Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അദ്രിശൃംഗം - Adhrishrumgam വിവര്‍ത്തവാദം - Vivar‍ththavaadham പൂതദ്രു - Poothadhru തനുപ്രകാശം - Thanuprakaasham ശാണി - Shaani നരസഖന്‍ - Narasakhan‍ യജ്ഞാശനന്‍ - Yajnjaashanan‍ സത്രാശനന്‍ - Sathraashanan‍ ഇരുമ്പാണി - Irumpaani നെരിപ്പോട് - Nerippodu ആണ്ടന്‍ - Aandan‍ എക്കച്ചല്‍ - Ekkachal‍ പുടഭേദം - Pudabhedham ആനക്കൂലി - Aanakkooli നീരജസ്ക - Neerajaska ശാദ്വല - Shaadhvala പേറ്റുപുര - Pettupura അട - Ada ഇഴുങ്ങുക - Izhunguka ദ്വിപദ - Dhvipadha മിസ്റ്റിക് - Misttiku ഒപ്പോല - Oppola കരബദരം - Karabadharam ഉരുപ്പം - Uruppam വദനം - Vadhanam പിടയുക - Pidayuka വിശ്വകദ്രു - Vishvakadhru കിരീടിക - Kireedika ശ്ലഥനം - Shlathanam ഛന്ദോബദ്ധ - Chandhobaddha പരുസ് - Parusu കുത - Kutha ചെമ്മൂര്‍ത്തം - Chemmoor‍ththam യാചനീയ - Yaachaneeya അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം - Ar‍ththaalankaaram ചാവാളി - Chaavaali മനുഷ്യദേവന്‍ - Manushyadhevan‍ നാശമാര്‍ഗം - Naashamaar‍gam ഇന്തി - Inthi നുരുമ്പിക്കുക - Nurumpikkuka സര്‍വകാരണന്‍ - Sar‍vakaaranan‍ കാമരൂപി - Kaamaroopi ഏകയഷ്ടി(ക) - Ekayashdi(ka) അകുലട - Akulada കുമാരിക - Kumaarika മ്ലേച്ഛത, -ത്വം - Mlechchatha, -thvam കരിപ്പോല - Karippola വിനാശോന്മുഖ - Vinaashonmukha അഗ്നിത്രിതയം - Agnithrithayam രക്തന്‍ - Rakthan‍

Random Words

മേലായ്മ - Melaayma കൂടെക്കൂടെ - Koodekkoode ചാണം - Chaanam ശരാസം - Sharaasam നവദളം - Navadhalam തലങ്ങനെ - Thalangane ഹരിവാസം - Harivaasam വിലജ്ജ - Vilajja നിര്‍വിചാര - Nir‍vichaara കാപ്പക്കുഴല്‍ - Kaappakkuzhal‍ അക്ഷമാല, -മാല്യം - Akshamaala, -maalyam കിംഭൂത - Kimbhootha പ്രത്യാഹാരം - Prathyaahaaram ഔമക, -മിക - Aumaka, -mika കൊലവിളി - Kolavili ഉഷാജലം, ഉഷോ- - Ushaajalam, Usho- അന്ത്രകൂജനം - Anthrakoojanam യോഗകക്ഷ - Yogakaksha അധിത്യക - Adhithyaka അസോദര്യന്‍ - Asodharyan‍ ചിലപ്പോള്‍ - Chilappol‍ ഒടിയന്‍ - Odiyan‍ കാര്യസ്ഥാനം - Kaaryasthaanam ശാകം - Shaakam അഗ്രദാനി - Agradhaani കുലടന്‍ - Kuladan‍ ഷാ - Shaa ഫര്‍ക്ക - Phar‍kka കറമ്പന്‍, കറു- - Karampan‍, Karu- ഇയത്ത - Iyaththa ഭേദകം - Bhedhakam ജ്യായാന്‍ - Jyaayaan‍ ആരണം - Aaranam നരിക്കൂട് - Narikkoodu പ്രഭു - Prabhu അയുഗ്മച്ഛദം - Ayugmachchadham ദനാ - Dhanaa വപന്നം - Vapannam അര്‍ശം - Ar‍sham ചൊരുക്കുക - Chorukkuka അസ്ത്രകണ്ടകം - Asthrakandakam ഭക്തിചതുഷ്ടയം - Bhakthichathushdayam ഉന്മേദസ്സ് - Unmedhassu കാരകകൃത്ത് - Kaarakakruththu ഉപപര്‍ണം - Upapar‍nam ചേറ്റല്‍ - Chettal‍ താമ്രികന്‍ - Thaamrikan‍ ദീക്ഷയിതാവ് - Dheekshayithaavu കകുദ്മി - Kakudhmi അനുശയിക്കുക - Anushayikkuka
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍.

Get English Word for പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ - Panchendhriyangal‍  :  നേത്രന്ദ്രിയം ശ്രാതേന്ദ്രിയം ഘ്രാണേന്ദ്രിയം രസനേന്ദ്രിയം ത്വഗിന്ദ്രിയം എന്നിവ (ഇവ മസ്തിഷ്കത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. യഥാക്രമം കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നീ അവയവങ്ങള്‍ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു) - Nethrandhriyam Shraathendhriyam Ghraanendhriyam Rasanendhriyam Thvagindhriyam Enniva (iva Masthishkaththil‍ Sthithicheyyunnu. Yathaakramam Kannu, Kaathu, Mookku, Naakku, Thvakku Ennee Avayavangal‍ Ivayumaayi Bandhappettu Pravar‍ththikkunnu)
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×