Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ക്ഷോഡം - Kshodam ബാഹുചാപം - Baahuchaapam അമൃതരശ്മി - Amrutharashmi കാര്‍പ്പാസാസ്ഥി - Kaar‍ppaasaasthi വിഷുക്കൈനീട്ടം - Vishukkaineettam തോലി - Tholi വണ്ണന്‍ - Vannan‍ അനുര്‍വര - Anur‍vara കൂട്ടായ്മ - Koottaayma ഖേചര - Khechara ചെല്ലടം - Chelladam നാഗാരാതി - Naagaaraathi നടാനടെ - Nadaanade കലാസൃഷ്ടി - Kalaasrushdi ചന്ദ്രരേഖ - Chandhrarekha ആന്തര - Aanthara അശ്വതരം - Ashvatharam കണ്ടകീദ്രുമം - Kandakeedhrumam സൂക്ഷ്മേക്ഷിക - Sookshmekshika അകുണ്ഠധിഷ്ണ്യം - Akundadhishnyam തേജസ്കര - Thejaskara അകപ്പ - Akappa കുത്ബ - Kuthba ചട്ടബുദ്ധി - Chattabuddhi നാടകം - Naadakam പവന്‍ - Pavan‍ വിനമനം - Vinamanam മൃദുതമ - Mrudhuthama ഉദഞ്ചനം - Udhanchanam പാത്തിരിക്കുക - Paaththirikkuka അപരജം - Aparajam കങ്കുരു - Kankuru ഒരിക്കാല്‍ - Orikkaal‍ കേവര്‍ത്തം - Kevar‍ththam ആനുമാനിക - Aanumaanika പതിവിട്ടം - Pathivittam വഞ്ചിക - Vanchika മൈയന്‍ - Maiyan‍ ചതുര്‍ദന്തന്‍ - Chathur‍dhanthan‍ കശ്യം - Kashyam ദാരകര്‍മം - Dhaarakar‍mam പ്രതാരകന്‍ - Prathaarakan‍ പരിഭാഷ - Paribhaasha കപീലു - Kapeelu ധാരാഗൃഹം - Dhaaraagruham ദ്വയാത്മക - Dhvayaathmaka ചളുവെട്ട് - Chaluvettu ചാവോങ്കിഴങ്ങ് - Chaavonkizhangu പ്രതിജിഹ്വാ - Prathijihvaa പുണ്യപുരുഷന്‍ - Punyapurushan‍

Random Words

വീരസ്കന്ദം - Veeraskandham തിണ്ട് - Thindu ഘ്രാതി - Ghraathi ഉപയാമം - Upayaamam അംസേഭാരന്‍ - Amsebhaaran‍ അടമഴ - Adamazha ജയോല്ലാസി - Jayollaasi ഉപവൃത്തം - Upavruththam ദീപധ്വജം - Dheepadhvajam പതത്രവാന്‍ - Pathathravaan‍ മുതല്‍ക്കരണം - Muthal‍kkaranam ദൈവത - Dhaivatha ശിലോദ്ഭവം - Shilodhbhavam ശതപത്രിക - Shathapathrika പിശിതഭുക്ക് - Pishithabhukku നീതിയുക്ത - Neethiyuktha വിഭീഷണന്‍ - Vibheeshanan‍ സുധാംഗം - Sudhaamgam അന്യതഃ - Anyatha കിടപ്പകം - Kidappakam പ്രതിബദ്ധ - Prathibaddha ഗളകം - Galakam വിഭവം - Vibhavam ദിഗ്ജയം - Dhigjayam നിശാനപട്ടം - Nishaanapattam കര്‍ദിനാള്‍ - Kar‍dhinaal‍ ഒറ്റുക - Ottuka ഇറുപ്പ് - Iruppu ദിവ്യത, -ത്വം - Dhivyatha, -thvam പശ്യ - Pashya ഒറ്റുകാണം - Ottukaanam പൊറാട്ട് - Poraattu ദിവാന്ധകി - Dhivaandhaki ഇല്ലാക്കാല്‍ - Illaakkaal‍ മുഖരത - Mukharatha വസാഢ്യം - Vasaaddyam ഉപസത്താ(വ്) - Upasaththaa(vu) പരിഗ്രഹിക്കുക - Parigrahikkuka ഉച്ചാല്‍ - Uchaal‍ കാലക്രമം - Kaalakramam കൊടിയിറക്കുക - Kodiyirakkuka അനന്തകരന്‍ - Ananthakaran‍ കിനാന്‍ - Kinaan‍ മംഗലകര്‍മം - Mamgalakar‍mam മാരായം - Maaraayam വ്രാജി - Vraaji നിക്ഷണം - Nikshanam പറമ്പര്‍ - Parampar‍ തറുക - Tharuka കാലണി - Kaalani
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊന്ത.

Get English Word for കൊന്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊന്ത - Kontha  :  രോമന്‍ കത്തോലിക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജപമാല - Roman‍ Kaththolikkar‍ Upayogikkunna Japamaala
     
     
കൊന്ത - Kontha  :  താത്കാലികമായുണ്ടാക്കുന്ന കുടില്‍. താരത. കൂന, കൂനാച്ചിപ്പുര - Thaathkaalikamaayundaakkunna Kudil‍. Thaaratha. Koona, Koonaachippura
     
കൊന്ത - Kontha  :  വീശുവലയുടെ മുകള്‍ഭാഗം - Veeshuvalayude Mukal‍bhaagam
     
കൊന്തകന്‍ - Konthakan‍  :  സേനാപതി - Senaapathi
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  കൊന്തമാലയിലെ മണി - Konthamaalayile Mani
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  സ്‌ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Sthreekalude Oru Kandaabharanam
     
കൊന്തി - Konthi  :  ചെന്നി, കവിള് - Chenni, Kavilu
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊത്തുക, മുറിക്കുക - Koththuka, Murikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  ജ്വലിക്കുക - Jvalikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊന്നുക, കാല്‍പ്പടം മാത്രം നിലത്തൂന്നി നടക്കുക - Konnuka, Kaal‍ppadam Maathram Nilaththoonni Nadakkuka
     
കൊന്ത് - Konthu  :  കൊത്ത്, കൊതിനം - Koththu, Kothinam
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ചുള്ളിക്കൊമ്പ് - Chullikkompu
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ഞെട്ട് - Njettu
     
കൊന്ത്രന്‍ - Konthran‍  :  നിരപ്പില്ലാത്ത - Nirappillaaththa
     
കൊന്ത്രാണ്ടം - Konthraandam  :  ഉപദ്രവം, ശല്യം, കുന്ത്രാണ്ടം - Upadhravam, Shalyam, Kunthraandam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×