Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ദക്ഷീപുത്രന്‍ - Dhaksheeputhran‍ പത്രരചന - Pathrarachana ഉപഭോഗം - Upabhogam ലീന - Leena അന്നമലം - Annamalam ഇല്ലയാത - Illayaatha തുഷാനലന്‍ - Thushaanalan‍ ഭോഗേച്ഛ - Bhogechcha അന്ധാളിത്തം - Andhaaliththam ഓറക്കില്‍ - Orakkil‍ ആത്മാവജ്ഞ - Aathmaavajnja ചവരി - Chavari ജലാര്‍ദ്ര - Jalaar‍dhra ഉച്ചല - Uchala കൂട്ടാളി - Koottaali പെണ്‍കൂട്ടുകാര്‍ - Pen‍koottukaar‍ അസാമ്പ്രദായിക - Asaampradhaayika ചിവം - Chivam വലരി - Valari തട്ടി - Thatti എങ്കര്‍ത്താ - Enkar‍ththaa പത്തിപ്പാമ്പ് - Paththippaampu ത്വാം - Thvaam അക്ഷയപുരുഹൂതന്‍ - Akshayapuruhoothan‍ സമീരണനന്ദനന്‍ - Sameerananandhanan‍ അലതാരി - Alathaari ശ്ലേഷ്മം - Shleshmam യോഗജ്ഞന്‍ - Yogajnjan‍ അഭിരുച്യ - Abhiruchya അങ്കുശിത - Ankushitha ഉച്ഛിലീന്ധ്ര - Uchchileendhra മുഖ്യത, ത്വം - Mukhyatha, Thvam ഓര്‍മിക്കുക - Or‍mikkuka അഭ്യയം - Abhyayam മാളുക - Maaluka ബ്രഹ്മിഷ്ഠന്‍ - Brahmishdan‍ ഉടലില്‍ക്കുത്തി - Udalil‍kkuththi പൂതപത്രി - Poothapathri വൈധേയ - Vaidheya അവിഭാവനീയ - Avibhaavaneeya ഗവ്യു - Gavyu അനുദ്ധരണം, -ഉദ്ധാരണം - Anuddharanam, -uddhaaranam അരുമൂണി - Arumooni ചാളുവാ - Chaaluvaa കുറുമ - Kuruma പേറ് - Peru കൈപ്പഴക്കം - Kaippazhakkam മാളി - Maali പിണാത്തി - Pinaaththi ഖ്യാതവ്യ - Khyaathavya

Random Words

കൃന്തത്രം - Krunthathram എക്കളിപ്പ് - Ekkalippu ഉല്ലസിത - Ullasitha അയ:പിണ്ഡം - Aya:pindam ഈക്കിക്കാന്താരി - Eekkikkaanthaari വിരജന്‍ - Virajan‍ ചില്ലിക്കൊമ്പന്‍ - Chillikkompan‍ ഉപരംഗം - Uparamgam നിക്വണം - Nikvanam മഴമംഗലം - Mazhamamgalam ശുഭേച്ഛു - Shubhechchu അവ്യപേക്ഷ - Avyapeksha കശ്മല - Kashmala ഹാടക - Haadaka പണ്ടര്‍ - Pandar‍ ചോളക്കരിമ്പ് - Cholakkarimpu കുതികാല്‍വെട്ടുക - Kuthikaal‍vettuka വത്സല - Vathsala മനസ്സമുത്ഥന്‍ - Manassamuththan‍ ഛായാവാദം - Chaayaavaadham മീനങ്ങാണി - Meenangaani എത്ത് - Eththu ചണ്ഡാളന്‍ - Chandaalan‍ ഇന്ദുപുത്രന്‍ - Indhuputhran‍ രജിസ്റ്റര്‍ - Rajisttar‍ ഗാര്‍ഹസ്ഥ്യ - Gaar‍hasthya അനാകാലം - Anaakaalam ശതദല - Shathadhala ഗര്‍ഗരി - Gar‍gari പാശ്യ - Paashya കിളിഞ്ഞില്‍ - Kilinjil‍ മാളവികാഗ്നിമിത്രം - Maalavikaagnimithram നിറവ് - Niravu ഗോപ - Gopa അര്‍ധനാരായണന്‍ - Ar‍dhanaaraayanan‍ ധാരിണി - Dhaarini കീനം - Keenam നവ്യം - Navyam പരേംഗിതം - Paremgitham വിരാവം - Viraavam തോയരാജന്‍ - Thoyaraajan‍ ശതജിഹ്വന്‍ - Shathajihvan‍ ഗര്‍ഭ - Gar‍bha അലിഖിതഭരണഘടന - Alikhithabharanaghadana ലലജ്ജിഹ്വം - Lalajjihvam ഔദ്ഭിജ്ജം - Audhbhijjam അപ്രതീക്ഷിത - Apratheekshitha കവയ്ക്കുക - Kavaykkuka വിച്ചുക - Vichuka ക്ഷപം - Kshapam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തൂലിക.

Get English Word for തൂലിക [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തൂലിക - Thoolika  :  പക്ഷിത്തൂവല്‍ - Pakshiththooval‍
     
     
തൂലിക - Thoolika  :  ചിത്രകാരന്‍റെ ബ്രഷ് - Chithrakaaran‍re Brashu
     
തൂലിക - Thoolika  :  തൂവല്‍പ്പേന - Thooval‍ppena
     
തൂലിക - Thoolika  :  അമരി - Amari
     
തൂലിക - Thoolika  :  പഞ്ഞിമെത്ത - Panjimeththa
     
തൂലികാചിത്രം - Thoolikaachithram  :  വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുചിത്രീകരണം - Vyakthikalekkurichulla Laghuchithreekaranam
     
തൂലികാനാമം - Thoolikaanaamam  :  എഴുത്തുകാരന്‍ തന്‍റെ യഥാര്‍ഥമായ പേരിനു പകരം വയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്‍പികനാമം - Ezhuththukaaran‍ Than‍re Yathaar‍thamaaya Perinu Pakaram Vaykkunna Saankal‍pikanaamam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×