Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആസവദ്രു - Aasavadhru ദോലിക - Dholika ജലോച്ഛ്വാസം - Jalochchvaasam പ്രരയിതാവ് - Prarayithaavu ചീളി - Cheeli പരാക്രമം - Paraakramam പാരാശര്യന്‍ - Paaraasharyan‍ ആഭൂതി - Aabhoothi ഓര്‍പ്പ് - Or‍ppu സംസ്കരിക്കുക - Samskarikkuka  - E അജയന്‍ - Ajayan‍ പുണ്യലോകം - Punyalokam പിറ്റെ - Pitte ശോചനീയ - Shochaneeya മായൂരകന്‍ - Maayoorakan‍ അമരച്ചാര്‍ത്ത് - Amarachaar‍ththu അവനീപതി - Avaneepathi കട്ടായം - Kattaayam നീലമീലികം - Neelameelikam അഗുണി - Aguni ആളി - Aali പിണ്ഡാരി - Pindaari കളിക്കൊട്ട - Kalikkotta പ്രതികൂലി - Prathikooli നേര്‍ച്ച - Ner‍cha കക്കുഭം, കകുഭം - Kakkubham, Kakubham ഇളമുറ - Ilamura ശുഷ്ണം - Shushnam ദൈനികി - Dhainiki നീരൊഴുക്ക് - Neerozhukku ഉറുമാല്‍ - Urumaal‍ വടക്കുനോക്കി - Vadakkunokki ആഗ്രഹിക്കുക - Aagrahikkuka അനന്യചിത്ത - Ananyachiththa കചപം - Kachapam കോര്‍പ്പി - Kor‍ppi അക്ഷിപീലു - Akshipeelu ക്ഷൗദ്രയം - Kshaudhrayam അശിശ്വി(ക) - Ashishvi(ka) കണ്ടഫല - Kandaphala ദാശേരന്‍ - Dhaasheran‍ കാക്കുക - Kaakkuka അശീതി - Asheethi യജ്ഞബാഹു - Yajnjabaahu മദജലം - Madhajalam കള്ളപ്പെരുനാഴി - Kallapperunaazhi കഠാഹകം - Kadaahakam ശബരിഗിരി - Shabarigiri മെത്ത - Meththa

Random Words

തൂബര - Thoobara സുപര്‍ണ(ക)ന്‍ - Supar‍na(ka)n‍ ജളുകാ, -കം - Jalukaa, -kam ടിഷ്യുകള്‍ച്ചര്‍ - Dishyukal‍char‍ മറപ്പ് - Marappu ആലോകിക്കുക - Aalokikkuka പ്രപര്‍ണ - Prapar‍na വിശിഷ്ട - Vishishda ചേറ്റില്‍ക്കൊട്ടില്‍ - Chettil‍kkottil‍ രേത്യം - Rethyam നിയമിത - Niyamitha അഭ്യര്‍ഥിത - Abhyar‍thitha അസിതകേശ - Asithakesha സത്യ - Sathya ഭജനം - Bhajanam പ്രതിപാത്രം - Prathipaathram കര്‍മകരി - Kar‍makari ത്രിഗര്‍ത്ത - Thrigar‍ththa ഗുദസ്തംഭം - Gudhasthambham ഭൂമിജ - Bhoomija വിചാരണം - Vichaaranam ആസ്യപത്രം - Aasyapathram നൃതി - Nruthi ദേഷ്യം - Dheshyam കടത്തുക - Kadaththuka വഴുക്ക് - Vazhukku ഉദകകുംഭം - Udhakakumbham അപ്രകൃത - Aprakrutha കല്ലാടുക - Kallaaduka കാമധേനു - Kaamadhenu ചൂട്ടക്കുളി - Choottakkuli അധിഗന്താവ് - Adhiganthaavu തേജോരാശി - Thejoraashi ഗര്‍ഭിണി - Gar‍bhini യദപി - Yadhapi മാംസപിണ്ഡം - Maamsapindam നാഗാലയം - Naagaalayam മര്‍മച്ഛിത്ത് - Mar‍machchiththu ചികുരനികുരം - Chikuranikuram ഞെരുക്കുക - Njerukkuka ജയ്വിളി - Jayvili വശ്യ - Vashya ആദികേശവന്‍ - Aadhikeshavan‍ ചീവാട - Cheevaada ഛേകാപ­ുതി - Chekaapa­uthi അമസ്തു - Amasthu രുദ്രവീണ - Rudhraveena ചപ്പ - Chappa കവചപത്രം - Kavachapathram ഔവ്രതസ്നാനം - Auvrathasnaanam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആചാര്യ.

Get English Word for ആചാര്യ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആചാര്യ - Aachaarya  :  സ്വയം ആചരിക്കുന്നവള്‍, അധ്യാപിക - Svayam Aacharikkunnaval‍, Adhyaapika
     
     
ആചാര്യക - Aachaaryaka  :  ആചാര്യനെ സംബന്ധിച്ച - Aachaaryane Sambandhicha
     
ആചാര്യകം - Aachaaryakam  :  അധ്യാപനം, ആചാര്യന്‍റെ ജോലി, ആചാര്യപദവി - Adhyaapanam, Aachaaryan‍re Joli, Aachaaryapadhavi
     
ആചാര്യത, -ത്വം - Aachaaryatha, -thvam  :  ആചാര്യന്‍റെ പദവി - Aachaaryan‍re Padhavi
     
ആചാര്യദേവന്‍ - Aachaaryadhevan‍  :  ഗുരുവിനെ ദേവനായിക്കരുതി പൂജിക്കുന്നവന്‍ - Guruvine Dhevanaayikkaruthi Poojikkunnavan‍
     
ആചാര്യനിഷ്ക്രയം - Aachaaryanishkrayam  :  ഗുരുദക്ഷിണ - Gurudhakshina
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  വേദാദികള്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നവന്‍, ഗുരു, അധ്യാപകന്‍, ഓതിക്കോന്‍ - Vedhaadhikal‍ Padippikkunnavan‍, Guru, Adhyaapakan‍, Othikkon‍
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  മതഗുരു, പുരോഹിതന്‍ - Mathaguru, Purohithan‍
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  ശാസ്ത്രാപജ്ഞാതാവ് - Shaasthraapajnjaathaavu
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  ശില്പകല അറിയാവുന്നവന്‍ - Shilpakala Ariyaavunnavan‍
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  ഗുരുനാഥന്‍ - Gurunaathan‍
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  (ജ്യോ.) വ്യാഴം - (jyo.) Vyaazham
     
ആചാര്യന്‍ - Aachaaryan‍  :  (ജ്യോ.) ഒന്‍പതാംഭാവം - (jyo.) On‍pathaambhaavam
     
ആചാര്യവ്യഞ്ജനന്‍ - Aachaaryavyanjjanan‍  :  ആചാര്യവേഷംപൂണ്ട ചാരന്‍ - Aachaaryaveshampoonda Chaaran‍
     
ആചാര്യാനി - Aachaaryaani  :  ആചാര്യന്‍റെ പത്നി - Aachaaryan‍re Pathni
     
ആചാര്യോപസനം - Aachaaryopasanam  :  ഗുരുസേവ - Guruseva
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×