Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അലംബൂസം - Alamboosam പരിണതി - Parinathi അഷ്ടാനീകം - Ashdaaneekam പാദപാതം - Paadhapaatham ഘണ്ടാശബ്ദം - Ghandaashabdham അജന്യ - Ajanya കളംബിക - Kalambika കുണാലം - Kunaalam രുചിര - Ruchira കലാകാരന്‍, -കാരകന്‍ - Kalaakaaran‍, -kaarakan‍ കാല്‍ - Kaal‍ തിഥിപതി - Thithipathi കുരുകുരുപ്പ് - Kurukuruppu ഉണക്കിഞ്ചി - Unakkinchi പാളല്‍ - Paalal‍ ആസംഗം - Aasamgam കെരന്തം - Kerantham പിച്ചില്‍ - Pichil‍ വേധിത - Vedhitha പത്തഞ്ഞൂറ് - Paththanjooru പണ്യാധ്യക്ഷന്‍ - Panyaadhyakshan‍ പിറങ്ങുക - Piranguka പൂതക്രതായി - Poothakrathaayi ഉഡ്ഡീനം - Uddeenam ഗുരുപാദര്‍ - Gurupaadhar‍ അഗ്രതഃ - Agratha ഇന്ദ്രര്‍മം - Indhrar‍mam ശുക്തിജം - Shukthijam ദുരോദരം - Dhurodharam സ്ഥപതി - Sthapathi ഗൂഥം - Gootham തപശ്ശീല - Thapasheela മിഥില - Mithila ശഫലാത്ത് - Shaphalaaththu ഒസ്ത - Ostha ഉള്‍ക്കരപ്പന്‍ - Ul‍kkarappan‍ കരവീരം - Karaveeram അഷ്ടരാഗങ്ങള്‍ - Ashdaraagangal‍ കണിക്കളി - Kanikkali കൃശോദരി - Krushodhari മെഴുക്കല്‍ - Mezhukkal‍ അഴു - Azhu അനന്തതാസ്പര്‍ശകം - Ananthathaaspar‍shakam അടിപിഴചാവര്‍ - Adipizhachaavar‍ അമ്പൊന്ന്, ഐമ്പൊന്ന് - Amponnu, Aimponnu മാര്‍ത്തിക - Maar‍ththika അമര്‍ഷം - Amar‍sham മൃദുലീകൃത - Mrudhuleekrutha ഇളിഞ്ഞില്‍ - Ilinjil‍ ശൃത - Shrutha

Random Words

പാണികന്‍ - Paanikan‍ തോറിയം - Thoriyam കാവേരം - Kaaveram കുചേലി - Kucheli ചെരകുക - Cherakuka ആശ്രയിക്കുക - Aashrayikkuka നൈഗമിക - Naigamika ഉപചാര്യ - Upachaarya ഉര:ക്ഷതം - Ura:kshatham കാണി - Kaani പദാബ്ജം - Padhaabjam അഭിഷിക്ത - Abhishiktha ജീവാക്ഷരം - Jeevaaksharam തെമ്മാടി - Themmaadi നൈഗമ - Naigama കൗട - Kauda അകുപാരന്‍ - Akupaaran‍ അല്ലിക്കള്ള് - Allikkallu തടിനി - Thadini പഞ്ചശിഖന്‍ - Panchashikhan‍ അര്‍ക്കപുത്രി - Ar‍kkaputhri തൊങ്കല്‍ - Thonkal‍ യുതക - Yuthaka നീറ്റുകക്ക - Neettukakka കുറുമണല്‍ - Kurumanal‍ ഭൂസ്വര്‍ഗം - Bhoosvar‍gam പ്രതോദം - Prathodham ആരാളികന്‍ - Aaraalikan‍ കൃഷ്ണവേത്രം - Krushnavethram കുട്ടകം - Kuttakam മൈല്‍ - Mail‍ ഖസന്മാര്‍ - Khasanmaar‍ കാലക്രമേണ - Kaalakramena ചിറ്റാളന്‍ - Chittaalan‍ പരാപര - Paraapara വൈകൃതിക - Vaikruthika ഉപവിഷം - Upavisham മത്തന്‍ - Maththan‍ ത്രയോനവതി - Thrayonavathi വിഷ്ടംഭം - Vishdambham ഉപലിംഗം - Upalimgam എന്‍ - En‍ ഡമരുകം - Damarukam കേളികല - Kelikala പുരയിടം - Purayidam നിര്‍ധനന്‍ - Nir‍dhanan‍ ശീനനം - Sheenanam സൂനം - Soonam കുത്തിപ്പഴുക്കുക - Kuththippazhukkuka പ്രത്യര്‍ഥി - Prathyar‍thi
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About കൊന്ത.

Get English Word for കൊന്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
കൊന്ത - Kontha  :  രോമന്‍ കത്തോലിക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജപമാല - Roman‍ Kaththolikkar‍ Upayogikkunna Japamaala
     
     
കൊന്ത - Kontha  :  താത്കാലികമായുണ്ടാക്കുന്ന കുടില്‍. താരത. കൂന, കൂനാച്ചിപ്പുര - Thaathkaalikamaayundaakkunna Kudil‍. Thaaratha. Koona, Koonaachippura
     
കൊന്ത - Kontha  :  വീശുവലയുടെ മുകള്‍ഭാഗം - Veeshuvalayude Mukal‍bhaagam
     
കൊന്തകന്‍ - Konthakan‍  :  സേനാപതി - Senaapathi
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  കൊന്തമാലയിലെ മണി - Konthamaalayile Mani
     
കൊന്തമണി - Konthamani  :  സ്‌ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം - Sthreekalude Oru Kandaabharanam
     
കൊന്തി - Konthi  :  ചെന്നി, കവിള് - Chenni, Kavilu
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊത്തുക, മുറിക്കുക - Koththuka, Murikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  ജ്വലിക്കുക - Jvalikkuka
     
കൊന്തുക - Konthuka  :  കൊന്നുക, കാല്‍പ്പടം മാത്രം നിലത്തൂന്നി നടക്കുക - Konnuka, Kaal‍ppadam Maathram Nilaththoonni Nadakkuka
     
കൊന്ത് - Konthu  :  കൊത്ത്, കൊതിനം - Koththu, Kothinam
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ചുള്ളിക്കൊമ്പ് - Chullikkompu
     
കൊന്ത് - Konthu  :  ഞെട്ട് - Njettu
     
കൊന്ത്രന്‍ - Konthran‍  :  നിരപ്പില്ലാത്ത - Nirappillaaththa
     
കൊന്ത്രാണ്ടം - Konthraandam  :  ഉപദ്രവം, ശല്യം, കുന്ത്രാണ്ടം - Upadhravam, Shalyam, Kunthraandam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×