Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കമ്മി - Kammi കപാലരേഖ - Kapaalarekha നിഹ്രാദം - Nihraadham നിപം - Nipam സുംനം - Sumnam അഗ്രമുകുളം - Agramukulam ഗജമോടനം - Gajamodanam യസ്ത - Yastha ധരാധരം - Dharaadharam ഉച്ച - Ucha നെരുപ്പ് - Neruppu ശൈശിര - Shaishira കാമകല - Kaamakala പെടുക്കുക - Pedukkuka കുറുകുക - Kurukuka കിടുങ്ങുക - Kidunguka മാനസനാഥ - Maanasanaatha അഹഹ - Ahaha ഉലരുക - Ularuka തദ് - Thadhu കലാകല്‍പപേശി - Kalaakal‍papeshi ഉപശാന്തി - Upashaanthi തണുങ്ങ് - Thanungu താമരസോദ്ഭവന്‍ - Thaamarasodhbhavan‍ ഫിലിപ്പോസ് - Philipposu വളവ് - Valavu താംബൂലലത - Thaamboolalatha അണ്ഡാലു - Andaalu ശോചനീയ - Shochaneeya കൈമാറ്റച്ചീട്ട് - Kaimaattacheettu ബ്രഹ്മഘാതി - Brahmaghaathi ആരക്തം - Aaraktham രോഹിഷം - Rohisham സ്ഥാപകന്‍ - Sthaapakan‍ ആയുഷ്കര - Aayushkara ചെട്ടി - Chetti ഭാവി - Bhaavi വെമ്പാടം - Vempaadam സാഹിത്യകാരന്‍ - Saahithyakaaran‍ അവിശ്വാസം - Avishvaasam മോടം - Modam ദേവപതി - Dhevapathi പ്രതിക്രമം - Prathikramam തണ്ടലരമ്പന്‍ - Thandalarampan‍ ആജീവകന്‍ - Aajeevakan‍ നീതിശാസ്ത്രം - Neethishaasthram ഉപചര്യ - Upacharya പൊതുവെ - Pothuve പഞ്ചഭൂപ്രകൃതികള്‍ - Panchabhooprakruthikal‍ ഏകകര - Ekakara

Random Words

പ്രിയംവദ - Priyamvadha താസീല്‍ദാര്‍ - Thaaseel‍dhaar‍ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ - Praanaprathishda മൂടാപ്പ് - Moodaappu ചേര്‍ന്നവന്‍ - Cher‍nnavan‍ ഗാത്രാവരണം - Gaathraavaranam ഉദസ്യ - Udhasya പ്രവര്‍ത്തിക്കുക - Pravar‍ththikkuka അതിസാമ്യ - Athisaamya ചെകിടിക്കുക - Chekidikkuka അന്നദ്രവശൂലം - Annadhravashoolam ഗോധുക്ക് - Godhukku അപോദകം - Apodhakam ആനച്ചൊറി - Aanachori ജലവൈദ്യുതി - Jalavaidhyuthi ദേവഗതി - Dhevagathi കാരാലയം - Kaaraalayam കാലക്ഷയം - Kaalakshayam ഉര:സ്ഥലം - Ura:sthalam പാണ്ഡുമൃത്ത് - Paandumruththu കുമ്പളം - Kumpalam പ്രതിസവ്യ - Prathisavya നിരക്ഷര - Nirakshara ഭാഷിതം - Bhaashitham ലുബ്ധ - Lubdha ആദാപനം - Aadhaapanam ആനായ്യം - Aanaayyam വൃഥാവാദം - Vruthaavaadham ഉന്നയിക്കുക - Unnayikkuka തൂശന്‍ - Thooshan‍ കടുതലര്‍ - Kaduthalar‍ ചലദ്വിഷം - Chaladhvisham ഗീര്‍വാണ - Geer‍vaana പിപ്ലു - Piplu ചട്ടറ്റ - Chattatta ത്രിദശനായകന്‍ - Thridhashanaayakan‍ സ്ഥണ്ഡിലം - Sthandilam ഗൃഹധര്‍മിണി - Gruhadhar‍mini പികവാണി - Pikavaani ഏതലന്‍, -തിലന്‍ - Ethalan‍, -thilan‍ നുള്ളല്‍ - Nullal‍ അമുഖ്യ - Amukhya ആധ്യായിക - Aadhyaayika ഇളന്താളിക്കുക - Ilanthaalikkuka ത്രിഷഷ്ഠി - Thrishashdi കര്‍മാനുഷ്ഠാനം - Kar‍maanushdaanam ലതാമണ്ഡപം - Lathaamandapam കിറിഞ്ച് - Kirinchu അപസൂര്യം - Apasooryam മൈത്രഭം - Maithrabham
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തര്‍ക്കം.

Get English Word for തര്‍ക്കം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  ന്യായവൈശേഷികദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കു പൊതുവേ പറയുന്ന പേര് - Nyaayavaisheshikadhar‍shanangal‍kku Pothuve Parayunna Peru
     
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  യുക്തിപൂര്‍വമായ വിചിന്തനം - Yukthipoor‍vamaaya Vichinthanam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  സംശയം - Samshayam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  വാഗ്വാദം - Vaagvaadham
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  അഭിപ്രായവ്യത്യാസം - Abhipraayavyathyaasam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  വ്യവഹാരത്തില്‍ കക്ഷികളോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ തെളിവുകളെ തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു നടത്തുന്ന വാദം - Vyavahaaraththil‍ Kakshikalo Avarude Prathinidhikalo Thelivukale Thangal‍kkanukoolamaayi Vyaakhyaanichu Nadaththunna Vaadham
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  ആറ് എന്ന സംഖ്യ - Aaru Enna Samkhya
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×