Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഉത്കൃഷ്ടം - Uthkrushdam പാരീരണം - Paareeranam ആര്യസത്യം - Aaryasathyam ഇടമ്പ് - Idampu അതിക്രമക്കാരന്‍ - Athikramakkaaran‍ അമരണം - Amaranam അഘാരി - Aghaari ചേല്‍ - Chel‍ വപുസ്സ് - Vapussu അഭിപ്രരണം - Abhipraranam കൗങ്കണ - Kaunkana ബില്ഹണന്‍ - Bilhanan‍ സദ്ബുദ്ധി - Sadhbuddhi കണ്ടപത്രം - Kandapathram പെരുതളം - Peruthalam കീഴ്ക്കുലത്തെറ്റി - Keezhkkulaththetti ഖല - Khala അവതാളം - Avathaalam കുണ്ഡി - Kundi ശോഭാകര - Shobhaakara തുഷാരബിന്ദു - Thushaarabindhu കന്നാലി - Kannaali അലുക്കുക - Alukkuka അമ്പത് - Ampathu പെരുന്തിരു - Perunthiru കാലതാമസം - Kaalathaamasam കങ്കാളി, -ളിനി - Kankaali, -lini ചെണ്ട - Chenda വിപക്ഷം - Vipaksham അനുഭൂയ - Anubhooya ഉമിക്കഷായം - Umikkashaayam കൃതഘ്നന്‍ - Kruthaghnan‍ വായ്ക്കുക - Vaaykkuka ഹൃഷികേശന്‍ - Hrushikeshan‍ വിഹിതം - Vihitham വരഫലം - Varaphalam ഉദയസന്ധ്യ - Udhayasandhya കഷാകു - Kashaaku ദശായാം - Dhashaayaam നീഗ്രാ - Neegraa മയു - Mayu പങ്കജസായകന്‍ - Pankajasaayakan‍ അഭീരണി - Abheerani കടുച്ഛദ - Kaduchchadha അവനിവായു - Avanivaayu പവന്‍ - Pavan‍ വാഢ - Vaadda കാന്താങ്ഘ്രിദോഹദം - Kaanthaangghridhohadham വാതാശ്വം - Vaathaashvam തണല്‍ - Thanal‍

Random Words

വീക്കം - Veekkam തൂര്‍ണ - Thoor‍na അഴു - Azhu പരോക്ഷജ്ഞാനം - Parokshajnjaanam കുലധനം - Kuladhanam അസുരസത്ത്വം - Asurasaththvam കോമഡി - Komadi പത്മിനീകണ്ടകം - Pathmineekandakam കപോതീരുക് - Kapotheeruku ജൈത്ര - Jaithra അനേകസാധാരണ - Anekasaadhaarana അര്‍ദനന്‍ - Ar‍dhanan‍ ആഖ്യാപനം - Aakhyaapanam പതിദേവത - Pathidhevatha സുന്ദര - Sundhara സ്നേഹം - Sneham സമാധിനിഷ്ഠന്‍ - Samaadhinishdan‍ ചീരകം - Cheerakam കാകം - Kaakam അകൃശ - Akrusha പേത്തല്‍ - Peththal‍ കുടിപ്പക - Kudippaka ജൈവാതൃകം - Jaivaathrukam ബധിര - Badhira അനുകന്‍ - Anukan‍ കര്‍മവാസന - Kar‍mavaasana സദസ്യന്‍ - Sadhasyan‍ മടയന്‍ - Madayan‍ ഞൊട്ട - Njotta എരിമലര്‍ - Erimalar‍ ശുദ്ധവൃത്തം - Shuddhavruththam കാനോന്‍ - Kaanon‍ സുയോധനന്‍ - Suyodhanan‍ ഗുഡലം - Gudalam വാര്‍ഷിക - Vaar‍shika അകേശിക - Akeshika ഉദ്യാമം - Udhyaamam ആക്ഷീബം - Aaksheebam ചുഴര്‍ച്ച - Chuzhar‍cha പചേളുകന്‍ - Pachelukan‍ നിവൃത - Nivrutha സ്ഫരണം - Spharanam ആഹിതലക്ഷണ - Aahithalakshana മുഗ്ധത, -ത്വം - Mugdhatha, -thvam ബഹുത, -ത്വം - Bahutha, -thvam അച്ഛവാരം - Achchavaaram ഇതിമാത്രം - Ithimaathram തവറല്‍, തവറ് - Thavaral‍, Thavaru രാത്രി(ക) - Raathri(ka) അസ്തിത, -ത്വം - Asthitha, -thvam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊന്ത.

Get English Word for കൊന്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊന്ത - Kontha  :  രോമന്‍ കത്തോലിക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജപമാല - Roman‍ Kaththolikkar‍ Upayogikkunna Japamaala
     
     
കൊന്ത - Kontha  :  താത്കാലികമായുണ്ടാക്കുന്ന കുടില്‍. താരത. കൂന, കൂനാച്ചിപ്പുര - Thaathkaalikamaayundaakkunna Kudil‍. Thaaratha. Koona, Koonaachippura
     
കൊന്ത - Kontha  :  വീശുവലയുടെ മുകള്‍ഭാഗം - Veeshuvalayude Mukal‍bhaagam
     
കൊന്തകന്‍ - Konthakan‍  :  സേനാപതി - Senaapathi
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  കൊന്തമാലയിലെ മണി - Konthamaalayile Mani
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  സ്‌ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Sthreekalude Oru Kandaabharanam
     
കൊന്തി - Konthi  :  ചെന്നി, കവിള് - Chenni, Kavilu
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊത്തുക, മുറിക്കുക - Koththuka, Murikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  ജ്വലിക്കുക - Jvalikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊന്നുക, കാല്‍പ്പടം മാത്രം നിലത്തൂന്നി നടക്കുക - Konnuka, Kaal‍ppadam Maathram Nilaththoonni Nadakkuka
     
കൊന്ത് - Konthu  :  കൊത്ത്, കൊതിനം - Koththu, Kothinam
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ചുള്ളിക്കൊമ്പ് - Chullikkompu
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ഞെട്ട് - Njettu
     
കൊന്ത്രന്‍ - Konthran‍  :  നിരപ്പില്ലാത്ത - Nirappillaaththa
     
കൊന്ത്രാണ്ടം - Konthraandam  :  ഉപദ്രവം, ശല്യം, കുന്ത്രാണ്ടം - Upadhravam, Shalyam, Kunthraandam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×