Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Goat

English Meaning

A hollow-horned ruminant of the genus Capra, of several species and varieties, esp. the domestic goat (C. hircus), which is raised for its milk, flesh, and skin.

  1. Any of various hollow-horned, bearded ruminant mammals of the genus Capra, originally of mountainous areas of the Old World, especially any of the domesticated forms of C. hircus, raised for wool, milk, and meat.
  2. A lecherous man.
  3. A scapegoat.
  4. See Capricorn.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അജം - Ajam

സ്തഭം - Sthabham

ആട് - Aadu | adu

കലമാന്‍ - Kalamaan‍ | Kalaman‍

കോലാട് - Kolaadu | Koladu

ആട്‌ - Aadu | adu

ചാണകവണ്ട്‌ - Chaanakavandu | Chanakavandu

കോലാട്‌ - Kolaadu | Koladu

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Ezekiel 39:18
You shall eat the flesh of the mighty, Drink the blood of the princes of the earth, Of rams and lambs, Of Goats and bulls, All of them fatlings of Bashan.
നിങ്ങൾ വീരന്മാരുടെ മാംസം തിന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ രക്തം കുടിക്കേണം; അവരൊക്കെയും ബാശാനിലെ തടിപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്മാരും കുഞ്ഞാടുകളും കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരും കാളകളും തന്നേ.
Leviticus 17:3
"Whatever man of the house of Israel who kills an ox or lamb or Goat in the camp, or who kills it outside the camp,
യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാളയെയോ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെയോ കോലാടിനെയോ പാളയത്തിൽവെച്ചെങ്കിലും പാളയത്തിന്നു പുറത്തുവെച്ചെങ്കിലും അറുക്കയും
Leviticus 3:12
"And if his offering is a Goat, then he shall offer it before the LORD.
അവന്റെ വഴിപാടു കോലാടു ആകുന്നു എങ്കിൽ അവൻ അതിനെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരേണം.
Numbers 18:17
But the firstborn of a cow, the firstborn of a sheep, or the firstborn of a Goat you shall not redeem; they are holy. You shall sprinkle their blood on the altar, and burn their fat as an offering made by fire for a sweet aroma to the LORD.
എന്നാൽ പശു, ആടു, കോലാടു എന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ വീണ്ടെടുക്കരുതു; അവ വിശുദ്ധമാകുന്നു; അവയുടെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ചു മേദസ്സു യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കേണം.
2 Chronicles 17:11
Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and silver as tribute; and the Arabians brought him flocks, seven thousand seven hundred rams and seven thousand seven hundred male Goats.
ഫെലിസ്ത്യരിലും ചിലർ യെഹോശാഫാത്തിന്നു കാഴ്ചയും കപ്പമായി വെള്ളിയും കൊണ്ടുവന്നു; അരാബ്യരും അവന്നു ഏഴായിരത്തെഴുനൂറു ആട്ടുകൊറ്റനും ഏഴായിരത്തെഴുനൂറു വെള്ളാട്ടുകൊറ്റനുമുള്ള ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ കൊണ്ടുവന്നു.
Numbers 29:11
also one kid of the Goats as a sin offering, besides the sin offering for atonement, the regular burnt offering with its grain offering, and their drink offerings. ]
പ്രായശ്ചിത്തയാഗത്തിന്നും നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്റെ ഭോജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറമെ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റന്നും വേണം.
Hebrews 9:12
Not with the blood of Goats and calves, but with His own blood He entered the Most Holy Place once for all, having obtained eternal redemption.
ഒരു കൂടാരത്തിൽകൂടി ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും രക്തത്താലല്ല, സ്വന്ത രക്തത്താൽ തന്നേ ഒരിക്കലായിട്ടു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നേക്കുമുള്ളോരു വീണ്ടെടുപ്പു സാധിപ്പിച്ചു.
Leviticus 16:18
And he shall go out to the altar that is before the LORD, and make atonement for it, and shall take some of the blood of the bull and some of the blood of the Goat, and put it on the horns of the altar all around.
പിന്നെ അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലുള്ള യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ചെന്നു അതിന്നും പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണം. കാളയുടെ രക്തവും കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ രക്തവും കുറേശ്ശ എടുത്തു പീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ചുറ്റും പുരട്ടേണം.
Genesis 38:20
And Judah sent the young Goat by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand, but he did not find her.
സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽനിന്നു പണയം മടക്കിവാങ്ങേണ്ടതിന്നു യെഹൂദാ അദുല്ലാമ്യനായ സ്നേഹിതന്റെ കൈവശം ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു; അവൻ അവളെ കണ്ടില്ലതാനും.
Numbers 15:27
"And if a person sins unintentionally, then he shall bring a female Goat in its first year as a sin offering.
ഒരാൾ അബദ്ധവശാൽ പാപം ചെയ്താൽ അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകോലാട്ടിനെ അർപ്പിക്കണം.
Daniel 8:8
Therefore the male Goat grew very great; but when he became strong, the large horn was broken, and in place of it four notable ones came up toward the four winds of heaven.
കോലാട്ടുകൊറ്റൻ ഏറ്റവും വലുതായിത്തീർന്നു; എന്നാൽ അതു ബലപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ കൊമ്പു തകർന്നുപോയി; അതിന്നു പകരം ആകാശത്തിലെ നാലു കാറ്റിന്നു നേരെ ഭംഗിയുള്ള നാലു കൊമ്പു മുളെച്ചുവന്നു.
Jeremiah 31:39
The surveyor's line shall again extend straight forward over the hill Gareb; then it shall turn toward Goath.
അളവുചരടു പിന്നെയും നേരെ ഗാരേബ് കുന്നിലേക്കു ചെന്നു ഗോവഹിലേക്കു തിരിയും. ശവങ്ങൾക്കും വെണ്ണീരിന്നും ഉള്ള താഴ്വര മുഴുവനും കിദ്രോൻ തോടുവരെയും കിഴക്കോട്ടു കുതിരവാതിലിന്റെ കോണുവരെയും ഉള്ള നിലങ്ങൾ മുഴുവനും യഹോവേക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതിനെ ഇനി ഒരുനാളും പറിച്ചുകളകയില്ല, ഇടിച്ചുകളയുമില്ല.
Leviticus 16:10
But the Goat on which the lot fell to be the scapeGoat shall be presented alive before the LORD, to make atonement upon it, and to let it go as the scapeGoat into the wilderness.
അസസ്സേലിന്നു ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെയോ, അതിനാൽ പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ടതിന്നും അതിനെ അസസ്സേലിന്നു മരുഭൂമിയിലേക്കു വിട്ടയക്കേണ്ടതിന്നുമായി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ജീവനോടെ നിർത്തേണം.
Song of Solomon 6:5
Turn your eyes away from me, For they have overcome me. Your hair is like a flock of Goats Going down from Gilead.
നിന്റെ കണ്ണു എങ്കൽനിന്നു തിരിക്ക; അതു എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; നിന്റെ തലമുടി ഗിലെയാദ് മലഞ്ചെരിവിൽ കിടക്കുന്ന കോലാട്ടിൻ കൂട്ടംപോലെയാകുന്നു.
Hebrews 9:19
For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and Goats, with water, scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people,
മോശെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം കല്പന ഒക്കെയും സകലജനത്തോടും പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം പശുക്കിടാക്കളുടെയും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും രക്തത്തെ വെള്ളവും ചുവന്ന ആട്ടുരോമവും ഈസോപ്പുമായി എടുത്തു പുസ്തകത്തിന്മേലും സകലജനത്തിന്മേലും തളിച്ചു:
Numbers 7:29
and for the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male Goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Eliab the son of Helon.
നാലാം ദിവസം രൂബേന്റെ മക്കളുടെ പ്രഭുവായ ശെദേയൂരിന്റെ മകൻ എലീസൂർ വഴിപാടു കഴിച്ചു.
Numbers 7:40
one kid of the Goats as a sin offering;
അഞ്ചു ആട്ടുകൊറ്റൻ , അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ , ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു. ഇതു സൂരീശദ്ദായിയുടെ മകൻ ശെലൂമീയേലിന്റെ വഴിപാടു.
1 Samuel 16:20
And Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine, and a young Goat, and sent them by his son David to Saul.
യിശ്ശായി ഒരു കഴുതയെ വരുത്തി, അതിന്റെ പുറത്തു അപ്പം, ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞു, ഒരു കോലാട്ടിൻ കുട്ടി എന്നിവ കയറ്റി തന്റെ മകൻ ദാവീദ്വശം ശൗലിന്നു കൊടുത്തയച്ചു.
Leviticus 16:7
He shall take the two Goats and present them before the LORD at the door of the tabernacle of meeting.
അവൻ ആ രണ്ടു കോലാട്ടുകൊറ്റനെ കൊണ്ടുവന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തേണം.
Numbers 29:19
also one kid of the Goats as a sin offering, besides the regular burnt offering with its grain offering, and their drink offerings.
നിരന്തരഹോമയാഗത്തിന്നും അതിന്റെ ഭോജനയാഗത്തിന്നും പാനീയയാഗങ്ങൾക്കും പുറമെ പാപയാഗത്തിന്നായി ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റനും വേണം.
Numbers 7:22
one kid of the Goats as a sin offering;
സമാധാനയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാള, അഞ്ചു ആട്ടുകൊറ്റൻ , അഞ്ചു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ , ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള അഞ്ചു കുഞ്ഞാടു; ഇതു സൂവാരിന്റെ മകനായ നെഥനയേലിന്റെ വഴിപാടു.
Numbers 7:71
and as the sacrifice of peace offerings: two oxen, five rams, five male Goats, and five male lambs in their first year. This was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.
പതിനൊന്നാം ദിവസം ആശേരിന്റെ മക്കളുടെ പ്രഭുവായ ഒക്രാന്റെ മകൻ പഗീയേൽ വഴിപാടു കഴിച്ചു.
Psalms 50:9
I will not take a bull from your house, Nor Goats out of your folds.
നിന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു കാളയെയോ നിന്റെ തൊഴുത്തുകളിൽനിന്നു കോലാട്ടുകൊറ്റന്മാരെയോ ഞാൻ എടുക്കയില്ല.
Judges 13:19
So Manoah took the young Goat with the grain offering, and offered it upon the rock to the LORD. And He did a wondrous thing while Manoah and his wife looked on--
അങ്ങനെ മാനോഹ ഒരു കോലാട്ടിൻ കുട്ടിയെയും ഭോജനയാഗത്തെയും കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പാറമേൽ യഹോവേക്കു യാഗം കഴിച്ചു; മാനോഹയും ഭാര്യയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിച്ചു.
Leviticus 7:23
"Speak to the children of Israel, saying: "You shall not eat any fat, of ox or sheep or Goat.
നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: ചെമ്മരിയാട്ടിന്റെയോ കോലാട്ടിന്റെയോ കാളയുടെയോ മേദസ്സും നിങ്ങൾ അശേഷം തിന്നരുതു.
×

Found Wrong Meaning for Goat?

Name :

Email :

Details :×