Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ശമന - Shamana നെടുന്തുയില്‍ - Nedunthuyil‍ മജ്ജയിതാ(വ്) - Majjayithaa(vu) ഠീങ്കാരം - Deenkaaram രാജകല - Raajakala അലുങ്ങല്‍ - Alungal‍ കുംഭനാഭന്‍ - Kumbhanaabhan‍ തറപ്പ് - Tharappu അവകാശപ്പെടുക - Avakaashappeduka കേലികോശന്‍, -കോഷന്‍ - Kelikoshan‍, -koshan‍ താന്തവ - Thaanthava പടാച്ചിക്കാരന്‍ - Padaachikkaaran‍ നിര്‍ധനത, -ത്വം - Nir‍dhanatha, -thvam ഏകചരം - Ekacharam ദുരാചാര - Dhuraachaara അപ്രധാനം - Apradhaanam കള്ളനോവ് - Kallanovu തുളസിത്തറ - Thulasiththara ഉഗ്രചാരിണി - Ugrachaarini വാദചഞ്ചു - Vaadhachanchu മെല്ലിശ - Mellisha കിണകന്‍ - Kinakan‍ പൂഴിക്കടകന്‍ - Poozhikkadakan‍ ചന്ദ്രായുധം - Chandhraayudham ആയുധം - Aayudham കരു - Karu ചെറുമകന്‍ - Cherumakan‍ നിര്‍വിഷ്ട - Nir‍vishda അനങ്ങ് - Anangu ഗുണദോഷം - Gunadhosham ജ്ഞാനാന്ധ്യം - Jnjaanaandhyam സ്തുത്യ - Sthuthya സ്പന്ദിത - Spandhitha താവി - Thaavi ഋജുകായ - Rujukaaya ധരാധരേന്ദ്രന്‍ - Dharaadharendhran‍ ജലതരംഗിണി - Jalatharamgini കന്നിവെറി - Kanniveri അഹി - Ahi അശ്വംവീച്ചില്‍ - Ashvamveechil‍ ഘണ്ടാരവം - Ghandaaravam തിണ്ടാടുക - Thindaaduka മത്, മല്‍ - Mathu, Mal‍ ത്രയീധര്‍മം - Thrayeedhar‍mam ഗാതാവ് - Gaathaavu തരി - Thari ഋഗ്വേദം - Rugvedham മാനസൂത്രം - Maanasoothram ഇത്തരം - Iththaram ചാരണന്‍ - Chaaranan‍

Random Words

കരിങ്ങാലി - Karingaali ചിളുങ്ക് - Chilunku കര്‍ണാവതംസം - Kar‍naavathamsam അപതിക - Apathika അകാലവര്‍ഷം - Akaalavar‍sham പുഷ്പബാണന്‍ - Pushpabaanan‍ ആറുനയങ്ങള്‍ - Aarunayangal‍ തിരുപ്പിറവി - Thiruppiravi ഉത്പാദി, ഉല്‍- - Uthpaadhi, Ul‍- നീട്ടിക്കെട്ട് - Neettikkettu അരിഷ്ടം - Arishdam അഭൂരി - Abhoori പരിഗ്രഹന്‍ - Parigrahan‍ ഖരാരി - Kharaari മേദസ്സ് - Medhassu പ്രമാണചതുഷ്ടയം - Pramaanachathushdayam ധര്‍മന്‍ - Dhar‍man‍ അപിത - Apitha പത്മാസനന്‍ - Pathmaasanan‍ തികയുക - Thikayuka ഉത്പുളകം, ഉല്‍- - Uthpulakam, Ul‍- ഉരഗപുരം - Uragapuram അസ്ത്രജീവി - Asthrajeevi കുലധാരകന്‍ - Kuladhaarakan‍ ഓണവട്ടന്‍ - Onavattan‍ മംഗലമാത്ര - Mamgalamaathra കരിമ്പാള - Karimpaala ദേവവ്രതന്‍ - Dhevavrathan‍ ചാക്കാണി - Chaakkaani ഛത്രവതി - Chathravathi സമര്യാദ - Samaryaadha കൊറ്റവി - Kottavi പ്രവാസനം - Pravaasanam ചെരുകുക - Cherukuka ദാതൃത്വം - Dhaathruthvam ഋക്ഷര - Rukshara കാണ്ഡന്‍ - Kaandan‍ പനിനീര് - Panineeru വന്ധ്യംകരണം - Vandhyamkaranam ഈരായി - Eeraayi ഐസ് - Aisu കൈപ്പാവ് - Kaippaavu ചാലകോര്‍ജം - Chaalakor‍jam ചാതകം - Chaathakam കപ്പമുള - Kappamula അക്ഷയപാത്രം - Akshayapaathram ആറ് - Aaru കറിക്കാ(യ്) - Karikkaa(yu) ഗൗണ്യം - Gaunyam തണ്ടിയന്തമുക്ക് - Thandiyanthamukku
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍.

Get English Word for പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ - Panchendhriyangal‍  :  നേത്രന്ദ്രിയം ശ്രാതേന്ദ്രിയം ഘ്രാണേന്ദ്രിയം രസനേന്ദ്രിയം ത്വഗിന്ദ്രിയം എന്നിവ (ഇവ മസ്തിഷ്കത്തില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. യഥാക്രമം കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നീ അവയവങ്ങള്‍ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു) - Nethrandhriyam Shraathendhriyam Ghraanendhriyam Rasanendhriyam Thvagindhriyam Enniva (iva Masthishkaththil‍ Sthithicheyyunnu. Yathaakramam Kannu, Kaathu, Mookku, Naakku, Thvakku Ennee Avayavangal‍ Ivayumaayi Bandhappettu Pravar‍ththikkunnu)
     
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×