Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)

Adverse

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Baleful

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Carcinogenic

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya
  

Dangerous

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Deleterious

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya
  

Destructive

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Detrimental

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Harmful

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Harmfully

ഹാനികരമായി - Haanikaramaayi | Hanikaramayi

Injurious

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Insidiously

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Internecine

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Mephitis

ഹാനികരമായ ദുർഗന്ധം - Haanikaramaaya Dhurgandham | Hanikaramaya Dhurgandham

Nocuous

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Noisome

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Noxious

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Pernicious

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Prejudicial

ഹാനികരമായ - Haanikaramaaya | Hanikaramaya

Marsh-gas

ആരോഗ്യഹാനികരമായ ഒരു വാതകം - Aarogyahaanikaramaaya Oru Vaathakam | arogyahanikaramaya Oru Vathakam

Pernicious

വളരെ ഹാനികരമായ - Valare Haanikaramaaya | Valare Hanikaramaya

Unwholesome

ആരോഗ്യത്തിനുഹാനികരമായ - Aarogyaththinuhaanikaramaaya | arogyathinuhanikaramaya