Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചാരുദതി - Chaarudhathi ടവ്വല്‍ - Davval‍ അഷ്ടമ - Ashdama നേര്‍പലിശ - Ner‍palisha കുത്തല്‍ - Kuththal‍ ജലമേഹം - Jalameham പര്യവസ്ഥ - Paryavastha ആനവിരുത്തി - Aanaviruththi പാണിഗ്രഹണം - Paanigrahanam മകളി - Makali ഭാരവാഹം - Bhaaravaaham അന്വര്‍ഥ(ക) - Anvar‍tha(ka) ധാന്യമണി - Dhaanyamani താവിഷി - Thaavishi ഇന്നാള്‍ - Innaal‍ തത്ത്വദീക്ഷ - Thaththvadheeksha ഈറ്റപ്പെരുവാഴ - Eettapperuvaazha കൊറുകൊറെ - Korukore ആമിത്രി - Aamithri ചതുരാത്രം - Chathuraathram ചെറ്റുക - Chettuka ടാക്സി - Daaksi നിധനക്രിയ - Nidhanakriya മായികന്‍ - Maayikan‍ കാഷ്ഠീല - Kaashdeela പ്രപഥം - Prapatham അംഭോജബന്ധു - Ambhojabandhu ഛായാവാദം - Chaayaavaadham ഉണ്ടിയല്‍ - Undiyal‍ രദനാങ്കം - Radhanaankam സംലയനം - Samlayanam അഘോര - Aghora കൃതസാക്ഷി - Kruthasaakshi കൃഷികര്‍മി - Krushikar‍mi കുഭം - Kubham ഗുഹ്യഭാഷ - Guhyabhaasha ചവര്‍ഗം - Chavar‍gam സം രംഭം - Sam Rambham നിര്‍ബാധ - Nir‍baadha ശലാടം - Shalaadam അത്യാനന്ദ - Athyaanandha മിന്നാരം - Minnaaram ഉള്‍ക്കോഴ - Ul‍kkozha മറുപോര് - Maruporu ഉറക്കുപാട്ട് - Urakkupaattu സാലുവ - Saaluva പുപ്ഫുസതാപനം - Pupphusathaapanam അവഖാദം - Avakhaadham മായകന്‍ - Maayakan‍ തന്ദുലീയം - Thandhuleeyam

Random Words

അടിയോടി - Adiyodi ബാണാസുരന്‍ - Baanaasuran‍ നായം - Naayam ആകാശശാലി - Aakaashashaali നിനദിതം - Ninadhitham ഇരുനൂറ്റുകാര്‍ - Irunoottukaar‍ അന്നദോഷം - Annadhosham കുരുണ്ടി - Kurundi ഉത്ഥിത - Uththitha അംബുചാമരം - Ambuchaamaram പരിമ്ലാന - Parimlaana കര്‍മച്ഛേദം - Kar‍machchedham കാളകണ്ഠന്‍ - Kaalakandan‍ സിന്ദൂരിക - Sindhoorika കുട്ടിപ്പുര - Kuttippura ഇളന്താര് - Ilanthaaru ശാല്മലിവേഷ്ടം - Shaalmaliveshdam ഹ്രസ്വം - Hrasvam അന്ത്യ - Anthya കൈകൂപ്പ് - Kaikooppu ചിള്‍ - Chil‍ ആര്‍ - Aar‍ ഔദ്ദാലകം - Auddhaalakam അമ്പാരിമുഖം - Ampaarimukham അല്പവാജനം - Alpavaajanam വായ്ക്കര - Vaaykkara കങ്കാളം - Kankaalam അനൗദ്ധത്യം - Anauddhathyam ദ്വാദശവര്‍ഗം - Dhvaadhashavar‍gam സാമാനം - Saamaanam ചവുക്കന്‍ - Chavukkan‍ സഹോഢജന്‍ - Sahoddajan‍ മദി - Madhi കിഴുക്കട, -കട - Kizhukkada, -kada അക്ഷികോണം - Akshikonam ബിന്ദുഫലം - Bindhuphalam ഇടിപൊടി - Idipodi ആദിരാജാ, ആലി-, ആഴി- - Aadhiraajaa, Aali-, Aazhi- സ്തന്യം - Sthanyam സംവഹനം - Samvahanam അലങ്കൃതി - Alankruthi ചിത്തഭ്രാന്ത് - Chiththabhraanthu വാതായനം - Vaathaayanam ആസുരവാദ്യം - Aasuravaadhyam നിര്‍വിശേഷം - Nir‍vishesham വത്സല - Vathsala ചെറ്റം - Chettam രാഷ്ട്രതന്ത്രം - Raashdrathanthram കതുപ്പ് - Kathuppu ടാങ്കം - Daankam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ആവി.

Get English Word for ആവി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ആവി - Aavi  :  വെള്ളം തിളച്ചുണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പം - Vellam Thilachundaakunna Baashpam
     
     
ആവി - Aavi  :  പുക, മൂടല്‍മഞ്ഞ് - Puka, Moodal‍manju
     
ആവി - Aavi  :  ചൂട് - Choodu
     
ആവി - Aavi  :  നെടുവീര്‍പ്പ് - Neduveer‍ppu
     
ആവി - Aavi  :  പ്രാണന്‍, മനസ്സ്, ഹൃദയം - Praanan‍, Manassu, Hrudhayam
     
ആവി - Aavi  :  കോട്ടുവാ - Kottuvaa
     
ആവി - Aavi  :  ആട് (അവി) - Aadu (avi)
     
ആവി - Aavi  :  ആവില്‍, ആവിമരം - Aavil‍, Aavimaram
     
ആവി - Aavi  :  കുളം, വാപി - Kulam, Vaapi
     
ആവിക - Aavika  :  ആടിനെ സംബന്ധിച്ച - Aadine Sambandhicha
     
ആവിക - Aavika  :  ആട്ടുരോമംകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ - Aatturomamkondu Undaakkiya
     
ആവികം - Aavikam  :  കമ്പിളി, ഫ്ലാനല്‍ത്തുണി കരിമ്പടം മുതലായവ - Kampili, Phlaanal‍ththuni Karimpadam Muthalaayava
     
ആവികം - Aavikam  :  ആട്ടിന്‍തോല്‍ - Aattin‍thol‍
     
ആവികന്‍ - Aavikan‍  :  ആടിനെക്കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്നവന്‍ - Aadinekkondu Upajeevikkunnavan‍
     
ആവിക്കപ്പല്‍ - Aavikkappal‍  :  ആവിയുടെശക്തികൊണ്ട് ഓടുന്ന കപ്പല്‍ - Aaviyudeshakthikondu Odunna Kappal‍
     
ആവിക്കലം - Aavikkalam  :  (അലക്കുന്നതിനുള്ള തുണി) ആവിക്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കലം - (alakkunnathinulla Thuni) Aavikkuvaykkunnathinulla Kalam
     
ആവിക്കലം - Aavikkalam  :  ആവിപിടിക്കാന്‍ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കലം - Aavipidikkaan‍ Vellam Thilappikkunnathinulla Kalam
     
ആവിക്കുക - Aavikkuka  :  കോട്ടുവായിടുക - Kottuvaayiduka
     
ആവിഗ്ന - Aavigna  :  പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, ക്ഷോഭിച്ച, പതറിയ, ഭയപ്പെട്ട - Peedippikkappetta, Upadhravikkappetta, Kshobhicha, Pathariya, Bhayappetta
     
ആവിഗ്നം - Aavignam  :  പെരുങ്ക്ലാവ് - Perunklaavu
     
ആവിത് - Aavithu  :  ആകുന്നു, ആകും - Aakunnu, Aakum
     
ആവിത് - Aavithu  :  പിന്നില്‍വരുന്ന വിവരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം, എന്തെന്നാല്‍, ഏതെന്നാല്‍ - Pinnil‍varunna Vivaranaththe Soochippikkunna Padham, Enthennaal‍, Ethennaal‍
     
ആവിത് - Aavithu  :  ആവത്. - Aavathu.
     
ആവിത്ത് - Aaviththu  :  ജ്ഞാനം - Jnjaanam
     
ആവിദൂര്യം - Aavidhooryam  :  സാമീപ്യം, അടുപ്പം - Saameepyam, Aduppam
     
ആവിദ്ധ - Aaviddha  :  തുളയ്ക്കപ്പെട്ട - Thulaykkappetta
     
ആവിദ്ധ - Aaviddha  :  വളഞ്ഞ - Valanja
     
ആവിദ്ധ - Aaviddha  :  എറിയപ്പെട്ട - Eriyappetta
     
ആവിദ്ധ - Aaviddha  :  ഭഗ്നാശനായ - Bhagnaashanaaya
     
ആവിദ്ധ - Aaviddha  :  മൂഢനായ - Mooddanaaya
     
ആവിദ്ധ - Aaviddha  :  കള്ളമായ - Kallamaaya
     
ആവിധം - Aavidham  :  തുരപ്പന്‍ ഉളി, തമര് - Thurappan‍ Uli, Thamaru
     
ആവിനി - Aavini  :  ആഞ്ഞിലി - Aanjili
     
ആവിപത്രം - Aavipathram  :  പുകയില - Pukayila
     
ആവിമരം - Aavimaram  :  ദുര്‍ഗന്ധമുള്ള ഇലകളോടുകൂടിയ ഒരു മരം, പുതികരഞ്ജം - Dhur‍gandhamulla Ilakalodukoodiya Oru Maram, Puthikaranjjam
     
ആവിയാട് - Aaviyaadu  :  പള്ളാട് (കൊറിയാട്) - Pallaadu (koriyaadu)
     
ആവിരാനന്ദം - Aaviraanandham  :  ആവിര്‍മോദം - Aavir‍modham
     
ആവിര്‍ഭവിക്കുക - Aavir‍bhavikkuka  :  പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക, കാണാറാവുക - Prathyakshappeduka, Kaanaaraavuka
     
ആവിര്‍ഭവിക്കുക - Aavir‍bhavikkuka  :  ഉണ്ടാവുക - Undaavuka
     
ആവിര്‍ഭാവം - Aavir‍bhaavam  :  പ്രത്യക്ഷപ്പെടല്‍, കാണാറാകല്‍, ഉത്പത്തി - Prathyakshappedal‍, Kaanaaraakal‍, Uthpaththi
     
ആവിര്‍ഭൂത - Aavir‍bhootha  :  ആവിര്‍ഭവിച്ച, പ്രത്യക്ഷമായ - Aavir‍bhavicha, Prathyakshamaaya
     
ആവിര്‍മുദാ - Aavir‍mudhaa  :  ആവിര്‍മോദം - Aavir‍modham
     
ആവിര്‍മോദം - Aavir‍modham  :  സന്തോഷത്തോടുകൂടി - Santhoshaththodukoodi
     
ആവില - Aavila  :  കലങ്ങിയ, തെളിവില്ലാത്ത, ഇരുണ്ട - Kalangiya, Thelivillaaththa, Irunda
     
ആവിലത, -ത്വം - Aavilatha, -thvam  :  കലക്കപ്പെട്ട, ക്ഷോഭിച്ച, ദു:ഖിച്ച - Kalakkappetta, Kshobhicha, Dhu:khicha
     
ആവില്ല - Aavilla  :  ആവുകയില്ല, കഴിയുകയില്ല, സാധിക്കുകയില്ല - Aavukayilla, Kazhiyukayilla, Saadhikkukayilla
     
ആവില്ല - Aavilla  :  ആയിരിക്കുകയില്ല - Aayirikkukayilla
     
ആവില്‍ - Aavil‍  :  ആവല്‍, ആവിമരം - Aaval‍, Aavimaram
     
ആവിവണ്ടി - Aavivandi  :  ആവിയുടെശക്തികൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടി, തീവണ്ടി - Aaviyudeshakthikondu Odunna Vandi, Theevandi
     
ആവിഷം - Aavisham  :  അതിവിടയം - Athividayam
     
ആവിഷ്കരണം - Aavishkaranam  :  വെളിപ്പെടുത്തല്‍, പ്രകാശിപ്പിക്കല്‍ - Velippeduththal‍, Prakaashippikkal‍
     
ആവിഷ്കര്‍ത്താവ് - Aavishkar‍ththaavu  :  ആവിഷ്കരിക്കുന്നവന്‍, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവന്‍ - Aavishkarikkunnavan‍, Prakaashippikkunnavan‍
     
ആവിഷ്കാരം - Aavishkaaram  :  ആവിഷ്കരണം - Aavishkaranam
     
ആവിഷ്കൃത - Aavishkrutha  :  പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട, വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട, ആവിഷ്കരിച്ച - Prakaashippikkappetta, Velippeduththappetta, Aavishkaricha
     
ആവിഷ്കൃതി - Aavishkruthi  :  ആവിഷ്കാരം - Aavishkaaram
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×