Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അതിവ്യാപ്തി - Athivyaapthi നൂഴുവാതില്‍ - Noozhuvaathil‍ അനംഗാരി - Anamgaari കുടന്നിക്കുക - Kudannikkuka ആളര്‍ക്ക - Aalar‍kka അമുക്ക - Amukka കോപിഷ്ഠ - Kopishda പൗഷം - Pausham ഛായാതനയന്‍ - Chaayaathanayan‍ പഥ്യ - Pathya അജീര്യ - Ajeerya പട്ടുട - Pattuda അന്വേഷിക്കുക - Anveshikkuka കിളിവാക്കെട്ട് - Kilivaakkettu മന്ന - Manna ഓളിയം, ഓള്യം - Oliyam, Olyam തൊളി - Tholi കൃമിഘ്നം - Krumighnam ചര്‍മപട്ടികാ - Char‍mapattikaa പത്രരഥേന്ദ്രന്‍ - Pathrarathendhran‍ നവനദികള്‍ - Navanadhikal‍ ഖമൂര്‍ത്തി - Khamoor‍ththi ചക്കയരക്ക് - Chakkayarakku പ്രാഗ് - Praagu തൂശിക്കിടുക - Thooshikkiduka അവരപക്കം - Avarapakkam അയര്‍വ് - Ayar‍vu സാര്‍ഥനാമാ(വ്) - Saar‍thanaamaa(vu) ഉത്തൃട്ടാതി, ഉത്തിരു-, ഉതൃ- - Uththruttaathi, Uththiru-, Uthru- അകാമദ - Akaamadha പന്നഗാശനന്‍ - Pannagaashanan‍ കാരണവാരി - Kaaranavaari പുലപ്പതി - Pulappathi ആജ്യാഹുതി - Aajyaahuthi ഉപധൂപിത - Upadhoopitha ഉത്തരമന്ത്രി - Uththaramanthri അവപാതനം - Avapaathanam അഗ്നിസന്ദീപനം - Agnisandheepanam കാല്‍മടക്ക് - Kaal‍madakku ചിട്ടിപ്പതിവ് - Chittippathivu കരുവെലി - Karuveli പഞ്ചവര്‍ഷീയ - Panchavar‍sheeya പത്തല്‍ - Paththal‍ അധിവേദനം - Adhivedhanam വൃഷ്ണി - Vrushni ജലൗക(സ്സ്) - Jalauka(ssu) ബാഡവേയന്‍, -യം - Baadaveyan‍, -yam തുടു - Thudu മാപന്‍ - Maapan‍ അഭിപൂര്‍ണ - Abhipoor‍na

Random Words

ചപടം - Chapadam അംഭോവാഹം - Ambhovaaham ദീപ്തലോഹം - Dheepthaloham ഇന്ദിരാമന്ദിരം - Indhiraamandhiram വല - Vala നിരാലംബ - Niraalamba പഞ്ചകല്യാണി - Panchakalyaani കണ്ഡൂലം - Kandoolam ഇപ്പാര് - Ippaaru അതര്‍ക്ക - Athar‍kka ചല്ലി - Challi ചമ്പട - Champada ചന്ദ്രകിരണി - Chandhrakirani ചക്കുകണ - Chakkukana അസാന്നിധ്യം - Asaannidhyam ദളവ - Dhalava ഖഡ്ഗം - Khadgam അഗ്നിശിഖം - Agnishikham വിറ - Vira കുട്ടിത്തരം - Kuttiththaram പ്രതിയോഗം - Prathiyogam അങ്ഘ്രിജ - Angghrija ഉറക്കൊക്കന്‍ - Urakkokkan‍ ഉപപക്ഷം - Upapaksham കൊക്കര - Kokkara വര്‍ത്തനീയ - Var‍ththaneeya മുകിയുക - Mukiyuka പച്ചപ്പരിഷ്കാരം - Pachapparishkaaram തത്തുക - Thaththuka ഇഴുങ്ങുക - Izhunguka കുരുട്ടുന്യായം - Kuruttunyaayam തടിക്കറ - Thadikkara പതിതന്‍ - Pathithan‍ നിന്ദാശീല - Nindhaasheela മുഴുമ - Muzhuma കാരിയം - Kaariyam അനുച്ഛ്രിത - Anuchchritha ഇരുകര - Irukara പക്ഷഗമം - Pakshagamam അതിജാഗര - Athijaagara കൊള്‍ക - Kol‍ka അക്ഷത്രിയ - Akshathriya പൂര്‍വേദ്യുഃ - Poor‍vedhyua സൂത്രകാരന്‍ - Soothrakaaran‍ വര്‍ണസങ്കരം - Var‍nasankaram രോചനകന്‍ - Rochanakan‍ അനുനേയ - Anuneya ആംഗവിദ്യ - Aamgavidhya ആശുപത്രി, ആസ്പത്രി - Aashupathri, Aaspathri കുരംഗം - Kuramgam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍.

Get English Word for പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ - Panchendhriyangal‍  :  നേത്രന്ദ്രിയം ശ്രാതേന്ദ്രിയം ഘ്രാണേന്ദ്രിയം രസനേന്ദ്രിയം ത്വഗിന്ദ്രിയം എന്നിവ (ഇവ മസ്തിഷ്കത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. യഥാക്രമം കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നീ അവയവങ്ങള്‍ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു) - Nethrandhriyam Shraathendhriyam Ghraanendhriyam Rasanendhriyam Thvagindhriyam Enniva (iva Masthishkaththil‍ Sthithicheyyunnu. Yathaakramam Kannu, Kaathu, Mookku, Naakku, Thvakku Ennee Avayavangal‍ Ivayumaayi Bandhappettu Pravar‍ththikkunnu)
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×