Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

രഥപാദം - Rathapaadham കാലിയാല - Kaaliyaala പിതൃദായം - Pithrudhaayam കുട്ടുവന്‍ - Kuttuvan‍ കന്യാഹരണം - Kanyaaharanam വിസൃഷ്ട - Visrushda പക്വി - Pakvi ചുവര്‍ക്കം - Chuvar‍kkam ഹര്‍ഷണം - Har‍shanam ദ്രവന്തി - Dhravanthi പയ്മ്പുല്ല് - Paympullu സന്ധ്യക്ഷരം - Sandhyaksharam ഐന്ദ്രശിരന്‍ - Aindhrashiran‍ ആക്ലേദം - Aakledham വിദരം - Vidharam അനുപൂരക - Anupooraka ചെരു - Cheru പീഥന്‍ - Peethan‍ അധ്യാസം - Adhyaasam മൃദുകിരണന്‍ - Mrudhukiranan‍ ഭാവകം - Bhaavakam പ്രവ്രാജനം - Pravraajanam ചെമ്പിക്കുക - Chempikkuka പിംഗം - Pimgam അപ്പക്കാര - Appakkaara ചതുസ്സമം - Chathussamam ചുക്ക് - Chukku ഒട്ട് - Ottu കൊരങ്ങാണി - Korangaani പ്രമീതി - Prameethi ക്ഷി - Kshi മുത്തുമാല - Muththumaala അംഹിതി - Amhithi അഹംപൂര്‍വിക - Ahampoor‍vika നിസ്തുല, -തുല്യ - Nisthula, -thulya ദമ്യം - Dhamyam വേത്തൃ - Veththru നിക്ഷ - Niksha ധിഷ്ണ്യത്ത് - Dhishnyaththu കുംഭലതാ - Kumbhalathaa സമുച്ചയിക്കുക - Samuchayikkuka ഉണര്‍വ് - Unar‍vu അര്‍ത്ഥവാന്‍ - Ar‍ththavaan‍ കൊളപ്പൂവ് - Kolappoovu ഭാരക്കല്ല് - Bhaarakkallu തക്കിടി - Thakkidi പ്രിയന്‍ - Priyan‍ ദൈവേച്ഛ - Dhaivechcha കാട്ടുകോഴി - Kaattukozhi മഹാവിഷ്ണു - Mahaavishnu

Random Words

ദോളിക - Dholika സാഹ്യം - Saahyam വചനീയ - Vachaneeya ചടുലാപാംഗം - Chadulaapaamgam ചുടലപ്രതം - Chudalapratham പാര്‍ - Paar‍ പെണ്ട് - Pendu ചുടുമാളം - Chudumaalam അഭിമാദം - Abhimaadham പാട - Paada അണ്ണല്‍ - Annal‍ അപാവൃത - Apaavrutha വൈകൃതിക - Vaikruthika കൃച്ഛ്രണ - Kruchchrana കാരുണികന്‍ - Kaarunikan‍ വിധി - Vidhi ഭിക്ഷാടനം - Bhikshaadanam വടിക്കുറുപ്പ് - Vadikkuruppu മനശ്ശല്യം - Manashalyam അഖലന്‍ - Akhalan‍ സുപ്രപാണം - Suprapaanam കൂടനീതി - Koodaneethi സമഭ്യാഹാരം - Samabhyaahaaram പ്രാദേശിക - Praadheshika ആറ്റം - Aattam വിജനം - Vijanam അഭിലാഷി - Abhilaashi ചേരം - Cheram അമര്‍ത്തല്‍ - Amar‍ththal‍ പാദനതന്‍ - Paadhanathan‍ അന്നവാഹനം - Annavaahanam അദ്രിജ, -ജാത - Adhrija, -jaatha ഘേരാവോ - Gheraavo ആഹ്രസിത - Aahrasitha കയ്ക്കുക - Kaykkuka കപന്‍ - Kapan‍ യഥാമതി - Yathaamathi ആമര്‍ശം - Aamar‍sham വിഷ്ണുക്രാന്ത - Vishnukraantha നിര്‍വൃത - Nir‍vrutha പ്രത്യാദിഷ്ട - Prathyaadhishda ചിത്രരഞ്ജനം - Chithraranjjanam പൂര്‍വകഥ - Poor‍vakatha ഡോലക്ക് - Dolakku അഭിനമനം - Abhinamanam പുനരുദ്ധരിക്കുക - Punaruddharikkuka ജാഗര - Jaagara പുകഴുക - Pukazhuka ചണ്ഡന്‍ - Chandan‍ ഈക്ഷിതം - Eekshitham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തേ.

Get English Word for തേ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തേ(യ്) - The(yu)  :  തേയില, ചായ - Theyila, Chaaya
     
     
തേ - The  :  (യുഷ്മദ് ശബ്ദം ചതുര്‍ഥി, ഷഷ്ഠി ഏ.വ.) നിനക്ക്, നിന്‍റെ - (yushmadhu Shabdham Chathur‍thi, Shashdi E. Va.) Ninakku, Nin‍re
     
തേ - The  :  (തദ് ശബ്ദം പു. പ്രഥമ ബ.വ) അവര്‍ - (thadhu Shabdham Pu. Prathama Ba. Va) Avar‍
     
തേ - The  :  അവര്‍ രണ്ടുപേര്‍ - Avar‍ Randuper‍
     
തേ - The  :  "തേയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "theyuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
തേം - Them  :  തേന്‍ - Then‍
     
തേം - Them  :  മാധുര്യം - Maadhuryam
     
തേം - Them  :  കള്ള് - Kallu
     
തേകുക - Thekuka  :  (വെള്ളം) കോരിമറിച്ചോ തള്ളിനീക്കിയോ ഒരിടത്തുനിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കുക - (vellam) Korimaricho Thallineekkiyo Oridaththuninnum Puraththekku Ozhukkuka
     
തേകുക - Thekuka  :  ഏത്തം തുടങ്ങിയ യാന്ത്രിക സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചോ മനുഷ്യപ്രയത്നംകൊണ്ടോ ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം ഇപ്രകാരം ചാലുകളിലേക്കോ പാടങ്ങളിലേക്കോ നീക്കുക - Eththam Thudangiya Yaanthrika Samvidhaanangal‍ Upayogicho Manushyaprayathnamkondo Jalaashayangalile Vellam Iprakaaram Chaalukalilekko Paadangalilekko Neekkuka
     
തേക് - Theku  :  "തേകുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "thekuka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
തേക്കം - Thekkam  :  തികട്ടല്‍, ഓക്കാനം - Thikattal‍, Okkaanam
     
തേക്കം - Thekkam  :  തേങ്ങല്‍ - Thengal‍
     
തേക്കം - Thekkam  :  അയവിറക്കല്‍ - Ayavirakkal‍
     
തേക്കം - Thekkam  :  (വെള്ളം) തേകിയൊഴിക്കല്‍, തേകുക - (vellam) Thekiyozhikkal‍, Thekuka
     
തേക്കണ - Thekkana  :  വെള്ളം തേകാന്‍ ഏത്തത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴ - Vellam Thekaan‍ Eththaththil‍ Upayogikkunna Kazha
     
തേക്കല്‍ - Thekkal‍  :  വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കല്‍ - Vellam Kettinil‍kkal‍
     
തേക്കിട - Thekkida  :  ആനവണങ്ങി - Aanavanangi
     
തേക്കിട - Thekkida  :  ചൊറിയണം - Choriyanam
     
തേക്കുകാള - Thekkukaala  :  (വെള്ളംതേകുമ്പോള്‍) തേക്കുകുട്ട വലിച്ചുപൊക്കുന്ന കാള - (vellamthekumpol‍) Thekkukutta Valichupokkunna Kaala
     
തേക്കുകുട്ട - Thekkukutta  :  വെള്ളംതേകാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടപോലുള്ള ഉപകരണം - Vellamthekaan‍ Upayogikkunna Kuttapolulla Upakaranam
     
തേക്കുപാട്ട് - Thekkupaattu  :  വെള്ളം തേകുന്നവര്‍ പാടിവരുന്ന നാടന്‍ പാട്ട് - Vellam Thekunnavar‍ Paadivarunna Naadan‍ Paattu
     
തേക്ക് - Thekku  :  പൊക്കത്തില്‍ വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷം - Pokkaththil‍ Valarunna Oru Vruksham
     
തേക്ക് - Thekku  :  (വെള്ളം) തേകല്‍ - (vellam) Thekal‍
     
തേങ്ങ, -ങ്ങാ - Thenga, -ngaa  :  തെങ്ങിന്‍റെ കായ്, നാളികേരം - Thengin‍re Kaayu, Naalikeram
     
തേങ്ങയേറ് - Thengayeru  :  ദേവപ്രീതിക്കായി പൊതിച്ച തേങ്ങ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കല്‍ - Dhevapreethikkaayi Pothicha Thenga Erinjudaykkal‍
     
തേങ്ങാക്കണ്ണ് - Thengaakkannu  :  ചിരട്ടയുടെ മുകള്‍ഭാഗത്ത് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അടയാളം, അതിലൊന്ന് മൃദുലമായ അടപ്പോടുകൂടിയ ഒരു ദ്വാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു - Chirattayude Mukal‍bhaagaththu Vruththaakruthiyilulla Adayaalam, Athilonnu Mrudhulamaaya Adappodukoodiya Oru Dhvaaraththe Soochippikkunnu
     
തേങ്ങാക്കുടുക്ക - Thengaakkudukka  :  തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിലെ പരിപ്പും മറ്റും നീക്കിയിട്ടു ചിരട്ട ചീകിമിനുസപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ കുടുക്ക - Thengayude Ullile Parippum Mattum Neekkiyittu Chiratta Cheekiminusappeduththi Undaakkiya Kudukka
     
തേങ്ങാക്കൊത്ത് - Thengaakkoththu  :  തേങ്ങാപ്പാല്‍ പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന ചണ്ടി - Thengaappaal‍ Pizhinjeduththathinushesham Avasheshikkunna Chandi
     
തേങ്ങാക്കൊത്ത് - Thengaakkoththu  :  തേങ്ങാപ്പൂള്‍ - Thengaappool‍
     
തേങ്ങാപ്പാല്‍ - Thengaappaal‍  :  തേങ്ങാപ്പീര പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാല്‍പോലെ വെളുത്ത ദ്രാവകം - Thengaappeera Pizhinjedukkunna Paal‍pole Veluththa Dhraavakam
     
തേങ്ങുക - Thenguka  :  ശ്വാസം അമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ചു കരയുക - Shvaasam Amar‍ththippidichu Karayuka
     
തേങ്ങുക - Thenguka  :  ഏങ്ങുക - Enguka
     
തേങ്ങുക - Thenguka  :  ക്ഷോഭിക്കുക - Kshobhikkuka
     
തേങ്ങുക - Thenguka  :  വേച്ചുവേച്ചുനടക്കുക - Vechuvechunadakkuka
     
തേങ്ങ് - Thengu  :  "തേങ്ങുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം. - "thenguka" Ennathin‍re Dhaathuroopam.
     
തേച്ചല്‍ - Thechal‍  :  തേയ്മാനം - Theymaanam
     
തേജം - Thejam  :  മൂര്‍ച്ച - Moor‍cha
     
തേജം - Thejam  :  ശോഭ - Shobha
     
തേജം - Thejam  :  രൂക്ഷത - Rookshatha
     
തേജം - Thejam  :  നെയ്യ് - Neyyu
     
തേജനം - Thejanam  :  മൂര്‍ച്ചവരുത്തല്‍ - Moor‍chavaruththal‍
     
തേജനം - Thejanam  :  മുള - Mula
     
തേജനം - Thejanam  :  അമ്പൊട്ടല്‍ - Ampottal‍
     
തേജനം - Thejanam  :  മഞ്ഞപ്പുല്ല് - Manjappullu
     
തേജനം - Thejanam  :  അമ്പിന്‍റെ കണ - Ampin‍re Kana
     
തേജനം - Thejanam  :  പ്രകാശിക്കല്‍ - Prakaashikkal‍
     
തേജനകം - Thejanakam  :  അമ്പൊട്ടല്‍, പേക്കരിമ്പ് - Ampottal‍, Pekkarimpu
     
തേജപുഞ്ജം - Thejapunjjam  :  തേജസ്സിന്‍റെ സഞ്ചയം - Thejassin‍re Sanchayam
     
തേജലം - Thejalam  :  പിതാരിപ്പുള്ള് - Pithaarippullu
     
തേജസ്കന്‍ - Thejaskan‍  :  തേജസ്സോടുകൂടിയവന്‍ - Thejassodukoodiyavan‍
     
തേജസ്കര - Thejaskara  :  തേജസ്സുണ്ടാക്കുന്ന - Thejassundaakkunna
     
തേജസ്വത് - Thejasvathu  :  മൂര്‍ച്ചയുള്ള - Moor‍chayulla
     
തേജസ്വത് - Thejasvathu  :  പ്രകാശമുള്ള - Prakaashamulla
     
തേജസ്വത് - Thejasvathu  :  ഉത്സാഹമുള്ള - Uthsaahamulla
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×