Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അനുഷഞ്ജനം - Anushanjjanam മാനുഷത, -ത്വം - Maanushatha, -thvam കദ്രു - Kadhru ഇരുനൂറ്റുകാര്‍ - Irunoottukaar‍ ഹാരിത(ക)ം - Haaritha(ka)m ദഹനം - Dhahanam ചട്ടക്കാല്‍ - Chattakkaal‍ ഉദധിഹരണം - Udhadhiharanam തലപ്പള്ളി - Thalappalli ചാകന്തി - Chaakanthi ഇരുമുടിവാര്‍പ്പന്‍ - Irumudivaar‍ppan‍ യഥാപൂര്‍വം - Yathaapoor‍vam വിളക്ക് - Vilakku തുടപ്പ് - Thudappu ജാമാതൃകന്‍ - Jaamaathrukan‍ അമ്പിളി - Ampili രൂപത - Roopatha അഭിനദ്ധ - Abhinaddha ഗോവശ - Govasha അഞ്ജലി - Anjjali ഗര്‍ഭാഗാരം - Gar‍bhaagaaram ചാഞ്ചല്യം - Chaanchalyam ഗമ്യത - Gamyatha കനല്‍ക്കണ്ണന്‍ - Kanal‍kkannan‍ കൃഷ്ണരക്തം - Krushnaraktham ഔത്സംഗിക - Authsamgika ചേരുകം - Cherukam ചൂര്‍ണകാരന്‍ - Choor‍nakaaran‍ കിറിക്കുക - Kirikkuka കണ്ഠപ്രാണന്‍ - Kandapraanan‍ നീലകണ്ഠം - Neelakandam പ്രഭഗ്ന - Prabhagna കൂത്തി - Kooththi ജാതരൂപി - Jaatharoopi സഹസ്രശിഖരം - Sahasrashikharam വിശോധ്യ - Vishodhya കൊമ്മിസാരി, കൊമ്മീസര്‍, കൊമിസ്സറി - Kommisaari, Kommeesar‍, Komissari മഴല്‍ - Mazhal‍ ബ്രഹ്മജീവി - Brahmajeevi അനാഗതവിധാതാവ് - Anaagathavidhaathaavu വറചട്ടി - Varachatti കോഴിക്കാരം - Kozhikkaaram സ്ഫുര്‍ജം - Sphur‍jam കല്ലുറാഞ്ചി, -റാഞ്ചന്‍ - Kalluraanchi, -raanchan‍ തേജോമൂര്‍ത്തി - Thejomoor‍ththi പക്ഷി - Pakshi യവിഷ്ഠന്‍ - Yavishdan‍ ജവനാലം - Javanaalam പ്രത്യാനയിക്കുക - Prathyaanayikkuka തടുമാറ് - Thadumaaru

Random Words

ചൂട്ടന്‍ - Choottan‍ ഈശിത്വം - Eeshithvam വ്യാക്ഷോഭം - Vyaakshobham കരിക്കട്ട - Karikkatta കമണ്ഡലുതരു, -ധരം - Kamandalutharu, -dharam എടയന്‍ - Edayan‍ കാലവൈശസം - Kaalavaishasam അവഷ്ടബ്ധ - Avashdabdha പത്രനാഡിക - Pathranaadika അനധികാര - Anadhikaara ഛായാസ്ഥായം - Chaayaasthaayam പ്രാണത്യാഗം - Praanathyaagam കാളായസം - Kaalaayasam ത്രികാലജ്ഞന്‍ - Thrikaalajnjan‍ കേശാകേശികം - Keshaakeshikam താവുരി - Thaavuri ഉവരി - Uvari കാഷ്ഠീല - Kaashdeela കെട്ടിമേയുക - Kettimeyuka വലമഥനന്‍ - Valamathanan‍ അനിലയ - Anilaya വൈകാരിക - Vaikaarika അപ്രൗഢ - Apraudda പൊടിപെടുക - Podipeduka ത്രിശിഖം - Thrishikham മലയാളന്‍ - Malayaalan‍ തവാഫ് - Thavaaphu അംബുകണ്ടകം - Ambukandakam ചലനാട്ട - Chalanaatta നെല്‍ക്കൃഷി - Nel‍kkrushi പിറര്‍ - Pirar‍ കുതിരശക്തി - Kuthirashakthi മേളിപ്പ് - Melippu കൊവ്വല്‍ - Kovval‍ ശൃംഗപ്രിയന്‍ - Shrumgapriyan‍ അടിയന്തിരം, -ന്തരം, -ന്ത്രം - Adiyanthiram, -ntharam, -nthram ചിരകാലിക - Chirakaalika അത്യന്തം - Athyantham ഏതദ്ദേശീയ - Ethaddhesheeya നിരോധനാജ്ഞ - Nirodhanaajnja രാജിക്കുക - Raajikkuka ഖജനാ(വ്), ഖജാന - Khajanaa(vu), Khajaana അക്രതവ്യ - Akrathavya കമ്പിറാന്തല്‍ - Kampiraanthal‍ മഹീഭുക്ക് - Maheebhukku അനുരൂപ - Anuroopa സ്വല്പ - Svalpa ചതുര്‍ബാഹുക - Chathur‍baahuka മുഴുക്കുക - Muzhukkuka തച്ചുകോല്‍ - Thachukol‍
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഭക്ത.

Get English Word for ഭക്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  ഭക്തിയുള്ള - Bhakthiyulla
     
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  ഭാഗിക്കപ്പെട്ട - Bhaagikkappetta
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  സേവിക്കപ്പെട്ട - Sevikkappetta
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  പചിക്കപ്പെട്ട - Pachikkappetta
     
ഭക്തം - Bhaktham  :  ചോറ് (ഭജിക്കപ്പെടുന്നത്, ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നത്) - Choru (bhajikkappedunnathu, Aashrayikkappedunnathu)
     
ഭക്തം - Bhaktham  :  പങ്ക് - Panku
     
ഭക്തം - Bhaktham  :  പൂജ - Pooja
     
ഭക്തകാരന്‍ - Bhakthakaaran‍  :  ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്ന ആള്‍ - Bhakshanam Paakamcheyyunna Aal‍
     
ഭക്തചതുഷ്ടയം - Bhakthachathushdayam  :  നാലുതരം ഭക്തന്മാര്‍ (ആര്‍ത്തന്‍, ജിജ്ഞാസു, അര്‍ത്ഥാര്‍ഥി, ജ്ഞാനി എന്നിവര്‍) - Naalutharam Bhakthanmaar‍ (aar‍ththan‍, Jijnjaasu, Ar‍ththaar‍thi, Jnjaani Ennivar‍)
     
ഭക്തച്ഛന്ദം - Bhakthachchandham  :  ആഹാരത്തിന്‍റെ നേര്‍ക്കുള്ള ആഗ്രഹം, വിശപ്പ് - Aahaaraththin‍re Ner‍kkulla Aagraham, Vishappu
     
ഭക്തദന്‍ - Bhakthadhan‍  :  ഭക്തദാതാവ്, ആഹാരംകൊടുക്കുന്നവന്‍, രക്ഷിതാവ് - Bhakthadhaathaavu, Aahaaramkodukkunnavan‍, Rakshithaavu
     
ഭക്തദാസന്‍ - Bhakthadhaasan‍  :  ഈശ്വരന്‍ - Eeshvaran‍
     
ഭക്തദാസന്‍ - Bhakthadhaasan‍  :  അന്നദാസന്‍, ഭൃത്യന്‍ - Annadhaasan‍, Bhruthyan‍
     
ഭക്തദ്വേഷം - Bhakthadhvesham  :  വിശപ്പില്ലായ്മ - Vishappillaayma
     
ഭക്തദ്വേഷം - Bhakthadhvesham  :  ഈശ്വരഭക്തന്മാരായ ആളുകളോടു തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് - Eeshvarabhakthanmaaraaya Aalukalodu Thonnunna Veruppu
     
ഭക്തന്‍ - Bhakthan‍  :  ഭജിക്കുന്നവന്‍, സേവിക്കുന്നവന്‍ - Bhajikkunnavan‍, Sevikkunnavan‍
     
ഭക്തന്‍ - Bhakthan‍  :  വിശ്വസ്തഭൃത്യന്‍ - Vishvasthabhruthyan‍
     
ഭക്തപരായണ - Bhakthaparaayana  :  ഭക്തവത്സല - Bhakthavathsala
     
ഭക്തരോധം - Bhaktharodham  :  ഒരു രോഗം (ചോറുചെല്ലുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാകല്‍, ചോറുവേണ്ടായ്ക) - Oru Rogam (choruchellunnathinu Thadassamundaakal‍, Choruvendaayka)
     
ഭക്തവത്സല - Bhakthavathsala  :  ഭക്തന്മാരില്‍ സ്നേഹമുള്ള (വത്സലഭാവമുള്ള) - Bhakthanmaaril‍ Snehamulla (vathsalabhaavamulla)
     
ഭക്താഭിലാഷം - Bhakthaabhilaasham  :  ഭക്തത്തിലുള്ള (ചോറിലുള്ള) ആശ - Bhakthaththilulla (chorilulla) Aasha
     
ഭക്താഭിലാഷം - Bhakthaabhilaasham  :  ഭക്തന്‍റെ ആഗ്രഹം - Bhakthan‍re Aagraham
     
ഭക്താവനം - Bhakthaavanam  :  ഭക്തജനപാലനം - Bhakthajanapaalanam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  ഈശ്വരന്‍ ഗുരുക്കന്മാര്‍ ദേവന്മാര്‍ മുതലായവരോട് തോന്നുന്ന ബഹുമാനാദരപൂര്‍വമായ സ്നേഹം, ഈശ്വരനോടുതോന്നുന്ന അനുരാഗം - Eeshvaran‍ Gurukkanmaar‍ Dhevanmaar‍ Muthalaayavarodu Thonnunna Bahumaanaadharapoor‍vamaaya Sneham, Eeshvaranoduthonnunna Anuraagam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  സ്നേഹത്തോടുകൂടിയ വണക്കം - Snehaththodukoodiya Vanakkam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  സേവ - Seva
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  പങ്കിടല്‍ - Pankidal‍
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  വേര്‍പാട് - Ver‍paadu
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  അടുക്ക്, ക്രമം - Adukku, Kramam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  ശ്രദ്ധ (ശ്രവണം, കീര്‍ത്തനം, സേവനം, സ്മരണം, അര്‍ച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നു ഭക്തി 8 വിധം) - Shraddha (shravanam, Keer‍ththanam, Sevanam, Smaranam, Ar‍chanam, Vandhanam, Dhaasyam, Sakhyam, Aathmanivedhanam Ennu Bhakthi 8 Vidham)
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  അലങ്കാരം - Alankaaram
     
ഭക്തിചതുഷ്ടയം - Bhakthichathushdayam  :  നാലുവിധത്തിലുള്ള ഭക്തി (താമസി, രാജസി, സാത്വികി, ഗുണാതീത എന്നിവ) - Naaluvidhaththilulla Bhakthi (thaamasi, Raajasi, Saathviki, Gunaatheetha Enniva)
     
ഭക്തിമാന്‍ - Bhakthimaan‍  :  ഭക്തിയുള്ളവന്‍ - Bhakthiyullavan‍
     
ഭക്തിയോഗം - Bhakthiyogam  :  ഭക്തിയിലൂടെ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം നേടല്‍ - Bhakthiyiloode Eeshvarasaakshaathkaaram Nedal‍
     
ഭക്തിവൈരാഗ്യം - Bhakthivairaagyam  :  ഭക്തിമൂലം ലൗകികകാര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന അനാസക്തി - Bhakthimoolam Laukikakaaryangalilundaakunna Anaasakthi
     
ഭക്ത്യാ - Bhakthyaa  :  ഭക്തിയോടുകൂടി - Bhakthiyodukoodi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×