Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അഗ്ലാസ്നു - Aglaasnu വത്സീയന്‍ - Vathseeyan‍ കട - Kada കേകാവലം - Kekaavalam ജതുമയം - Jathumayam അന്തരാളന്‍ - Antharaalan‍ വ്യാഘ്രന്‍ - Vyaaghran‍ ചളചള - Chalachala ഉക്ഷധ്വജന്‍ - Ukshadhvajan‍ ഖരധ്വനി - Kharadhvani മുക്കൂട്ട് - Mukkoottu ബാലേയ - Baaleya ദുരാരോഹ - Dhuraaroha സ്വൈരന്‍ - Svairan‍ പന്തായം - Panthaayam വിപ്രര്‍ഷി - Viprar‍shi അഭിപതനം - Abhipathanam ഡമ്മി - Dammi പിടിയരി - Pidiyari കുത്തുപരിച - Kuththuparicha താരജീവനം - Thaarajeevanam ഉളുഞ്ചി - Ulunchi മഹത്തരന്‍ - Mahaththaran‍ ജാതിമാത്ര - Jaathimaathra നടരാജന്‍ - Nadaraajan‍ വിദ്ധം - Viddham ഗതാധ്വാ(വ്) - Gathaadhvaa(vu) രദനം - Radhanam തന്മയത - Thanmayatha ആണ് - Aanu പങ്കജജന്മാവ് - Pankajajanmaavu കീഴാര്‍നെല്ലി - Keezhaar‍nelli ഗരായിക - Garaayika രതികര - Rathikara കാന്തലൗഹം - Kaanthalauham സന്ധുക്ഷിത - Sandhukshitha പാലോട് - Paalodu മാനകലഹം - Maanakalaham താലിശം - Thaalisham കടലിടുക്ക് - Kadalidukku പരിസ്രവം - Parisravam കുടില്‍ - Kudil‍ കോച്ചല്‍ - Kochal‍ ഉറപ്പൊടി - Urappodi ഉടയ്ക്കുക - Udaykkuka എക്കിട്ട, -ട്ടം, -ട്ട്, -ള്‍ - Ekkitta, -ttam, -ttu, -l‍ ഓതി - Othi കൂടി - Koodi നര്‍മവത്ത് - Nar‍mavaththu അയിലാളര്‍ - Ayilaalar‍

Random Words

കാശ് - Kaashu മുനീന്ദ്രന്‍ - Muneendhran‍ നൊണ്ടുക - Nonduka കവര്‍ - Kavar‍ പൂര്‍വക - Poor‍vaka ചുള്ളിവിറക് - Chulliviraku ചെറി - Cheri സത്യസ്വരൂപന്‍ - Sathyasvaroopan‍ ത്രിഭുജം - Thribhujam ഊന്നിക്കുക - Oonnikkuka സൂര്‍ണ - Soor‍na വിശ്ലേഷം - Vishlesham കലക്കല്‍ - Kalakkal‍ വിന - Vina കഴുത്തില - Kazhuththila ഘാതകന്‍ - Ghaathakan‍ തിരിയുക - Thiriyuka ഗര്‍ഭശിഷ്ടം - Gar‍bhashishdam ദു:ഖിപ്പിക്കുക - Dhu:khippikkuka ജഗന്നാഥം - Jagannaatham ചടിത - Chaditha കീറ്റുനാമം - Keettunaamam പയ്യവന്‍ - Payyavan‍ അസന്നിവിഷ്ടന്‍ - Asannivishdan‍ വികടത - Vikadatha മുല്ലബാണാരി - Mullabaanaari ദേവനാഗരം - Dhevanaagaram പ്രശിഷ്യന്‍ - Prashishyan‍ കേകിപിഞ്ഛം - Kekipinjcham കുണയ്ക്കുക - Kunaykkuka കത്തം - Kaththam പിഠം - Pidam ആമന്ത്യ്ര - Aamanthyra നീര്‍ക്കെട്ട് - Neer‍kkettu വാവട - Vaavada വിപ്രലബ്ധ - Vipralabdha യോജിപ്പ് - Yojippu ഏണി - Eni സേചനി - Sechani ഘോരസത്ത്വം - Ghorasaththvam ചതുശ്ശതം - Chathushatham ദിക്പതി - Dhikpathi ഉരുള്‍ - Urul‍ പടക്കം - Padakkam ജതു - Jathu പട്ടുടയാട - Pattudayaada സാന്ദ്രം - Saandhram തൗഷാരം - Thaushaaram ദന്തശര്‍ക്കര - Dhanthashar‍kkara ലേലിഹാനന്‍ - Lelihaanan‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊന്ത.

Get English Word for കൊന്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊന്ത - Kontha  :  രോമന്‍ കത്തോലിക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജപമാല - Roman‍ Kaththolikkar‍ Upayogikkunna Japamaala
     
     
കൊന്ത - Kontha  :  താത്കാലികമായുണ്ടാക്കുന്ന കുടില്‍. താരത. കൂന, കൂനാച്ചിപ്പുര - Thaathkaalikamaayundaakkunna Kudil‍. Thaaratha. Koona, Koonaachippura
     
കൊന്ത - Kontha  :  വീശുവലയുടെ മുകള്‍ഭാഗം - Veeshuvalayude Mukal‍bhaagam
     
കൊന്തകന്‍ - Konthakan‍  :  സേനാപതി - Senaapathi
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  കൊന്തമാലയിലെ മണി - Konthamaalayile Mani
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  സ്‌ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Sthreekalude Oru Kandaabharanam
     
കൊന്തി - Konthi  :  ചെന്നി, കവിള് - Chenni, Kavilu
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊത്തുക, മുറിക്കുക - Koththuka, Murikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  ജ്വലിക്കുക - Jvalikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊന്നുക, കാല്‍പ്പടം മാത്രം നിലത്തൂന്നി നടക്കുക - Konnuka, Kaal‍ppadam Maathram Nilaththoonni Nadakkuka
     
കൊന്ത് - Konthu  :  കൊത്ത്, കൊതിനം - Koththu, Kothinam
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ചുള്ളിക്കൊമ്പ് - Chullikkompu
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ഞെട്ട് - Njettu
     
കൊന്ത്രന്‍ - Konthran‍  :  നിരപ്പില്ലാത്ത - Nirappillaaththa
     
കൊന്ത്രാണ്ടം - Konthraandam  :  ഉപദ്രവം, ശല്യം, കുന്ത്രാണ്ടം - Upadhravam, Shalyam, Kunthraandam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×