Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തത്കാലം - Thathkaalam കീരി - Keeri ഭൂലത - Bhoolatha ആദരേണ - Aadharena പരിചയം - Parichayam വിവന്ദിഷു - Vivandhishu രോരുദ - Rorudha ഇരം - Iram കാണ്ഡകാരന്‍ - Kaandakaaran‍ ക്ഷുദ്രരസം - Kshudhrarasam ഇടക്കാഴി - Idakkaazhi ചല്ല - Challa കുടുംബകം - Kudumbakam ധര്‍മമാര്‍ഗം - Dhar‍mamaar‍gam ദ്വിരാത്രം - Dhviraathram വളാകം - Valaakam അനുപ്രവിഷ്ട - Anupravishda ഡയറി - Dayari അജന്യ - Ajanya അടുക്ക് - Adukku പള്ളിക്കുന്ന് - Pallikkunnu വിപരീതം - Vipareetham ജലധാരി - Jaladhaari അരിഷ്ടത - Arishdatha പ്രകൃതിവിജ്ഞാനീയം - Prakruthivijnjaaneeyam ദ്രാണം - Dhraanam അഭികര്‍ത്താവ് - Abhikar‍ththaavu രക്താംഗന്‍ - Rakthaamgan‍ സ്ഥിരീകരണം - Sthireekaranam അനുകര്‍ഷണം - Anukar‍shanam കാലക്രയം - Kaalakrayam ആഹൂത - Aahootha നിലാമണ്ഡപം - Nilaamandapam അനുഗമിക്കുക - Anugamikkuka ദധ്യന്നം - Dhadhyannam അമുക്കുക - Amukkuka ജടില - Jadila ചളവായന്‍ - Chalavaayan‍ സന്താനകം - Santhaanakam ഉദ്ഘോഷണം - Udhghoshanam കമ്മട്ടിവള്ളി - Kammattivalli ആഹൃത - Aahrutha പേടി - Pedi ജലാര്‍ഥി - Jalaar‍thi ഗഭോളികം - Gabholikam ചുന്ത് - Chunthu ഉലക്കം - Ulakkam സ്വസ്ഥത - Svasthatha ജലപ്രവാഹം - Jalapravaaham ദീക്ഷിതന്‍ - Dheekshithan‍

Random Words

നാന്ദീകം - Naandheekam തപശ്ശീല - Thapasheela വില്ല് - Villu തുടങ്ങി - Thudangi ജൃംഭകന്‍ - Jrumbhakan‍ ദൂരഗാമി - Dhooragaami ഗന്ധപിശ്ശാചിക - Gandhapishaachika അരാധസ്സ് - Araadhassu കൃഷ്ണമണ്ഡലം - Krushnamandalam പവനാശ(ന)ം - Pavanaasha(na)m വക്തവ്യ - Vakthavya മൂലാക്ഷരങ്ങള്‍ - Moolaaksharangal‍ കേതനം - Kethanam കുത്തിമൂടുക - Kuththimooduka കണമരം - Kanamaram ഏറ് - Eru പയോവ്രതം - Payovratham കച്ചമുറി - Kachamuri യമദൂതിക - Yamadhoothika അരളുക - Araluka ഛായാവാദം - Chaayaavaadham അംബാസഖന്‍ - Ambaasakhan‍ വിദ്രുമം - Vidhrumam ത്രിംശാംശം - Thrimshaamsham ചുടലത്തെങ്ങ് - Chudalaththengu കരിങ്കുവലയം - Karinkuvalayam ബ്രഹ്മാണി - Brahmaani ഭോഗധരം - Bhogadharam ത്വക്സുഗന്ധം - Thvaksugandham കൂട്ടനായര്‍ - Koottanaayar‍ ശ്യാമ - Shyaama വെള്ളാട് - Vellaadu ഉരി - Uri നിഷ്ഠാവാന്‍ - Nishdaavaan‍ ഒഴുവാരം - Ozhuvaaram ഉമി - Umi പഞ്ചക്ലേശങ്ങള്‍ - Panchakleshangal‍ ദിക്പാലന്മാര്‍ - Dhikpaalanmaar‍ ഗോപ - Gopa പെട്ടെന്ന് - Pettennu അനുത്ഥാനം - Anuththaanam കാര്യകാരി - Kaaryakaari തലവരിയോല - Thalavariyola അക്കാരക്കരപ്പന്‍ - Akkaarakkarappan‍ ഉച്ചൈ: - Uchai: കണ്ടി - Kandi നാഗത്താന്‍കോട്ടം - Naagaththaan‍kottam അന്തരയം - Antharayam അപഭ്രംശം - Apabhramsham നെഞ്ചകം - Nenchakam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊന്ത.

Get English Word for കൊന്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊന്ത - Kontha  :  രോമന്‍ കത്തോലിക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജപമാല - Roman‍ Kaththolikkar‍ Upayogikkunna Japamaala
     
     
കൊന്ത - Kontha  :  താത്കാലികമായുണ്ടാക്കുന്ന കുടില്‍. താരത. കൂന, കൂനാച്ചിപ്പുര - Thaathkaalikamaayundaakkunna Kudil‍. Thaaratha. Koona, Koonaachippura
     
കൊന്ത - Kontha  :  വീശുവലയുടെ മുകള്‍ഭാഗം - Veeshuvalayude Mukal‍bhaagam
     
കൊന്തകന്‍ - Konthakan‍  :  സേനാപതി - Senaapathi
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  കൊന്തമാലയിലെ മണി - Konthamaalayile Mani
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  സ്‌ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Sthreekalude Oru Kandaabharanam
     
കൊന്തി - Konthi  :  ചെന്നി, കവിള് - Chenni, Kavilu
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊത്തുക, മുറിക്കുക - Koththuka, Murikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  ജ്വലിക്കുക - Jvalikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊന്നുക, കാല്‍പ്പടം മാത്രം നിലത്തൂന്നി നടക്കുക - Konnuka, Kaal‍ppadam Maathram Nilaththoonni Nadakkuka
     
കൊന്ത് - Konthu  :  കൊത്ത്, കൊതിനം - Koththu, Kothinam
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ചുള്ളിക്കൊമ്പ് - Chullikkompu
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ഞെട്ട് - Njettu
     
കൊന്ത്രന്‍ - Konthran‍  :  നിരപ്പില്ലാത്ത - Nirappillaaththa
     
കൊന്ത്രാണ്ടം - Konthraandam  :  ഉപദ്രവം, ശല്യം, കുന്ത്രാണ്ടം - Upadhravam, Shalyam, Kunthraandam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×