Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

രോഗി - Rogi ദുന്ദുഭി - Dhundhubhi ശബരി - Shabari അതിബൃഹത്ഫല - Athibruhathphala കതയ്ക്കുക - Kathaykkuka ഉപ്പിളയ്ക്കുക - Uppilaykkuka ഊടുപാവുകള്‍ - Oodupaavukal‍ മൂര്‍ത്തിത്രയം - Moor‍ththithrayam ആപസ്തംബന്‍ - Aapasthamban‍ പരിമാറ്റം - Parimaattam ഹരിപുരം - Haripuram കളമ്പാട്ട് - Kalampaattu അശുഭോദര്‍ക്കം - Ashubhodhar‍kkam ദൂരവര്‍ത്തി - Dhooravar‍ththi തൊരടി - Thoradi അരണ്യപണ്ഡിതന്‍ - Aranyapandithan‍ ചടയ്ക്കുക - Chadaykkuka ദയിത - Dhayitha ഉഭയസാമാന്യ - Ubhayasaamaanya അനാകര്‍ഷക - Anaakar‍shaka അഞ്ജനി - Anjjani മൂലഘാതി - Moolaghaathi നൃഹരി - Nruhari യോജന - Yojana പേമ്പിണി - Pempini ഇറക്കിച്ചാര്‍ത്ത് - Irakkichaar‍ththu ആണിവേര് - Aaniveru കരംഭസികത - Karambhasikatha സം യോജിപ്പിക്കുക - Sam Yojippikkuka രോഗം - Rogam ഇലയട, -അപ്പം - Ilayada, -appam ഏടം - Edam കട്ടായം - Kattaayam തുറവന്‍ - Thuravan‍ ഉദ്ഗ്രഥിത - Udhgrathitha ചൈത്യപ്രസാദം - Chaithyaprasaadham ഈനം - Eenam കൊണ്ടോടി - Kondodi ധൂപിത - Dhoopitha ബിയര്‍ - Biyar‍ കൊട്ടുകോല്‍ - Kottukol‍ ദ്വാ - Dhvaa ഭൂവുടമ - Bhoovudama ഗന്ധനിലയ - Gandhanilaya സ്രഷ്ടാവ് - Srashdaavu കെണ്ട - Kenda ബ്രഹ്മദണ്ഡം - Brahmadhandam അക്ഷരാജന്‍ - Aksharaajan‍ നിസ്രവിക്കുക - Nisravikkuka തന്തുവിഗ്രഹ - Thanthuvigraha

Random Words

രുശത്ത് - Rushaththu കരാളകം - Karaalakam പ്രാകാരം - Praakaaram ഉപോദ്ഘാതം, ഉപോല്‍- - Upodhghaatham, Upol‍- ഇരുവിന - Iruvina പതത്രവാന്‍ - Pathathravaan‍ പന്നഗി - Pannagi അധ്വഖിന്ന - Adhvakhinna ശിവരാത്രി - Shivaraathri വക്ത്രം - Vakthram വിഭിന്ന - Vibhinna വിരച(ന)ം - Viracha(na)m അനുഗര്‍ജിതം - Anugar‍jitham ഏകീഭവിക്കുക - Ekeebhavikkuka രോഹിതാശ്വം - Rohithaashvam ഉഗ്രഗന്ധ - Ugragandha പട്ടബന്ധം - Pattabandham കാളിയ - Kaaliya രണഗീതപ്പക്ഷി - Ranageethappakshi തോയചരം - Thoyacharam കാവി - Kaavi ജീവത്തത്ത്വം - Jeevaththaththvam നാഡീജ്യോതിഷം - Naadeejyothisham അനിയന്ത്രണീയ, -നിയന്ത്യ്ര - Aniyanthraneeya, -niyanthyra സോല്ലുണ്ഠ(ന)ം - Sollunda(na)m അസ്ഥിസംഭവം - Asthisambhavam എക്സിബിഷന്‍ - Eksibishan‍ ശാകടീനം - Shaakadeenam ആഖ്യാപനം - Aakhyaapanam താലരേചനകന്‍ - Thaalarechanakan‍ ചോറ്റുകിണ്ണം - Chottukinnam മൊഞ്ചന്‍ - Monchan‍ കോലിയന്‍ - Koliyan‍ പിണ്ഡീതകം - Pindeethakam ചൂളീകൃത - Chooleekrutha വിസ്ഫുരണം - Visphuranam നീടെഴും - Needezhum വിനിയുക്ത - Viniyuktha അമര്‍ത്യാലയം - Amar‍thyaalayam മിഞ്ചല്‍ - Minchal‍ തപനീയ(ക)ം - Thapaneeya(ka)m അവിദാര്യ - Avidhaarya ബ്രുവ - Bruva അനുഷക്ത - Anushaktha ഒട്ടം - Ottam നാളി - Naali ചേതി - Chethi ഇലഞ്ഞി, എ-, ഇരഞ്ഞി - Ilanji, E-, Iranji കുടക് - Kudaku ഉപകൃത - Upakrutha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അപവര്‍ഗം.

Get English Word for അപവര്‍ഗം [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  പരിപൂര്‍ത്തി, സമാപ്തി, പ്രാപ്തി - Paripoor‍ththi, Samaapthi, Praapthi
     
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  അപവാദം, വിശേഷവിധി, പ്രത്യേകനിയമം - Apavaadham, Visheshavidhi, Prathyekaniyamam
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  ദു:ഖാദികളെ വര്‍ജിക്കുന്നത്, പുനര്‍ജന്മത്തില്‍നിന്നുള്ള മോചനം, നിര്‍വാണം - Dhu:khaadhikale Var‍jikkunnathu, Punar‍janmaththil‍ninnulla Mochanam, Nir‍vaanam
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  ദാനം, സംഭാവന - Dhaanam, Sambhaavana
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  പരിവര്‍ജനം, നിരാകരണം - Parivar‍janam, Niraakaranam
     
അപവര്‍ഗം - Apavar‍gam  :  എറിയല്‍, എയ്യല്‍ - Eriyal‍, Eyyal‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×