Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചൂരല്‍പ്പരമ്പ് - Chooral‍pparampu വാസവി - Vaasavi കട്ടുക്കാലി - Kattukkaali നിരുദ്ധ - Niruddha  - O വ്യാമിശ്ര - Vyaamishra ആപ്ലവം - Aaplavam തട്ടുപന്തല്‍ - Thattupanthal‍ പിറങ്ങുക - Piranguka ദക്ഷിണഗംഗ - Dhakshinagamga ഉത്തേജനിക - Uththejanika ഘൃതി - Ghruthi ആഢകം - Aaddakam ശുചീകരിക്കുക - Shucheekarikkuka പുഞ്ചിരി - Punchiri എരിപക്കി - Eripakki അലാറം - Alaaram ലഘുതമ - Laghuthama ഞവറ് - Njavaru ശാതം - Shaatham വാസ്തുകം - Vaasthukam ഋല്ലകന്‍, -രി - Rullakan‍, -ri ഉപവര്‍ണന, ഉപവര്‍ണനം - Upavar‍nana, Upavar‍nanam ജാതിവൈരം - Jaathivairam കുരുടി - Kurudi പ്രതിഷ്ഠിത - Prathishditha ദേവഭോഗം - Dhevabhogam ത്രികാലജ്ഞന്‍ - Thrikaalajnjan‍ രശനോപമ - Rashanopama ഊത്തപ്പം - Ooththappam പൊക്കിള്‍ - Pokkil‍ ചിത്രഫലകം - Chithraphalakam ബഹിര്‍വ്യസനം - Bahir‍vyasanam അണിയിക്കുക - Aniyikkuka വിരേചനി - Virechani ക്ഷിപണം - Kshipanam കോച്ച് - Kochu ഏഴുലകം - Ezhulakam തിരപ്പ് - Thirappu ചട്ടസഭ - Chattasabha ചരമപക്ഷം - Charamapaksham സക്ത - Saktha പത്തിരുപത് - Paththirupathu ബ്രഹ്മഘാതിനി - Brahmaghaathini കുല - Kula കച്ചി - Kachi കാക്കച്ചുവട് - Kaakkachuvadu ഔഡ - Auda തരകുക - Tharakuka ദുര്‍ധര്‍ഷ - Dhur‍dhar‍sha

Random Words

കുരീരം - Kureeram ചക്രാഹ്വം - Chakraahvam വിളഞ്ഞ - Vilanja ചെമ്പരുന്ത് - Chemparunthu ശൗവാപദ - Shauvaapadha അഭീതി - Abheethi ശകടാക്ഷം - Shakadaaksham ഉള്‍ത്തളിര്‍ - Ul‍ththalir‍ വാപ്പിരട്ടി - Vaappiratti പരിവൃദ്ധി - Parivruddhi മഹാശ്വേത - Mahaashvetha ഗണ്ഡശൈലം - Gandashailam കനകശൈലം - Kanakashailam ഉദ്ധതന്‍ - Uddhathan‍ ഉദ്ധൂലനം - Uddhoolanam അറുകണ - Arukana തര്‍ - Thar‍ സമുത്പതിക്കുക - Samuthpathikkuka കന്യാറല്‍ ഏലം - Kanyaaral‍ Elam പെണ്ണുകാണുക - Pennukaanuka നിയമ ഭംഗം - Niyama Bhamgam മണിമന്ഥം - Manimantham അന്തര്‍ഭൂമി - Anthar‍bhoomi നിര്‍നിദ്ര - Nir‍nidhra അഘം - Agham പില്ലാണി - Pillaani ഗുഡമഞ്ജരി - Gudamanjjari മദാധിക - Madhaadhika നിതംബി - Nithambi ഉപനാമം - Upanaamam മുഖ്യന്‍ - Mukhyan‍ അപലപിക്കുക - Apalapikkuka ലേഖിക - Lekhika ഖണ്ഡമേരു - Khandameru മാഹേന്ദ്രപ്പൊരുത്തം - Maahendhrapporuththam ചുകട് - Chukadu വര്‍ച്ചസ്സ് - Var‍chassu നല്ലിരിക്കുക - Nallirikkuka ചല - Chala ചേകവം - Chekavam ജാതവേദസ്സ് - Jaathavedhassu പ്രാഗ്ഭവ - Praagbhava മാര്‍ഗകം - Maar‍gakam മണിദീപം - Manidheepam ഉമയാള്‍ - Umayaal‍ അലൗകിക - Alaukika മുമ്മൂര്‍ത്തികള്‍ - Mummoor‍ththikal‍ ഭജക - Bhajaka തന്ത്രസിദ്ധാന്തം - Thanthrasiddhaantham പുരുഷായിതം - Purushaayitham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഹേ.

Get English Word for ഹേ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഹേ - He  :  സംബോധന. ഉഡഃ ഹേ രാമാ - Sambodhana. Uda He Raamaa
     
     
ഹേഠം - Hedam  :  കേട് - Kedu
     
ഹേഠം - Hedam  :  മുഷിച്ചല്‍ - Mushichal‍
     
ഹേഠം - Hedam  :  തടസ്സം - Thadassam
     
ഹേഡം - Hedam  :  നിന്ദ, അനാദരം - Nindha, Anaadharam
     
ഹേഡജം - Hedajam  :  കോപം - Kopam
     
ഹേതി - Hethi  :  ആയുധം (ഏതുകൊണ്ടു ഹനിക്കുന്നുവോ അത്) - Aayudham (ethukondu Hanikkunnuvo Athu)
     
ഹേതു - Hethu  :  കാരണം - Kaaranam
     
ഹേതു - Hethu  :  ഉത്പത്തി - Uthpaththi
     
ഹേതു - Hethu  :  ഉദ്ദേശ്യം - Uddheshyam
     
ഹേതു - Hethu  :  യുക്തിവാദം - Yukthivaadham
     
ഹേതു - Hethu  :  ഒരു അലങ്കാരം - Oru Alankaaram
     
ഹേതുകം - Hethukam  :  കാരണം, ഉപായം, ഉപകരണം - Kaaranam, Upaayam, Upakaranam
     
ഹേതുകന്‍ - Hethukan‍  :  താര്‍ക്കികന്‍ - Thaar‍kkikan‍
     
ഹേതുത, -ത്വം - Hethutha, -thvam  :  ഹേതുവിന്‍റെ ഭാവം, കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് - Hethuvin‍re Bhaavam, Kaaranamaayi Bhavikkunnathu
     
ഹേതുമത്ത് - Hethumaththu  :  ഹേതുവോടുകൂടിയ - Hethuvodukoodiya
     
ഹേതുമത്ത് - Hethumaththu  :  കാര്യം - Kaaryam
     
ഹേതുവാദം - Hethuvaadham  :  യുക്തിവാദം, തര്‍ക്കം - Yukthivaadham, Thar‍kkam
     
ഹേതുഹേതുമദ്ഭാവം - Hethuhethumadhbhaavam  :  കാര്യകാരണസംബന്ധം - Kaaryakaaranasambandham
     
ഹേത്വതിശയോക്തി - Hethvathishayokthi  :  ഒരു അലങ്കാരം - Oru Alankaaram
     
ഹേത്വന്തരേണ - Hethvantharena  :  മറ്റൊരു കാരണത്താല്‍ - Mattoru Kaaranaththaal‍
     
ഹേത്വപ­ുതി - Hethvapa­uthi  :  അപ­ുതി എന്ന അലങ്കാരത്തിന്‍റെ ഒരു വകഭേദം - Apa­uthi Enna Alankaaraththin‍re Oru Vakabhedham
     
ഹേമ - Hema  :  ഒരു അപ്സരസ്‌ത്രീ, മണ്ഡോദരിയുടെ മാതാവ് - Oru Apsarasthree, Mandodhariyude Maathaavu
     
ഹേമ - Hema  :  സുന്ദരി - Sundhari
     
ഹേമം - Hemam  :  നിര്‍ബന്ധം, ബലപ്രയോഗം - Nir‍bandham, Balaprayogam
     
ഹേമം - Hemam  :  പൊന്ന് - Ponnu
     
ഹേമം - Hemam  :  പൊന്നു സംബന്ധിച്ച ഒരുതരം അളവ് - Ponnu Sambandhicha Orutharam Alavu
     
ഹേമം - Hemam  :  നാഗപ്പൂവ് - Naagappoovu
     
ഹേമം - Hemam  :  ഉമ്മത്ത് - Ummaththu
     
ഹേമം - Hemam  :  തവിട്ടു നിറമുള്ള കുതിര - Thavittu Niramulla Kuthira
     
ഹേമകം - Hemakam  :  സ്വര്‍ണം - Svar‍nam
     
ഹേമകന്ദളം - Hemakandhalam  :  പവിഴം - Pavizham
     
ഹേമകാരകന്‍ - Hemakaarakan‍  :  ഹേമകരന്‍, ഹേമകര്‍ത്താവ്, തട്ടാന്‍ - Hemakaran‍, Hemakar‍ththaavu, Thattaan‍
     
ഹേമകിഞ്ജല്കം - Hemakinjjalkam  :  നാഗകേസരം - Naagakesaram
     
ഹേമകൂടം - Hemakoodam  :  മേരുവിനും ഹിമവാനും മധ്യേ ഉള്ള ഒരു പര്‍വതം (കിംപുരുഷവര്‍ഷത്തിലുള്ളത്) - Meruvinum Himavaanum Madhye Ulla Oru Par‍vatham (kimpurushavar‍shaththilullathu)
     
ഹേമകേതകി - Hemakethaki  :  പൊന്‍കൈത - Pon‍kaitha
     
ഹേമകേളി - Hemakeli  :  അഗ്നി - Agni
     
ഹേമകേളി - Hemakeli  :  ചേരുമരം - Cherumaram
     
ഹേമകേശന്‍ - Hemakeshan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഹേമഗിരി - Hemagiri  :  സുമേരുപര്‍വതം - Sumerupar‍vatham
     
ഹേമചന്ദ്രന്‍ - Hemachandhran‍  :  ഒരു സംസ്കൃതകോശഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ കര്‍ത്താവ് - Oru Samskruthakoshagranthaththin‍re Kar‍ththaavu
     
ഹേമജ്വാലന്‍ - Hemajvaalan‍  :  ഹേമജ്വാലം, അഗ്നി - Hemajvaalam, Agni
     
ഹേമന്തം, -ന്തി - Hemantham, -nthi  :  ആറ്ഋതുക്കളിലൊന്ന്, തുലാമ്മ് ശുക്ലപ്രതിപദം മുതല്‍ ധനു അമാവാസി വരെയുള്ള കാലം (ബലത്തെ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്) - Aarruthukkalilonnu, Thulaammu Shuklaprathipadham Muthal‍ Dhanu Amaavaasi Vareyulla Kaalam (balaththe Var‍dhippikkunnathu)
     
ഹേമപുഷ്പ(ക)ം - Hemapushpa(ka)m  :  ചെമ്പകം - Chempakam
     
ഹേമപുഷ്പ(ക)ം - Hemapushpa(ka)m  :  മഞ്ഞക്കുറുമുഴി (മുല്ല) - Manjakkurumuzhi (mulla)
     
ഹേമപുഷ്പ(ക)ം - Hemapushpa(ka)m  :  മഞ്ഞക്കുറിഞ്ഞി (ഒരു പച്ചമരുന്ന്) - Manjakkurinji (oru Pachamarunnu)
     
ഹേമമാല - Hemamaala  :  യമന്‍റെ പത്നി - Yaman‍re Pathni
     
ഹേമമാലി - Hemamaali  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഹേമമാലിനി - Hemamaalini  :  ഒരു അലങ്കാരം - Oru Alankaaram
     
ഹേമലന്‍ - Hemalan‍  :  തട്ടാന്‍ - Thattaan‍
     
ഹേമളം - Hemalam  :  ഉരകല്ല് - Urakallu
     
ഹേമളം - Hemalam  :  ഓന്ത് - Onthu
     
ഹേമശംഖന്‍ - Hemashamkhan‍  :  വിഷ്ണു - Vishnu
     
ഹേമാ(വ്) - Hemaa(vu)  :  പൊന്ന് - Ponnu
     
ഹേമാ(വ്) - Hemaa(vu)  :  (ജ്യോ.) ബുധന്‍ - (jyo.) Budhan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×