Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ലിക്ഷ - Liksha നാണകം - Naanakam ഉളിന്തച്ചന്‍ - Ulinthachan‍ എഴുന്നരുളുക - Ezhunnaruluka ഞണ്ണുക - Njannuka നിര്‍വികല്‍പസമാധി - Nir‍vikal‍pasamaadhi മനോമാലിന്യം - Manomaalinyam ഉദജം - Udhajam അരിമാവ് - Arimaavu അവചരിക്കുക - Avacharikkuka പനഞ്ചക്കര - Pananchakkara ഏകാര്‍ഥ - Ekaar‍tha എറിച്ചില്‍ - Erichil‍ ജരദ്ഗു, ജരല്‍ഗു - Jaradhgu, Jaral‍gu ഖഞ്ജന - Khanjjana ജിനയോഗി - Jinayogi ക്ഷിതികന്‍ - Kshithikan‍ ചതുസ്തന്ത്രിക - Chathusthanthrika അംബുപന്‍ - Ambupan‍ ദോഷി - Dhoshi ചതുരംഗനന്ദിനി - Chathuramganandhini അനേത്രന്‍ - Anethran‍ നാന്നാങ്ക് - Naannaanku ധ്വാന്തശാത്രവന്‍ - Dhvaanthashaathravan‍ ബൃഹദശ്വന്‍ - Bruhadhashvan‍ ഉപജിഹ്വിക - Upajihvika ചക്രബാലധി - Chakrabaaladhi മികുത്ത - Mikuththa മോരക്കയര്‍ - Morakkayar‍ ചോറ്റി - Chotti ഏധ, ഏധസ്സ് - Edha, Edhassu ചതുശ്ചക്രം - Chathushchakram സുഗമ - Sugama ഉത്കിരണം - Uthkiranam പുണ്യഗന്ധം - Punyagandham ഒച്ച് - Ochu മഹാലക്ഷ്മി - Mahaalakshmi അഭിചരിക്കുക - Abhicharikkuka സ്ഫുടിത - Sphuditha ഉത്സാദക - Uthsaadhaka കവി - Kavi ചങ്കൊലി - Chankoli പ്രശാമം - Prashaamam ദൂഷ്യം - Dhooshyam പരശ്വധം - Parashvadham കേശാംബു - Keshaambu നിതംബി - Nithambi മംഗലപ്രദം - Mamgalapradham കഷ - Kasha അശിക്ഷിത - Ashikshitha

Random Words

ഭാടി - Bhaadi തപ:പ്രഭാവം - Thapa:prabhaavam കൃഷ്ണിമാ(വ്) - Krushnimaa(vu) വിഭാണ്ഡി - Vibhaandi ഝലരി - Jhalari മേല്‍വിരിപ്പ് - Mel‍virippu ഊരാമുതല്‍ - Ooraamuthal‍ നെടുപ്പം - Neduppam ആശ്വിനേയന്മാര്‍ - Aashvineyanmaar‍ അഭിശസ്തി - Abhishasthi തലപ്പണം - Thalappanam പ്രതിസന്ധാനം - Prathisandhaanam പാവനന്‍ - Paavanan‍ നയവചനം - Nayavachanam പരിചാരം - Parichaaram ജ്യോതിസ്വരൂപിണി - Jyothisvaroopini മലര്‍ത്തയ്യല്‍ - Malar‍ththayyal‍ നിറകോല്‍ - Nirakol‍ അവിരളം - Aviralam കാകപുഷ്ടം - Kaakapushdam ആനമിക്കുക - Aanamikkuka കണ്ടകം - Kandakam അമൃതാശന്‍ - Amruthaashan‍ നിര്‍മര്യാദം - Nir‍maryaadham വ്യാജം - Vyaajam ഢാണാവ് - Ddaanaavu ബാലകപ്രിയ - Baalakapriya തണിച്ചില്‍ - Thanichil‍ ശ്രാണീബിംബം - Shraaneebimbam സൃക്വം - Srukvam സാഗരം - Saagaram കപ്പാരിക്കുക (പോര്‍.) - Kappaarikkuka (por‍.) അനപരാധന്‍, -ധി - Anaparaadhan‍, -dhi പൂലിക - Poolika നിത്യാഭ്യാസം - Nithyaabhyaasam ഹയവാഹനന്‍ - Hayavaahanan‍ സംശുദ്ധി - Samshuddhi പലിതി - Palithi ഘട്ടദേയം - Ghattadheyam പുരസ്സര - Purassara ഗൃധ്രന്‍ - Grudhran‍ പനിനീര് - Panineeru കില്‍ബിഷം - Kil‍bisham ലക്ഷ്മീവാന്‍ - Lakshmeevaan‍ ഗണിമം - Ganimam അപരവര്‍ണന്‍ - Aparavar‍nan‍ കുരുമ്പ - Kurumpa കപോതകം - Kapothakam ബാല്ഹികന്‍ - Baalhikan‍ വേണുക - Venuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തര്‍ക്കം.

Get English Word for തര്‍ക്കം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  ന്യായവൈശേഷികദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കു പൊതുവേ പറയുന്ന പേര് - Nyaayavaisheshikadhar‍shanangal‍kku Pothuve Parayunna Peru
     
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  യുക്തിപൂര്‍വമായ വിചിന്തനം - Yukthipoor‍vamaaya Vichinthanam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  സംശയം - Samshayam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  വാഗ്വാദം - Vaagvaadham
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  അഭിപ്രായവ്യത്യാസം - Abhipraayavyathyaasam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  വ്യവഹാരത്തില്‍ കക്ഷികളോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ തെളിവുകളെ തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു നടത്തുന്ന വാദം - Vyavahaaraththil‍ Kakshikalo Avarude Prathinidhikalo Thelivukale Thangal‍kkanukoolamaayi Vyaakhyaanichu Nadaththunna Vaadham
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  ആറ് എന്ന സംഖ്യ - Aaru Enna Samkhya
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×