Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം) .
Accept
Choice
Choose
  
Come
വരിക - Varika
Elect
  
Election
Espouse
Hail from
വരിക - Varika
Read between the lines
വരികള്‍ക്കിടയിലൂടെ വായിക്കുക - Varikal‍kkidayiloode Vaayikkuka | Varikal‍kkidayiloode Vayikkuka
Receive
Receive
വരിക - Varika
Select
Subscribe
വരിക്കാരാവുക - Varikkaaraavuka | Varikkaravuka
Subscriber
വരിക്കാരന്‍ - Varikkaaran‍ | Varikkaran‍
Tap
വരിക്കാരനാകാന്‍ അപേക്ഷിക്കുക - Varikkaaranaakaan‍ Apekshikkuka | Varikkaranakan‍ Apekshikkuka
To reach
വരിക - Varika
Zebra
Aberrate
മാര്‍ഗഭ്രംശം വരിക - Maar‍gabhramsham Varika | Mar‍gabhramsham Varika
Accede
പിന്‍തുടര്‍ച്ചാവകാശിയായി വരിക - Pin‍thudar‍chaavakaashiyaayi Varika | Pin‍thudar‍chavakashiyayi Varika
Achieve
Adumbrate
ഏതാനും ഭാഗം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരിക - Ethaanum Bhaagam Velichaththu Konduvarika | Ethanum Bhagam Velichathu Konduvarika
Amplify
Answer for
ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ടിവരിക - Uththaravaadhithvam Parayendivarika | Utharavadhithvam Parayendivarika
Appear
Approach
അടുത്തുവരിക - Aduththuvarika | Aduthuvarika
Approach
അടുത്തു വരിക - Aduththu Varika | Aduthu Varika
Attain
കൈവരിക - Kaivarika
Attain
Back up
വാഹനങ്ങളും മറ്റും പിന്നോട്ടുവരിക - Vaahanangalum Mattum Pinnottuvarika | Vahanangalum Mattum Pinnottuvarika
Be at a loss
തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ കഴിയാതെവരിക - Theerumaanam Edukkaan‍ Kazhiyaathevarika | Theerumanam Edukkan‍ Kazhiyathevarika
Beyond ones means
കഴിവില്‍ കൂടുതല്‍ പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരിക - Kazhivil‍ Kooduthal‍ Panam Chelavaakkendi Varika | Kazhivil‍ Kooduthal‍ Panam Chelavakkendi Varika
Bind
Bind
Bonification
പ്രഖ്യാപിത വിലയിൽ നിന്നും കൂടിയ വില നല്കേണ്ടി വരിക - Prakhyaapitha Vilayil Ninnum Koodiya Vila Nalkendi Varika | Prakhyapitha Vilayil Ninnum Koodiya Vila Nalkendi Varika
Book
നൃത്തനാടകത്തിന്റെയോ ഗാനത്തിന്റെയോ വരികള്‍ - Nruththanaadakaththinteyo Gaanaththinteyo Varikal‍ | Nruthanadakathinteyo Ganathinteyo Varikal‍
Bring
എടുത്തു കൊണ്ടു വരിക - Eduththu Kondu Varika | Eduthu Kondu Varika
Bring
Bring to justice
നിയമത്തിനു മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Niyamaththinu Munnil‍ Konduvarika | Niyamathinu Munnil‍ Konduvarika
Brought
Bubble
Call for
ആവശ്യമായി വരിക - Aavashyamaayi Varika | avashyamayi Varika
Call forth
പുറത്തേയ്‌ക്കു കൊണ്ടുവരിക - Puraththeykku Konduvarika | Puratheykku Konduvarika
Cease
പോരാതെ വരിക - Poraathe Varika | Porathe Varika
Centralize
കേന്ദ്രനിയന്ത്രണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Kendhraniyanthranaththil‍ Konduvarika | Kendhraniyanthranathil‍ Konduvarika
Chronicle
കാലാനുക്രമമായി വിവരിക്കുക - Kaalaanukramamaayi Vivarikkuka | Kalanukramamayi Vivarikkuka
Coast
യന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാതെ സൈക്കിളിലോ കാറിലോ കുന്നിറങ്ങി വരിക - Yanthram Pravar‍ththippikkaathe Saikkililo Kaarilo Kunnirangi Varika | Yanthram Pravar‍thippikkathe Saikkililo Karilo Kunnirangi Varika
Come after
Come along
Come back
Come down
Come forward
തയ്യാറായി മുമ്പോട്ടുവരിക - Thayyaaraayi Mumpottuvarika | Thayyarayi Mumpottuvarika
Come into force
പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക - Praabalyaththil‍ Varika | Prabalyathil‍ Varika
Come into or enter ones head
ബുദ്ധിയില്‍ വരിക - Buddhiyil‍ Varika | Budhiyil‍ Varika
Come short of
തികയാതെ വരിക - Thikayaathe Varika | Thikayathe Varika
Come to life
അബോധാവസ്ഥയില്‍നിന്നോ നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തില്‍നിന്നോ പുറത്തുവരിക - Abodhaavasthayil‍ninno Nishkriyathvaththil‍ninno Puraththuvarika | Abodhavasthayil‍ninno Nishkriyathvathil‍ninno Purathuvarika
Come to the point
വിഷയത്തിലേക്ക്‌ മടങ്ങിവരിക - Vishayaththilekku Madangivarika | Vishayathilekku Madangivarika
Come under
അധികാരസീമയില്‍ വരിക - Adhikaaraseemayil‍ Varika | Adhikaraseemayil‍ Varika
Comment
Compel
ധൃതിയായി കൊണ്ടുവരിക - Dhruthiyaayi Konduvarika | Dhruthiyayi Konduvarika
Concentre
ഒരിടത്തു കൂട്ടമായികൊണ്ടുവരിക - Oridaththu Koottamaayikonduvarika | Oridathu Koottamayikonduvarika
Conventionalize
വ്യവസ്ഥാപിത ചട്ടങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Vyavasthaapitha Chattangalude Svaadheenaththil‍ Konduvarika | Vyavasthapitha Chattangalude swadheenathil‍ Konduvarika
Cool ones heels
കാത്തുകെട്ടിക്കിടക്കേണ്ടിവരിക - Kaaththukettikkidakkendivarika | Kathukettikkidakkendivarika
Cost
വിലയായി കൊടുക്കേണ്ടി വരിക - Vilayaayi Kodukkendi Varika | Vilayayi Kodukkendi Varika
Couplet
പ്രാസബന്ധമായ പദ്യവരികളുടെ യുഗ്മം - Praasabandhamaaya Padhyavarikalude Yugmam | Prasabandhamaya Padhyavarikalude Yugmam
Dark horse
മത്സരത്തില്‍ വിജയം വരിക്കുന്ന അജ്ഞാതവ്യക്തി - Mathsaraththil‍ Vijayam Varikkunna Ajnjaathavyakthi | Mathsarathil‍ Vijayam Varikkunna Ajnjathavyakthi
Decipherable
Define
അര്‍ത്ഥം വിവരിക്കുക - Ar‍ththam Vivarikkuka | Ar‍tham Vivarikkuka
Delineate
Depict
സൂക്ഷ്മമായി വിവരിക്കുക - Sookshmamaayi Vivarikkuka | Sookshmamayi Vivarikkuka
Describe
Describing
Descriptive
Despite
എന്നുവരികിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും - Ennuvarikilum Anganeyaanenkilum | Ennuvarikilum Anganeyanenkilum
Detail
Devolve
പിന്‍തുടര്‍ച്ചാവകാശമായി കൈവരിക - Pin‍thudar‍chaavakaashamaayi Kaivarika | Pin‍thudar‍chavakashamayi Kaivarika
Dictionary
ഒരു ഭാഷയിലെ പദങ്ങള്‍ അക്ഷരമാലക്രമത്തില്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അര്‍ത്ഥം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം - Oru Bhaashayile Padhangal‍ Aksharamaalakramaththil‍ Chittappeduththi Ar‍ththam Vivarikkunna Grantham | Oru Bhashayile Padhangal‍ Aksharamalakramathil‍ Chittappeduthi Ar‍tham Vivarikkunna Grantham
Die out
വംശനാശം വരിക - Vamshanaasham Varika | Vamshanasham Varika
Diminish
Diplody
രണ്ടു വരികള്‍ വീതമുള്ള കവിതാശകലം - Randu Varikal‍ Veethamulla Kavithaashakalam | Randu Varikal‍ Veethamulla Kavithashakalam
Discourse
Drag in
വിഷയമോ പ്രസ്‌താവമോ അനാവശ്യമായി കൊണ്ടുവരിക - Vishayamo Prasthaavamo Anaavashyamaayi Konduvarika | Vishayamo Prasthavamo Anavashyamayi Konduvarika
Drop off
Dwindle
Effervesce
Elicit
പുറത്തേക്കുകൊണ്ടുവരിക - Puraththekkukonduvarika | Purathekkukonduvarika
Emerge
Enter the field
പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വിജയംവരിക്കാനായി രംഗത്തിറങ്ങുക - Pravar‍ththichu Vijayamvarikkaanaayi Ramgaththiranguka | Pravar‍thichu Vijayamvarikkanayi Ramgathiranguka
Equal
ഒത്തുവരിക - Oththuvarika | Othuvarika
Err
സന്‍മാര്‍ഗ്ഗഭ്രംശം വരിക - San‍maar‍ggabhramsham Varika | San‍mar‍ggabhramsham Varika
Error report
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളില പിശകുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് - Kampyoottar‍ Prograamukalila Pishakukal‍ Vivarikkunna Kurippu | Kampyoottar‍ Programukalila Pishakukal‍ Vivarikkunna Kurippu
Exophthalmos
Explain
Expose
പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക - Puraththukonduvarika | Purathukonduvarika
Expound
വിശദമായി വിവരിക്കുക - Vishadhamaayi Vivarikkuka | Vishadhamayi Vivarikkuka
Fail
Fall on evil days
കഷ്‌ടകാലം വരിക - Kashdakaalam Varika | Kashdakalam Varika
Fall short
മതിയാകാതെ വരിക - Mathiyaakaathe Varika | Mathiyakathe Varika
Farewell
സുഖമായി പോയിവരിക - Sukhamaayi Poyivarika | Sukhamayi Poyivarika
Fidget
അടങ്ങിയിരിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരിക - Adangiyirikkaan‍ Kazhiyaathe Varika | Adangiyirikkan‍ Kazhiyathe Varika
Flash back
ചലച്ചിത്രത്തില്‍ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കാനായി കുറച്ചുനേരത്തേക്കു കാണിക്കുന്ന പൂര്‍വ്വദൃശ്യം - Chalachithraththil‍ Oru Sambhavam Vivarikkaanaayi Kurachuneraththekku Kaanikkunna Poor‍vvadhrushyam | Chalachithrathil‍ Oru Sambhavam Vivarikkanayi Kurachunerathekku Kanikkunna Poor‍vvadhrushyam
Follow
Forerun
Frequent
Gain on
അടുത്തുവരിക - Aduththuvarika | Aduthuvarika
Germinate
Get the keys of the street
രാത്രി തെരുവില്‍ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരിക - Raathri Theruvil‍ Kazhichukoottendivarika | Rathri Theruvil‍ Kazhichukoottendivarika
Get there
Grow
Haiku
സാധാരണയായി മൂന്നു വരികളിലായി എഴുതുന്ന ജപ്പാനിലെ ഒരു കവിതാ സമ്പ്രദായം - Saadhaaranayaayi Moonnu Varikalilaayi Ezhuthunna Jappaanile Oru Kavithaa Sampradhaayam | Sadharanayayi Moonnu Varikalilayi Ezhuthunna Jappanile Oru Kavitha Sampradhayam
Hard porn
ലൈംഗിക കാര്യങ്ങള്‍ മറയില്ലാതെ കാണിക്കുന്ന (വിവരിക്കുന്ന) അശ്ലീലകൃതി - Laimgika Kaaryangal‍ Marayillaathe Kaanikkunna (vivarikkunna) Ashleelakruthi | Laimgika Karyangal‍ Marayillathe Kanikkunna (vivarikkunna) Ashleelakruthi
Harmonize
ഒത്തുവരിക - Oththuvarika | Othuvarika
Have no use
ഉപയോഗം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാതെ വരിക - Upayogam Kandeththaan‍ Kazhiyaathe Varika | Upayogam Kandethan‍ Kazhiyathe Varika
Historic present
ഭൂതകാലസംഭവങ്ങളെ വര്‍ത്തമാനക്രിയയിലൂടെ വിവരിക്കുന്ന രീതി - Bhoothakaalasambhavangale Var‍ththamaanakriyayiloode Vivarikkunna Reethi | Bhoothakalasambhavangale Var‍thamanakriyayiloode Vivarikkunna Reethi
Hit the jackpot
സാമ്പത്തികനേട്ടംകൈവരിക്കുക - Saampaththikanettamkaivarikkuka | Sampathikanettamkaivarikkuka
Illustrate
Illustrate
സോദാഹരണം വിവരിക്കുക - Sodhaaharanam Vivarikkuka | Sodhaharanam Vivarikkuka
Injured
Intervene
Intervene
Introduce
പ്രയോഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Prayogaththil‍ Konduvarika | Prayogathil‍ Konduvarika
Introduce
ശ്രദ്ധയില്‍കൊണ്ടുവരിക - Shraddhayil‍konduvarika | Shradhayil‍konduvarika
Label
ഒരാളെയോ സംഘടനയെയോ ചിന്താധാരയെയോ വിവരിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്‌ - Oraaleyo Samghadanayeyo Chinthaadhaarayeyo Vivarikkaanupayogikkunna Vaakku | Oraleyo Samghadanayeyo Chinthadharayeyo Vivarikkanupayogikkunna Vakku
Lapse
ഉദ്യമത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട്‌ സ്ഥാനം പാലിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരിക - Udhyamaththinte Kuravukondu Sthaanam Paalikkaan‍ Kazhiyaathe Varika | Udhyamathinte Kuravukondu Sthanam Palikkan‍ Kazhiyathe Varika
Latitude
കാലാവസ്ഥയുടെയോ ഭൂമദ്ധ്യരേഖയില്‍ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കപ്പെട്ട ഭൂപ്രദേശം - Kaalaavasthayudeyo Bhoomaddhyarekhayil‍ Ninnulla Akalaththinteyo Adisthaanaththil‍ Vivarikkappetta Bhoopradhesham | Kalavasthayudeyo Bhoomadhyarekhayil‍ Ninnulla Akalathinteyo Adisthanathil‍ Vivarikkappetta Bhoopradhesham
Lead
അച്ചടിയില്‍ വരികള്‍ക്കിടയില്‍ ഇടമുണ്ടാവാനിടുന്ന ലെഡ്ഡ്‌ - Achadiyil‍ Varikal‍kkidayil‍ Idamundaavaanidunna Leddu | Achadiyil‍ Varikal‍kkidayil‍ Idamundavanidunna Leddu
Leaf
ഇലവരിക - Ilavarika
Liken
താരതമ്യം ചെയ്‌ത്‌ സമാനതകള്‍ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക - Thaarathamyam Cheythu Samaanathakal‍ Puraththukonduvarika | Tharathamyam Cheythu Samanathakal‍ Purathukonduvarika
Loom
കാണായിവരിക - Kaanaayivarika | Kanayivarika
Lug
അപ്രസക്തനമായി കൊണ്ടുവരിക - Aprasakthanamaayi Konduvarika | Aprasakthanamayi Konduvarika
Make ones mark
Manage
നിയന്ത്രണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Niyanthranaththil‍ Konduvarika | Niyanthranathil‍ Konduvarika
Manage
നിയന്ത്രണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Niyanthranaththil‍ Konduvarika | Niyanthranathil‍ Konduvarika
Martyr
ഒരാദര്‍ശത്തിനോ ലക്ഷ്യത്തിനോ വേണ്ടി മരണം വരിക്കുന്നവന്‍ - Oraadhar‍shaththino Lakshyaththino Vendi Maranam Varikkunnavan‍ | Oradhar‍shathino Lakshyathino Vendi Maranam Varikkunnavan‍
Martyr
ഒരാദര്‍ശത്തിനോ ലക്ഷ്യത്തിനോ വേണ്ടി മരണം വരിക്കുന്നവന്‍ - Oraadhar‍shaththino Lakshyaththino Vendi Maranam Varikkunnavan‍ | Oradhar‍shathino Lakshyathino Vendi Maranam Varikkunnavan‍
May
Meet ones waterloo
ഗൗരവമായ അപകടത്തെ നേരിടേണ്ടി വരിക - Gauravamaaya Apakadaththe Neridendi Varika | Gouravamaya Apakadathe Neridendi Varika
Meet with
കണ്ടുമുട്ടാന്‍ ഇടവരിക - Kandumuttaan‍ Idavarika | Kandumuttan‍ Idavarika
Mellow
പാകം വരിക - Paakam Varika | Pakam Varika
Mention
Metalanguage
പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷയെ വിവരിക്കുന്ന ഭാഷ - Prograam Cheyyunna Oru Bhaashaye Vivarikkunna Bhaasha | Program Cheyyunna Oru Bhashaye Vivarikkunna Bhasha
Miscarry
ഭംഗം വരിക - Bhamgam Varika
Miss the mark
ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരിക - Lakshyam Nedaanaavaathe Varika | Lakshyam Nedanavathe Varika
Modeling
മാതൃകയായി വരിക - Maathrukayaayi Varika | Mathrukayayi Varika
Narrate
Nauseate
ഛര്‍ദ്ദി വരിക - Char‍ddhi Varika | Char‍dhi Varika
Necessitate
ആവശ്യമായി വരിക - Aavashyamaayi Varika | avashyamayi Varika
Necessitate
Necessitate
Necessitate
ആവശ്യമായിവരിക - Aavashyamaayivarika | avashyamayivarika
Need
ആവശ്യമുള്ളതായി വരിക - Aavashyamullathaayi Varika | avashyamullathayi Varika
Network
വലയുടെ ആകൃതിയില്‍ നെടുകെയും കുറുകെയും വരികളോടു കൂടിയത് - Valayude Aakruthiyil‍ Nedukeyum Kurukeyum Varikalodu Koodiyathu | Valayude akruthiyil‍ Nedukeyum Kurukeyum Varikalodu Koodiyathu
Nevertheless
Notwithstanding
On the tip of ones tongue
കഷ്‌ടിച്ച്‌ ഓര്‍മ്മ വരുന്നെങ്കിലും ശരിക്ക്‌ ഓര്‍മ്മജക്കാന്‍ കഴിയാതെവരിക - Kashdichu Or‍mma Varunnenkilum Sharikku Or‍mmajakkaan‍ Kazhiyaathevarika | Kashdichu Or‍mma Varunnenkilum Sharikku Or‍mmajakkan‍ Kazhiyathevarika
Open up
ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Shraddhayil‍ Konduvarika | Shradhayil‍ Konduvarika
Optimize
ഒന്നിന്റെ നല്ല വശം പ്രയോഗത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Onninte Nalla Vasham Prayogaththil‍ Konduvarika | Onninte Nalla Vasham Prayogathil‍ Konduvarika
Order
നിയന്ത്രണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Niyanthranaththil‍ Konduvarika | Niyanthranathil‍ Konduvarika
Orient
വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Vyakthamaayi Manassilaakkuppetta Bandhangalil‍ Konduvarika | Vyakthamayi Manassilakkuppetta Bandhangalil‍ Konduvarika
Out
പുറത്തുവരിക - Puraththuvarika | Purathuvarika
Out
പുറത്തു വരിക - Puraththu Varika | Purathu Varika
Outine
Oversimplify
തീരെ നിസ്സാരമാക്കി വിവരിക്കുക - Theere Nissaaramaakki Vivarikkuka | Theere Nissaramakki Vivarikkuka
Paraphrase
മറ്റു വാക്കുകളില്‍ വിവരിക്കുക - Mattu Vaakkukalil‍ Vivarikkuka | Mattu Vakkukalil‍ Vivarikkuka
Particularization
പ്രത്യേകമായി വിവരിക്കുക - Prathyekamaayi Vivarikkuka | Prathyekamayi Vivarikkuka
Particularize
Partitive
വിവരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള - Vivarikkappedunnathinte Oru Bhaagaththekkurichulla | Vivarikkappedunnathinte Oru Bhagathekkurichulla
Partitive
വിവരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്കിനെപ്പറ്റിയുള്ള - Vivarikkappedunnathinte Oru Bhaagaththe Kurikkunna Vaakkineppattiyulla | Vivarikkappedunnathinte Oru Bhagathe Kurikkunna Vakkineppattiyulla
Party-line
രണ്ടോ അതില്‍കൂടുതലോ വരിക്കാര്‍ പ്രത്യേകമുപയോഗിക്കുന്ന ടെലഫോണ്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്‌ ലൈന്‍ - Rando Athil‍kooduthalo Varikkaar‍ Prathyekamupayogikkunna Delaphon‍ Ekschenchu Lain‍ | Rando Athil‍kooduthalo Varikkar‍ Prathyekamupayogikkunna Delaphon‍ Ekschenchu Lain‍
Pass
Pass
മാറ്റംവരിക - Maattamvarika | Mattamvarika
Pass
കൈമാറിവരിക - Kaimaarivarika | Kaimarivarika
Pay the penalty for
Pay through the nose
Peg
ചരക്ക്‌ നിശ്ചിതവിലയ്‌ക്ക്‌ വാങ്ങിയോ വിറ്റോ വില നിയന്ത്രണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Charakku Nishchithavilaykku Vaangiyo Vitto Vila Niyanthranaththil‍ Konduvarika | Charakku Nishchithavilaykku Vangiyo Vitto Vila Niyanthranathil‍ Konduvarika
Percolate
Perish
Pick up
നന്നായി വരിക - Nannaayi Varika | Nannayi Varika
Plagiarist
ഒരു പുസ്‌തകത്തിലെ വരികളോ ആശയങ്ങളോ മോഷ്‌ടിച്ച്‌ സ്വന്തമാണെന്ന്‌ ഭാവിക്കുന്നവന്‍ - Oru Pusthakaththile Varikalo Aashayangalo Moshdichu Svanthamaanennu Bhaavikkunnavan‍ | Oru Pusthakathile Varikalo ashayangalo Moshdichu swanthamanennu Bhavikkunnavan‍
Polyandry
ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാരെ വരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം - Ore Samayam Onniladhikam Bhar‍ththaakkan‍maare Varikkunna Sampradhaayam | Ore Samayam Onniladhikam Bhar‍thakkan‍mare Varikkunna Sampradhayam
Pop across
Pop up
Premise
Produce
പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക - Puraththukonduvarika | Purathukonduvarika
Produce
കാഴ്‌ചയ്‌ക്കുകൊണ്ടുവരിക - Kaazhchaykkukonduvarika | Kazhchaykkukonduvarika
Rake
വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരിക - Velichaththukonduvarika | Velichathukonduvarika
Realize
കൈവരിക - Kaivarika
Reappear
വീണ്ടും കാണായി വരിക - Veendum Kaanaayi Varika | Veendum Kanayi Varika
Reapply
വീണ്ടും പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Veendum Praabalyaththil‍ Konduvarika | Veendum Prabalyathil‍ Konduvarika
Recast
വ്യത്യസ്തമായി വിവരിക്കുക - Vyathyasthamaayi Vivarikkuka | Vyathyasthamayi Vivarikkuka
Recovery
തെറ്റായ ഒരു അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും മാറി പ്രയോഗക്ഷമമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്‌ തിരിച്ചുവരിക - Thettaaya Oru Avasthayil‍ Ninnum Maari Prayogakshamamaaya Oravasthayilekku Thirichuvarika | Thettaya Oru Avasthayil‍ Ninnum Mari Prayogakshamamaya Oravasthayilekku Thirichuvarika
Red book
സിഡിയില്‍ സംഗീതം എപ്രകാരം റെക്കോഡ്‌ ചെയ്യണമെന്ന്‌ വിവരിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്‌ട്രസംഘടനയുടെ അനുശാസനം - Sidiyil‍ Samgeetham Eprakaaram Rekkodu Cheyyanamennu Vivarikkunna Oru Anthaaraashdrasamghadanayude Anushaasanam | Sidiyil‍ Samgeetham Eprakaram Rekkodu Cheyyanamennu Vivarikkunna Oru Antharashdrasamghadanayude Anushasanam
Reflect
Regurgitate
വിഴുങ്ങിയ ആഹാരം വീണ്ടും വായില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Vizhungiya Aahaaram Veendum Vaayil‍ Konduvarika | Vizhungiya aharam Veendum Vayil‍ Konduvarika
Rehearse
Relapse
മാറിയ രോഗം വീണ്ടും വരിക - Maariya Rogam Veendum Varika | Mariya Rogam Veendum Varika
Relate
Relent
കര്‍ക്കശതീരുമാനത്തില്‍ അയവുവരിക - Kar‍kkashatheerumaanaththil‍ Ayavuvarika | Kar‍kkashatheerumanathil‍ Ayavuvarika
Render
പരിശോധനയ്‌ക്കായി കൊണ്ടുവരിക - Parishodhanaykkaayi Konduvarika | Parishodhanaykkayi Konduvarika
Repatriate
സ്വദേശത്തേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടു വരിക - Svadheshaththekku Madakkikkondu Varika | swadheshathekku Madakkikkondu Varika
Repatriate
സ്വരാജ്യത്തേക്കു മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക - Svaraajyaththekku Madakkikkonduvarika | swarajyathekku Madakkikkonduvarika
Reportable
വിവരിക്കപ്പെടാവുന്ന - Vivarikkappedaavunna | Vivarikkappedavunna
Retrograde
Return to ones mutton
പ്രധാനവിഷയത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വരിക - Pradhaanavishayaththilekku Thirichu Varika | Pradhanavishayathilekku Thirichu Varika
Ride for a fall
ആപത്തു വരിക്കുക - Aapaththu Varikkuka | apathu Varikkuka
Roll up
വാഹനത്തില്‍ വരിക - Vaahanaththil‍ Varika | Vahanathil‍ Varika
Root square
Rush
ബദ്ധപ്പെട്ടോടിവരിക - Baddhappettodivarika | Badhappettodivarika
Saga
ഒരുകുടുംബത്തിന്റെയോ ഗോത്രത്തിന്റെയോ പല തലമുറക്കാലത്തെ കഥകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ആഖ്യായിക - Orukudumbaththinteyo Gothraththinteyo Pala Thalamurakkaalaththe Kathakal‍ Vivarikkunna Aakhyaayika | Orukudumbathinteyo Gothrathinteyo Pala Thalamurakkalathe Kathakal‍ Vivarikkunna akhyayika
Satisfy
Scunner
Seconds
പിന്നാലെ വരിക - Pinnaale Varika | Pinnale Varika
See the light of the day
Smother
ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരിക - Shvaasam Kittaathe Varika | Shvasam Kittathe Varika
Soften
മയം വരിക - Mayam Varika
Son et lumiere
പ്രസിദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിലോ സ്ഥലത്തോ അവയുടെ തന്നെ ചരിത്രം പ്രത്യേക വെളിച്ച സംവിധാനങ്ങളോടെയും, ശബ്‌ദ സംവിധാനങ്ങളോടെയും വിവരിക്കുന്നത്‌ - Prasiddhamaaya Ethenkilum Kettidaththilo Sthalaththo Avayude Thanne Charithram Prathyeka Velicha Samvidhaanangalodeyum, Shabdha Samvidhaanangalodeyum Vivarikkunnathu | Prasidhamaya Ethenkilum Kettidathilo Sthalatho Avayude Thanne Charithram Prathyeka Velicha Samvidhanangalodeyum, Shabdha Samvidhanangalodeyum Vivarikkunnathu
Speak
Spire
Spoil
Spurt
വേഗത്തില്‍ വെളിയില്‍ വരിക - Vegaththil‍ Veliyil‍ Varika | Vegathil‍ Veliyil‍ Varika
Station of the cross
യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്ന പതിനാലു ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പര - Yeshukristhuvinte Peedaanubhavangalekkurichum Maranaththekkurichum Vivarikkunna Pathinaalu Chithrangalude Parampara | Yeshukristhuvinte Peedanubhavangalekkurichum Maranathekkurichum Vivarikkunna Pathinalu Chithrangalude Parampara
Steam
ആവിയായി പൊന്തിവരിക - Aaviyaayi Ponthivarika | aviyayi Ponthivarika
Subdue
നിയന്ത്രണത്തില്‍ കൊണ്ടുവരിക - Niyanthranaththil‍ Konduvarika | Niyanthranathil‍ Konduvarika
Subscribe
പത്രവരിക്കാരനായിത്തീരുക - Pathravarikkaaranaayiththeeruka | Pathravarikkaranayitheeruka
Subscribe
പത്രത്തിന്‍റെ വരിക്കാരനാവുക - Pathraththin‍re Varikkaaranaavuka | Pathrathin‍re Varikkaranavuka
Subvene
Succeed
തുടര്‍ച്ചയായി വരിക - Thudar‍chayaayi Varika | Thudar‍chayayi Varika
Supervene
Surface
പുറത്തേക്കു വരിക - Puraththekku Varika | Purathekku Varika
Swoon
Swoop
തട്ടിപ്പറിക്കാന്‍ പാഞ്ഞുവരിക - Thattipparikkaan‍ Paanjuvarika | Thattipparikkan‍ Panjuvarika
Synonymies
തുല്യാര്‍ത്ഥപദങ്ങളില്‍ വിവരിക്കുക - Thulyaar‍ththapadhangalil‍ Vivarikkuka | Thulyar‍thapadhangalil‍ Vivarikkuka
Take ages
കൂടുതല്‍ കാലം വേണ്ടിവരിക - Kooduthal‍ Kaalam Vendivarika | Kooduthal‍ Kalam Vendivarika
Take it into ones head
എന്ന ആശയം വരിക - Enna Aashayam Varika | Enna ashayam Varika
Tap
പുറത്തേയ്‌ക്കു കൊണ്ടുവരിക - Puraththeykku Konduvarika | Puratheykku Konduvarika
Teem
സമൃദ്ധിയായി വരിക - Samruddhiyaayi Varika | Samrudhiyayi Varika
Theogen
ആദി സൃഷ്‌ടി മുതല്‍ക്കിങ്ങോട്ട്‌ യേശുക്രിസ്‌തുവരെ ഉള്ളവരുടെ ജനനക്രമം വിവരിക്കുന്ന പട്ടിക - Aadhi Srushdi Muthal‍kkingottu Yeshukristhuvare Ullavarude Jananakramam Vivarikkunna Pattika | adhi Srushdi Muthal‍kkingottu Yeshukristhuvare Ullavarude Jananakramam Vivarikkunna Pattika
To be rolled
To bring back
To bring to light
വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരിക - Velichaththukonduvarika | Velichathukonduvarika
To bring up
വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരിക - Valar‍ththikkonduvarika | Valar‍thikkonduvarika
To grow angry
To lose ones way
മാര്‍ഗഭ്രംശംവരിക - Maar‍gabhramshamvarika | Mar‍gabhramshamvarika
To seek out
പിടിച്ചു പറുത്തുതകൊണ്ടുവരിക - Pidichu Paruththuthakonduvarika | Pidichu Paruthuthakonduvarika
Tongue-tied
ഭയവും ഉത്‌കണ്‌ഠയും മൂലം സംസാരിക്കാനാവാതെ വരിക - Bhayavum Uthkandayum Moolam Samsaarikkaanaavaathe Varika | Bhayavum Uthkandayum Moolam Samsarikkanavathe Varika
Top the list
ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു വരിക - Onnaam Sthaanaththu Varika | Onnam Sthanathu Varika
Touch-pitch
ക്രിമിനല്‍ സ്വഭാവമുള്ള ആളോട്‌ ബന്ധം വേണ്ടിവരിക - Kriminal‍ Svabhaavamulla Aalodu Bandham Vendivarika | Kriminal‍ swabhavamulla alodu Bandham Vendivarika
Translate
Undefined
വിവരിക്കാനാവാത്ത - Vivarikkaanaavaaththa | Vivarikkanavatha
Unearth
പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക - Puraththukonduvarika | Purathukonduvarika
Unearth
വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരിക - Velicheththu Konduvarika | Velichethu Konduvarika
Unfold
തെളിവായിവരിക - Thelivaayivarika | Thelivayivarika
Vegetate
Visit
കാണ്‍മാന്‍വരിക - Kaan‍maan‍varika | Kan‍man‍varika
Water
Waylay
Well up
വികാരങ്ങള്‍ പുറത്തേക്കു വരിക - Vikaarangal‍ Puraththekku Varika | Vikarangal‍ Purathekku Varika
Will-o-the-wisp
കൈവരിക്കാനോ നേടാനോ അസാധ്യമായ കാര്യം - Kaivarikkaano Nedaano Asaadhyamaaya Kaaryam | Kaivarikkano Nedano Asadhyamaya Karyam
Wrought
Yellow book
സിഡി റോമുകളില്‍ വിവരങ്ങള്‍ കോഡുരൂപത്തില്‍ എപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ വിവരിക്കുന്ന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ ഒരു മാനദണ്‌ഡം - Sidi Romukalil‍ Vivarangal‍ Koduroopaththil‍ Eprakaaram Rekhappeduththiyirikkunnu Ennu Vivarikkunna Intar‍naashanal‍ Sttaan‍der‍du Or‍ganaiseshante Oru Maanadhandam | Sidi Romukalil‍ Vivarangal‍ Koduroopathil‍ Eprakaram Rekhappeduthiyirikkunnu Ennu Vivarikkunna Intar‍nashanal‍ Sttan‍der‍du Or‍ganaiseshante Oru Manadhandam
Zone punch
പഞ്ച്‌ കാര്‍ഡിന്റെ മുകളിലത്തെ മൂന്നു വരികളിലുള്ള ദ്വാരം - Panchu Kaar‍dinte Mukalilaththe Moonnu Varikalilulla Dhvaaram | Panchu Kar‍dinte Mukalilathe Moonnu Varikalilulla Dhvaram