Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ചിണ്ട് - Chindu ബ്രാഹ്മണി - Braahmani ജ്യോത്സ്നാപ്രിയം - Jyothsnaapriyam നൂല്‍ച്ചെട്ടി - Nool‍chetti മുഖാന്തരം - Mukhaantharam അധോഘണ്ട - Adhoghanda ഉച്ചാടനം - Uchaadanam മണിക്കൂര്‍ - Manikkoor‍ പോക്കല്‍ - Pokkal‍ കോവ, കോവല്‍ - Kova, Koval‍ വാജപേയന്‍ - Vaajapeyan‍ കല്ലിലവ് - Kallilavu ജടാസുരന്‍ - Jadaasuran‍ കങ്കലോഡ്യം - Kankalodyam അവകുണ്ഠനി - Avakundani ജലേശയന്‍ - Jaleshayan‍ തനുമാനസി - Thanumaanasi മൂലപ്രകൃതി - Moolaprakruthi സോമബന്ധു - Somabandhu മേശപിരിക്കുക - Meshapirikkuka അതിച്ഛത്ര - Athichchathra ഇന്ന - Inna കുത്തിക്കുലയ്ക്കുക - Kuththikkulaykkuka തപ്തജന്മം - Thapthajanmam ലാപിക - Laapika വയ്യാ - Vayyaa ഈഡിക്കുക - Eedikkuka നദീമാതൃകം - Nadheemaathrukam ദാസാനുദാസന്‍ - Dhaasaanudhaasan‍ പ്രതിഗമനം - Prathigamanam കണക്കധികാരം - Kanakkadhikaaram വാരിശര്‍ക്കര - Vaarishar‍kkara കോതുകാല്‍ - Kothukaal‍ അസ്ത്രവൃഷ്ടി - Asthravrushdi ഉപവിഷ്ടകം - Upavishdakam ജിലേബി - Jilebi ശുഭന്‍ - Shubhan‍ അഗ്ന്യഗാരം, അഗ്ന്യാ- - Agnyagaaram, Agnyaa- മത്സ്യന്‍ - Mathsyan‍ മുതലിക്കുക - Muthalikkuka നൈര്‍ദേശിക - Nair‍dheshika കൈടീരു - Kaideeru ഗുദാങ്കുരം - Gudhaankuram ചിഞ്ചാടകം - Chinchaadakam അധികരണി - Adhikarani അഖിലരൂപന്‍, -വ്യാപി - Akhilaroopan‍, -vyaapi സ്വാധ്യായീ - Svaadhyaayee ചെരിപ്പടി - Cherippadi അന്തര്‍ഗൃഹം - Anthar‍gruham അതിസാരം - Athisaaram

Random Words

വംശശലാക - Vamshashalaaka പ്രത്യായന, പ്രത്യായനം - Prathyaayana, Prathyaayanam ഗിലം - Gilam വളപ്പം - Valappam താപനന്‍ - Thaapanan‍ യക്ഷവാസം - Yakshavaasam നുലയ്ക്കുക - Nulaykkuka മന്ദീഭവിക്കുക - Mandheebhavikkuka ഇരിപ്പപ്പിണ്ണാക്ക് - Irippappinnaakku ഊര്‍പ്പഴശ്ശി - Oor‍ppazhashi ആനന്ദി - Aanandhi മാറ്റലര്‍ - Maattalar‍ അശനായ - Ashanaaya മര്‍മം - Mar‍mam ഊറാവ് - Ooraavu ഉപചാര്യ - Upachaarya ഒരുപൂ, -പ്പൂ(വ്) - Orupoo, -ppoo(vu) ദൈത്യന്‍ - Dhaithyan‍ പ്രമാണി - Pramaani കല്യാവര്‍ത്തം - Kalyaavar‍ththam വികാസി - Vikaasi ജീര്‍ണഭൂമി - Jeer‍nabhoomi ഉപദര്‍ശിക്കുക - Upadhar‍shikkuka ഇന്ദീവരി - Indheevari ഊട്ടുദേവസ്വം - Oottudhevasvam ഊമ്പുക - Oompuka സദാനന്ദന്‍ - Sadhaanandhan‍ കരുവെള്ളി - Karuvelli ചിട്ടിക്കാരന്‍ - Chittikkaaran‍ ആഭ്യന്തരശൗചം - Aabhyantharashaucham ക്ഷേത്രകര്‍മം - Kshethrakar‍mam ചാ - Chaa ഋണഗ്രഹം - Runagraham ഉജ്ജാസകം - Ujjaasakam അഗ്ന്യുപസ്ഥാപനം - Agnyupasthaapanam ദിവ്യഗായകന്‍ - Dhivyagaayakan‍ ഹാഹാവ് - Haahaavu മധ്യലോകം - Madhyalokam പുമപത്യം - Pumapathyam അഷ്ടദ്രവ്യം - Ashdadhravyam ഉഴല്‍ - Uzhal‍ അകേശ - Akesha കുടിവറ്റുക - Kudivattuka മുഖബന്ധനം - Mukhabandhanam അഭിവന്ദനം - Abhivandhanam ഉത്തരപദം - Uththarapadham ഹിദായത്ത് - Hidhaayaththu ആരചിക്കുക - Aarachikkuka കനാം - Kanaam നീലലോഹിത - Neelalohitha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കുജന്‍.

Get English Word for കുജന്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കുജന്‍ - Kujan‍  :  ചൊവ്വാഗ്രഹം, അതിന്‍റെ അധിഷ്ഠാനദേവന്‍ - Chovvaagraham, Athin‍re Adhishdaanadhevan‍
     
     
കുജന്‍ - Kujan‍  :  നരകാസുരന്‍ (പ്ര.) കുജക്ഷേത്രം = രാശിചക്രത്തില്‍ കുജന്‍റെ ആശ്രയരാശികളായ മേടം, വൃശ്ചികം എന്നിവ - Narakaasuran‍ (pra.) Kujakshethram = Raashichakraththil‍ Kujan‍re Aashrayaraashikalaaya Medam, Vrushchikam Enniva
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×