Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

അതിവൃഷ്ടി - Athivrushdi ഘുഷ്ട - Ghushda വാത്തി - Vaaththi അവായം - Avaayam അസൂര്‍ത്ത - Asoor‍ththa ഗച്ഛ - Gachcha പാരാതെ - Paaraathe പരാവിദ്യ - Paraavidhya അമരാന്തകന്‍ - Amaraanthakan‍ കുടച്ചണ്ടി - Kudachandi കരുമാനി - Karumaani കിട്ടപ്പോര് - Kittapporu ഘോരദര്‍ശനം - Ghoradhar‍shanam അചിര - Achira ഉപരചിത - Uparachitha സാര്‍വത്രിക - Saar‍vathrika മനോവൈകല്യം - Manovaikalyam വൈയധികരണ്യം - Vaiyadhikaranyam ഉദ്ദിനം - Uddhinam വാതര്‍ദ്ധി - Vaathar‍ddhi ഛദ്മം - Chadhmam മുണ്ട് - Mundu പക്കമേളം - Pakkamelam മുല്‍ക്ക് - Mul‍kku ചിതം - Chitham അക്ഷരമുഷ്ടിക - Aksharamushdika കപലാരിക്കുക - Kapalaarikkuka അഭ്യര്‍ഥിത - Abhyar‍thitha അന്തസ്ഥായി - Anthasthaayi അക്കപ്പടം - Akkappadam സഹിത്രം - Sahithram ക്രിയാപദ്ധതി - Kriyaapaddhathi ഭട്ടതിരി - Bhattathiri സുത്രാമാവ് - Suthraamaavu വീശം - Veesham പേരിമ്പം - Perimpam ശരവാണി - Sharavaani കൃതചൂഡന്‍ - Kruthachoodan‍ ആദായചരന്‍ - Aadhaayacharan‍ വഴക്ക് - Vazhakku തേക്കം - Thekkam ഗുഹ്യന്‍ - Guhyan‍ അനുകൂലശത്രു - Anukoolashathru ലബ്ധ - Labdha ഖാനികം - Khaanikam വേര്‍ - Ver‍ ആധ്രം - Aadhram അലച്ചില്‍ - Alachil‍ ഉച്ഛിങ്ഘനം - Uchchingghanam ചവുക്കം - Chavukkam

Random Words

ചാഴിക്കുക - Chaazhikkuka സേരു - Seru നീരാരല്‍ - Neeraaral‍ വിധര്‍മി - Vidhar‍mi ചാരുരവ - Chaarurava ആവണ - Aavana നിധനക്രിയ - Nidhanakriya ചക്രപ്പത്തായം - Chakrappaththaayam അഗ്നിപ്രഭ - Agniprabha ഏണീദൃക്ക് - Eneedhrukku എണ്‍മര്‍ - En‍mar‍ ഓമപ്പൊടി - Omappodi അതിമായിക - Athimaayika കൂഹന - Koohana ഊര്‍പ്പഴി - Oor‍ppazhi വിക്രയി - Vikrayi ഏഷാകൃതി - Eshaakruthi ധനകാര്യബില്‍ - Dhanakaaryabil‍ പാദാംഗദം - Paadhaamgadham കാലിപ - Kaalipa വിലുപ്ത - Viluptha ഋഭുക്ഷാ(വ്), -ക്ഷി. - Rubhukshaa(vu), -kshi. കയ്ക്കുക - Kaykkuka തുര്‍ക്കി - Thur‍kki വൈനതേയന്‍ - Vainatheyan‍ ആജീവകന്‍ - Aajeevakan‍ മുനിവല്ലഭം - Munivallabham നൈഷധീയ - Naishadheeya ഒപ്പോന്‍ - Oppon‍ പത്മരാഗം - Pathmaraagam ബ്രഹ്മി - Brahmi ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് - Aazhchappathippu പ്രതിഷേധിക്കുക - Prathishedhikkuka തല്‍പശുദ്ധി - Thal‍pashuddhi രക്തചൂര്‍ണം - Rakthachoor‍nam എല്ലാ - Ellaa ശ്രീജന്‍ - Shreejan‍ ആസനസ്ഥ - Aasanastha എഴുത്താണിപ്പിച്ചാത്തി - Ezhuththaanippichaaththi പെരുഞ്ചെല്ലൂര്‍ - Perunchelloor‍ യത് - Yathu ധ (സംഗീ.) - Dha (samgee.) നങ്ങപ്പിള്ള - Nangappilla അഭിവീക്ഷണം - Abhiveekshanam കൃഷ്ണമുഖം - Krushnamukham കിളിവാണി - Kilivaani അഭിഘാതം - Abhighaatham അധ്യര്‍ധധാരം - Adhyar‍dhadhaaram അട്ടസ്ഥലി - Attasthali കടിവായ് - Kadivaayu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഭക്ത.

Get English Word for ഭക്ത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  ഭക്തിയുള്ള - Bhakthiyulla
     
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  ഭാഗിക്കപ്പെട്ട - Bhaagikkappetta
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  സേവിക്കപ്പെട്ട - Sevikkappetta
     
ഭക്ത - Bhaktha  :  പചിക്കപ്പെട്ട - Pachikkappetta
     
ഭക്തം - Bhaktham  :  ചോറ് (ഭജിക്കപ്പെടുന്നത്, ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നത്) - Choru (bhajikkappedunnathu, Aashrayikkappedunnathu)
     
ഭക്തം - Bhaktham  :  പങ്ക് - Panku
     
ഭക്തം - Bhaktham  :  പൂജ - Pooja
     
ഭക്തകാരന്‍ - Bhakthakaaran‍  :  ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുന്ന ആള്‍ - Bhakshanam Paakamcheyyunna Aal‍
     
ഭക്തചതുഷ്ടയം - Bhakthachathushdayam  :  നാലുതരം ഭക്തന്മാര്‍ (ആര്‍ത്തന്‍, ജിജ്ഞാസു, അര്‍ത്ഥാര്‍ഥി, ജ്ഞാനി എന്നിവര്‍) - Naalutharam Bhakthanmaar‍ (aar‍ththan‍, Jijnjaasu, Ar‍ththaar‍thi, Jnjaani Ennivar‍)
     
ഭക്തച്ഛന്ദം - Bhakthachchandham  :  ആഹാരത്തിന്‍റെ നേര്‍ക്കുള്ള ആഗ്രഹം, വിശപ്പ് - Aahaaraththin‍re Ner‍kkulla Aagraham, Vishappu
     
ഭക്തദന്‍ - Bhakthadhan‍  :  ഭക്തദാതാവ്, ആഹാരംകൊടുക്കുന്നവന്‍, രക്ഷിതാവ് - Bhakthadhaathaavu, Aahaaramkodukkunnavan‍, Rakshithaavu
     
ഭക്തദാസന്‍ - Bhakthadhaasan‍  :  ഈശ്വരന്‍ - Eeshvaran‍
     
ഭക്തദാസന്‍ - Bhakthadhaasan‍  :  അന്നദാസന്‍, ഭൃത്യന്‍ - Annadhaasan‍, Bhruthyan‍
     
ഭക്തദ്വേഷം - Bhakthadhvesham  :  വിശപ്പില്ലായ്മ - Vishappillaayma
     
ഭക്തദ്വേഷം - Bhakthadhvesham  :  ഈശ്വരഭക്തന്മാരായ ആളുകളോടു തോന്നുന്ന വെറുപ്പ് - Eeshvarabhakthanmaaraaya Aalukalodu Thonnunna Veruppu
     
ഭക്തന്‍ - Bhakthan‍  :  ഭജിക്കുന്നവന്‍, സേവിക്കുന്നവന്‍ - Bhajikkunnavan‍, Sevikkunnavan‍
     
ഭക്തന്‍ - Bhakthan‍  :  വിശ്വസ്തഭൃത്യന്‍ - Vishvasthabhruthyan‍
     
ഭക്തപരായണ - Bhakthaparaayana  :  ഭക്തവത്സല - Bhakthavathsala
     
ഭക്തരോധം - Bhaktharodham  :  ഒരു രോഗം (ചോറുചെല്ലുന്നതിനു തടസ്സമുണ്ടാകല്‍, ചോറുവേണ്ടായ്ക) - Oru Rogam (choruchellunnathinu Thadassamundaakal‍, Choruvendaayka)
     
ഭക്തവത്സല - Bhakthavathsala  :  ഭക്തന്മാരില്‍ സ്നേഹമുള്ള (വത്സലഭാവമുള്ള) - Bhakthanmaaril‍ Snehamulla (vathsalabhaavamulla)
     
ഭക്താഭിലാഷം - Bhakthaabhilaasham  :  ഭക്തത്തിലുള്ള (ചോറിലുള്ള) ആശ - Bhakthaththilulla (chorilulla) Aasha
     
ഭക്താഭിലാഷം - Bhakthaabhilaasham  :  ഭക്തന്‍റെ ആഗ്രഹം - Bhakthan‍re Aagraham
     
ഭക്താവനം - Bhakthaavanam  :  ഭക്തജനപാലനം - Bhakthajanapaalanam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  ഈശ്വരന്‍ ഗുരുക്കന്മാര്‍ ദേവന്മാര്‍ മുതലായവരോട് തോന്നുന്ന ബഹുമാനാദരപൂര്‍വമായ സ്നേഹം, ഈശ്വരനോടുതോന്നുന്ന അനുരാഗം - Eeshvaran‍ Gurukkanmaar‍ Dhevanmaar‍ Muthalaayavarodu Thonnunna Bahumaanaadharapoor‍vamaaya Sneham, Eeshvaranoduthonnunna Anuraagam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  സ്നേഹത്തോടുകൂടിയ വണക്കം - Snehaththodukoodiya Vanakkam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  സേവ - Seva
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  പങ്കിടല്‍ - Pankidal‍
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  വേര്‍പാട് - Ver‍paadu
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  അടുക്ക്, ക്രമം - Adukku, Kramam
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  ശ്രദ്ധ (ശ്രവണം, കീര്‍ത്തനം, സേവനം, സ്മരണം, അര്‍ച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നു ഭക്തി 8 വിധം) - Shraddha (shravanam, Keer‍ththanam, Sevanam, Smaranam, Ar‍chanam, Vandhanam, Dhaasyam, Sakhyam, Aathmanivedhanam Ennu Bhakthi 8 Vidham)
     
ഭക്തി - Bhakthi  :  അലങ്കാരം - Alankaaram
     
ഭക്തിചതുഷ്ടയം - Bhakthichathushdayam  :  നാലുവിധത്തിലുള്ള ഭക്തി (താമസി, രാജസി, സാത്വികി, ഗുണാതീത എന്നിവ) - Naaluvidhaththilulla Bhakthi (thaamasi, Raajasi, Saathviki, Gunaatheetha Enniva)
     
ഭക്തിമാന്‍ - Bhakthimaan‍  :  ഭക്തിയുള്ളവന്‍ - Bhakthiyullavan‍
     
ഭക്തിയോഗം - Bhakthiyogam  :  ഭക്തിയിലൂടെ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം നേടല്‍ - Bhakthiyiloode Eeshvarasaakshaathkaaram Nedal‍
     
ഭക്തിവൈരാഗ്യം - Bhakthivairaagyam  :  ഭക്തിമൂലം ലൗകികകാര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന അനാസക്തി - Bhakthimoolam Laukikakaaryangalilundaakunna Anaasakthi
     
ഭക്ത്യാ - Bhakthyaa  :  ഭക്തിയോടുകൂടി - Bhakthiyodukoodi
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×