലം - Velipolinja Sthalam
     
വേലിയാട് - Veliyaadu  :  ഒരുതരം ആട് - Orutharam Aadu
     
വേലിയിറക്കം - Veliyirakkam  :  കടലിറക്കം, വലിച്ചില്‍ x വേലിയേറ്റം - Kadalirakkam, Valichil‍ X Veliyettam
     
വേലിയേറ്റം - Veliyettam  :  സമുദ്രജലവര്‍ധന, സമുദ്രജലം പൊങ്ങല്‍ - Samudhrajalavar‍dhana, Samudhrajalam Pongal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×