Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

നീരജലോചന - Neerajalochana ചെടിച്ചെള്ള് - Chedichellu അഹര്‍മണി - Ahar‍mani ദീനവത്സലന്‍ - Dheenavathsalan‍ മെത്രാന്‍ - Methraan‍ വര്‍ണിക - Var‍nika മതിഹരം - Mathiharam ചുത്തപ്പുളി - Chuththappuli പള്ളിച്ചാന്‍ - Pallichaan‍ ചൂള - Choola പിതൃത്വം - Pithruthvam ഇടവകം - Idavakam സ്ഥാപനം - Sthaapanam കലഭം - Kalabham കാലജന്‍ - Kaalajan‍ ആറാറ് - Aaraaru താലഭൃത്ത് - Thaalabhruththu ആത്മശാന്തി - Aathmashaanthi അംഭോജസംഭവന്‍ - Ambhojasambhavan‍ പച്ചപ്പുഴു - Pachappuzhu കലാശില്‍പം - Kalaashil‍pam തിരുവാട - Thiruvaada ബകവ്രതചരന്‍ - Bakavrathacharan‍ ഉല്ലാഘ - Ullaagha പുരഃസ്ഥിത - Purasthitha അഹിമര്‍ദിനി - Ahimar‍dhini പ്രതിപുരുഷന്‍ - Prathipurushan‍ മലബന്ധം - Malabandham ശേപാലം - Shepaalam രാജ്യസഭ - Raajyasabha മുഷ്ടികന്‍ - Mushdikan‍ പ്രതിസന്ധി - Prathisandhi വിന്യാസം - Vinyaasam ത്രയംബകം - Thrayambakam കോഷ്ഠാംഗം - Koshdaamgam  - Dha അധിരോഹിണി - Adhirohini ഇനിവം - Inivam ഒട്ടി - Otti കതിര്‍ക്കട്ടില്‍ - Kathir‍kkattil‍ അയവിറക്കുക - Ayavirakkuka ഉപകരണം - Upakaranam ഗയന്‍ - Gayan‍ ക്ഷയമാസം - Kshayamaasam മലരമ്പന്‍ - Malarampan‍ അനിച്ഛ - Anichcha വെട്ടുക്കിളി - Vettukkili കറകണ്ഠന്‍ - Karakandan‍ ത്വരാരോഹം - Thvaraaroham ഗോധൂമം - Godhoomam

Random Words

സുപ്തജനം - Supthajanam പൃഷ്ട - Prushda തെറുക്കുക - Therukkuka നിശാപതി - Nishaapathi കുണുക്ക് - Kunukku തീറ്റി - Theetti അതികൃതി - Athikruthi അഭ്യക്ത - Abhyaktha സീത - Seetha അനൗചിത്യം - Anauchithyam ഉസു, വുസു - Usu, Vusu അജിര - Ajira മുഴുവനും - Muzhuvanum ഉണ്മിഴി - Unmizhi ദേവവ്രതന്‍ - Dhevavrathan‍ വംശി - Vamshi വിദ്വേഷിക്കുക - Vidhveshikkuka ബീജാമ്ലം - Beejaamlam ഉപകുംഭം - Upakumbham ഇജ്ജലം - Ijjalam പക്ഷിവാഹനന്‍ - Pakshivaahanan‍ സൃപാടി - Srupaadi അലിപ്പുണ്ണ് - Alippunnu പൂതന - Poothana കണ്ഠനാളം - Kandanaalam ലൗഹജം - Lauhajam മഞ്ഞള്‍ - Manjal‍ അരണ്യരാജന്‍ - Aranyaraajan‍ സ്വര്‍ന്നദി - Svar‍nnadhi പ്രാഗ്ദക്ഷിണം - Praagdhakshinam പിന്തിരിയുക - Pinthiriyuka  - La ദ്വിഷ്ടം - Dhvishdam നൃപശു - Nrupashu കുലസ്ഥം - Kulastham ആധാരമെഴുത്ത് - Aadhaaramezhuththu മണിശില - Manishila മോടുക - Moduka ഉപശയ - Upashaya ഇത്ഥം - Iththam ഗോപ്യം - Gopyam കരുന്തുടലി - Karunthudali അംഗുലി - Amguli ഉറപ്പിമ്പശ - Urappimpasha അദണ്ഡ - Adhanda അഭ്യാവര്‍ത്തി - Abhyaavar‍ththi പീഠിക - Peedika ഇല്ലാത്ത - Illaaththa ഗര്‍ഭരൂപ(ക)ന്‍ - Gar‍bharoopa(ka)n‍ അടക്കുക - Adakkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About തര്‍ക്കം.

Get English Word for തര്‍ക്കം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  ന്യായവൈശേഷികദര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കു പൊതുവേ പറയുന്ന പേര് - Nyaayavaisheshikadhar‍shanangal‍kku Pothuve Parayunna Peru
     
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  യുക്തിപൂര്‍വമായ വിചിന്തനം - Yukthipoor‍vamaaya Vichinthanam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  സംശയം - Samshayam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  വാഗ്വാദം - Vaagvaadham
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  അഭിപ്രായവ്യത്യാസം - Abhipraayavyathyaasam
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  വ്യവഹാരത്തില്‍ കക്ഷികളോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളോ തെളിവുകളെ തങ്ങള്‍ക്കനുകൂലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു നടത്തുന്ന വാദം - Vyavahaaraththil‍ Kakshikalo Avarude Prathinidhikalo Thelivukale Thangal‍kkanukoolamaayi Vyaakhyaanichu Nadaththunna Vaadham
     
തര്‍ക്കം - Thar‍kkam  :  ആറ് എന്ന സംഖ്യ - Aaru Enna Samkhya
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×