Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

സമാഗമനം - Samaagamanam മൃദുല - Mrudhula ചഞ്ചുസൂചികം - Chanchusoochikam മുഖാമുഖം - Mukhaamukham സീര(ക)ന്‍ - Seera(ka)n‍ തുനിവ് - Thunivu ഭോഷ്ക് - Bhoshku വൃദ്ധി - Vruddhi പുഷ്ടികാന്തന്‍ - Pushdikaanthan‍ കഴനാട് - Kazhanaadu നസ്തിതം - Nasthitham ദേവവക്ത്രം - Dhevavakthram മത്സ്യോദരീയന്‍ - Mathsyodhareeyan‍ മേലൊറ്റി - Melotti രന്തും - Ranthum ഹാലാഹലാശന്‍ - Haalaahalaashan‍ മഹേഷു - Maheshu ശരാരത്ത് - Sharaaraththu വ്യുത്പന്ന - Vyuthpanna പൈന്തന്‍ - Painthan‍ ഉച്ഛിലീന്ധ്രം - Uchchileendhram വിരുന്നന്‍ - Virunnan‍ മലര്‍ത്തുക - Malar‍ththuka പാദുക - Paadhuka ചാന്ദ്രക - Chaandhraka ദ്വൃഹ്യം - Dhvruhyam കുഞ്ചിതനടനം - Kunchithanadanam സത്ത്വവാന്‍ - Saththvavaan‍ രമതി - Ramathi നിരക്ക് - Nirakku കാളവാ - Kaalavaa ഭിത്ത് - Bhiththu തൃക്കല്യാണം - Thrukkalyaanam വൈശിഷ്ട്യം - Vaishishdyam ആത്മജ - Aathmaja കടുരം - Kaduram അപ്രഭൂതി - Aprabhoothi സാമജം - Saamajam പൂര്‍വാ­ം - Poor‍vaa­m മാലാകാരന്‍ - Maalaakaaran‍ ആര്‍ഷം - Aar‍sham ഏകാക്ഷന്‍ - Ekaakshan‍ ഗോസവം - Gosavam അംഹസ്പതി - Amhaspathi നിരപ്പലക - Nirappalaka മുസ്തകം - Musthakam ഇകല്‍ക്കളം - Ikal‍kkalam നര്‍ത്തകി - Nar‍ththaki ചകാര - Chakaara അനാസക്തി - Anaasakthi

Random Words

കൈയാള്‍ - Kaiyaal‍ സേ്താകകം - Se്thaakakam ഞമഞ്ഞി - Njamanji ചിക്ക - Chikka എടഞ്ചാടി - Edanchaadi അവരികന്‍ - Avarikan‍ വിശാരദ - Vishaaradha ശിലാവര്‍ഷം - Shilaavar‍sham അലരി - Alari ഋണദ - Runadha തീക്ഷ്ണാംശു - Theekshnaamshu മാരിയമ്മ - Maariyamma ധ്യാമ - Dhyaama നിസ്യന്ദനം - Nisyandhanam മുക്തിസാധനം - Mukthisaadhanam ചുവട്ടുക - Chuvattuka ചാര് - Chaaru വിക്ഷുബ്ധ - Vikshubdha കൊഴുലാഭം - Kozhulaabham ഉരുളന്‍മുട്ടി - Urulan‍mutti ജസ്റ്റിസ്, ജസ്റ്റീസ് - Jasttisu, Jastteesu സുവ്രത - Suvratha കാണിപ്പൊന്ന് - Kaanipponnu കറ്റളി - Kattali പേറുമാട് - Perumaadu നിരീശ്വര - Nireeshvara വികിരണം - Vikiranam അവരോധിക്കുക - Avarodhikkuka നൊണ്ടുക - Nonduka പൊല്‍ത്താവടം - Pol‍ththaavadam ചക്രവാകി - Chakravaaki സഭാസത്ത് - Sabhaasaththu നിര്‍ണേജകം, -ജനം - Nir‍nejakam, -janam എളിമ - Elima ദ്വാദശവാര്‍ഷിക - Dhvaadhashavaar‍shika ഉടഞ്ഞാണ്‍ - Udanjaan‍ കുരുക്കുത്തി - Kurukkuththi രേചകം - Rechakam മഹിതം - Mahitham ഇന്ദുദേശം - Indhudhesham ശീലക്കാശ് - Sheelakkaashu അമൃഷ്ട - Amrushda ദശായാം - Dhashaayaam ഗ്രാമമുന്‍സിഫ് - Graamamun‍siphu അപരിഗ്രഹം - Aparigraham പൊട്ട് - Pottu സനത്, സനല്‍ - Sanathu, Sanal‍ കപാലമാലി - Kapaalamaali ശരത്കാമി - Sharathkaami പട്ടുനൂല്‍പ്പുഴു - Pattunool‍ppuzhu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അക്രമ.

Get English Word for അക്രമ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അക്രമ - Akrama  :  ഒരിനം വസൂരി രോഗം - Orinam Vasoori Rogam
     
     
അക്രമം - Akramam  :  ക്രമക്കേട്, ചിട്ടയില്ലായ്മ, കുഴപ്പം - Kramakkedu, Chittayillaayma, Kuzhappam
     
അക്രമം - Akramam  :  അന്യായം, മര്യാദകേട്, കുറ്റം, ബലപ്രയോഗം - Anyaayam, Maryaadhakedu, Kuttam, Balaprayogam
     
അക്രമം - Akramam  :  നിപാതത്തെ ക്രമം തെറ്റി പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വാക്യദോഷം - Nipaathaththe Kramam Thetti Prayogikkunnathukondulla Vaakyadhosham
     
അക്രമം - Akramam  :  ക്രമം ഇല്ലാതെ - Kramam Illaathe
     
അക്രമഭിന്നം - Akramabhinnam  :  ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്ത ഭിന്നം, ഛേദത്തേക്കാള്‍ വലിയ അംശത്തോടു കൂടിയ ഭിന്നം, വിഷമഭിന്നം - Kramaprakaaramallaaththa Bhinnam, Chedhaththekkaal‍ Valiya Amshaththodu Koodiya Bhinnam, Vishamabhinnam
     
അക്രമരാഹിത്യം - Akramaraahithyam  :  അക്രമം ഇല്ലായ്മ - Akramam Illaayma
     
അക്രമസന്യാസം - Akramasanyaasam  :  മുറയനുസരിക്കാതെയുള്ള സന്യാസം, (ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം എന്ന മുറതെറ്റിയ സന്യാസം.) - Murayanusarikkaatheyulla Sanyaasam, (brahmacharyam, Gaar‍hasthyam, Vaanaprastham Enna Murathettiya Sanyaasam.)
     
അക്രമാതിശയോക്തി - Akramaathishayokthi  :  ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം - Oru Ar‍ththaalankaaram
     
അക്രമി - Akrami  :  ക്രമം വിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്‍, കൈയേറ്റക്കാരന്‍ - Kramam Vittu Pravar‍ththikkunnavan‍, Kaiyettakkaaran‍
     
അക്രമി - Akrami  :  ആക്രമണം നടത്തുന്നവന്‍, മര്യാദകെട്ടവന്‍ - Aakramanam Nadaththunnavan‍, Maryaadhakettavan‍
     
അക്രമിക - Akramika  :  മുറയ്ക്കുള്ളതല്ലാത്ത - Muraykkullathallaaththa
     
അക്രമിക്കുക - Akramikkuka  :  അക്രമം കാട്ടുക, മുറവിട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക - Akramam Kaattuka, Muravittu Pravar‍ththikkuka
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×