Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ആയോജകന്‍ - Aayojakan‍ ചെങ്ങഴി - Chengazhi ശീതോത്തമം - Sheethoththamam ഝര്‍ഝര - Jhar‍jhara ചിമ്മുക - Chimmuka മദനായുധം - Madhanaayudham ചക്രാഹ്വം - Chakraahvam അഗ്രമുകുളം - Agramukulam കൂഴ് - Koozhu കവറടക്കുക - Kavaradakkuka കപീജ്യന്‍ - Kapeejyan‍ കല്യാണ - Kalyaana പരിണദ്ധ - Parinaddha അചിന്തനീയ - Achinthaneeya പ്രത്യുത്പന്ന - Prathyuthpanna കുംഭദാസി - Kumbhadhaasi കരിമ്പാമ്പ് - Karimpaampu പ്രണയകലഹം - Pranayakalaham ഗൗണ്ട - Gaunda ആധായക - Aadhaayaka കല്ലിടാങ്കുഴി - Kallidaankuzhi ഉത്തരന്‍ - Uththaran‍ പഴയരി - Pazhayari പടോലം - Padolam ക്ഷ്മാഭൃത്ത് - Kshmaabhruththu ചിത്രപ്പണി - Chithrappani നിരാലോക - Niraaloka കച്ചു - Kachu വെമ്മ - Vemma സൗരം - Sauram വിതണ്ഡം - Vithandam ഗണ്ഡോലം - Gandolam ബലവിന്യാസം - Balavinyaasam ജീവലോകം - Jeevalokam പ്രജ്ഞാവാന്‍ - Prajnjaavaan‍ സാലം - Saalam യാജയിതാവ് - Yaajayithaavu ഹേതുഹേതുമദ്ഭാവം - Hethuhethumadhbhaavam അല്പിഷ്ഠ - Alpishda ചൂറല്‍ - Chooral‍ ഉപജല്പനം, -ജല്പിതം - Upajalpanam, -jalpitham പുലസ്തി - Pulasthi ഉദ്ബുദ - Udhbudha കട്ടി - Katti വികചീകൃത - Vikacheekrutha കോണാകോണി - Konaakoni പത്രവല്ലി - Pathravalli യോനകന്‍ - Yonakan‍ സേവ്യസേവകന്മാര്‍ - Sevyasevakanmaar‍ അജാനികന്‍ - Ajaanikan‍

Random Words

നിര്‍ണോദം - Nir‍nodham ഭൂദാരം - Bhoodhaaram അനിഷ്ണാത - Anishnaatha വ്യഭിചാരിണി - Vyabhichaarini ഭിന്ദിചാലം - Bhindhichaalam കരണം - Karanam അഘോര - Aghora ആഹ്രസിത - Aahrasitha പാമര - Paamara മഹാഭാഗവതം - Mahaabhaagavatham കര്‍മവൃത്തം - Kar‍mavruththam മാഞ്ജിഷ്ഠം - Maanjjishdam ജാതകപ്പൊരുത്തം - Jaathakapporuththam അദ്രിശൃംഗം - Adhrishrumgam കര്‍മഗൃഹീത - Kar‍magruheetha തൂമരം - Thoomaram വിശങ്കം - Vishankam ഒട്ടല്‍ - Ottal‍ പുള്ളിക്കുത്ത് - Pullikkuththu ദസ്രം - Dhasram ജലവാഹനം - Jalavaahanam കദാപി - Kadhaapi ചിന്താതുര - Chinthaathura തുപ്പരം - Thupparam നിറപറ - Nirapara ബുദ്ധിമുട്ട് - Buddhimuttu അതീതവ്യവഹാര - Atheethavyavahaara മന്ദാരകം - Mandhaarakam എമ്പിരാന്‍ - Empiraan‍ ഇല്ലാതെ - Illaathe എരിഞ്ഞു - Erinju ജാരവൃത്തി - Jaaravruththi ഗരുഡഗാമി - Garudagaami കരിക്ക് - Karikku അത്തവ്വ് - Aththavvu വനൗകസ്സ് - Vanaukassu ചഷാലം, -ളം - Chashaalam, -lam അടപലക - Adapalaka പരിഭൂഷിത - Paribhooshitha മിന്നേരിട - Minnerida ഉദാസ്ഥിതന്‍ - Udhaasthithan‍ താരകാരാതി - Thaarakaaraathi യാദവന്‍ - Yaadhavan‍ വാതകം - Vaathakam കണ്ടപത്ര - Kandapathra ശാസ്ത്രക്കളി - Shaasthrakkali തോല്‍ത്തുരുത്തി - Thol‍ththuruththi ചുമക്കുക - Chumakkuka ചൊക്കിക്കുക - Chokkikkuka ക്ഷേമം - Kshemam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗോപ.

Get English Word for ഗോപ [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗോപ - Gopa  :  പശുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന - Pashukkale Rakshikkunna
     
     
ഗോപ - Gopa  :  ഇടയനെ സംബന്ധിച്ച - Idayane Sambandhicha
     
ഗോപ - Gopa  :  ഗോപസ്‌ത്രീ - Gopasthree
     
ഗോപ - Gopa  :  വെളുത്ത നറുനീണ്ടി - Veluththa Naruneendi
     
ഗോപക - Gopaka  :  പശുവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന - Pashuvine Rakshikkunna
     
ഗോപക - Gopaka  :  ഒളിക്കുന്ന - Olikkunna
     
ഗോപകന്‍ - Gopakan‍  :  ഗ്രാമാധിപതി - Graamaadhipathi
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  സൂര്യന്‍ - Sooryan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  കാള - Kaala
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ - Shreekrushnan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഇന്ദ്രന്‍ - Indhran‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ചന്ദ്രന്‍ - Chandhran‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  വരുണന്‍ - Varunan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  കന്നുകാലികളുടെ ഉടമസ്ഥന്‍ - Kannukaalikalude Udamasthan‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  പ്രമാണി - Pramaani
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ശിബിയുടെ പുത്ര - Shibiyude Puthra
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഒരു ദേവഗന്ധര്‍വന്‍ - Oru Dhevagandhar‍van‍
     
ഗോപതി - Gopathi  :  ഒരു ഔഷധച്ചെടി - Oru Aushadhachedi
     
ഗോപഥബ്രാഹ്മണം - Gopathabraahmanam  :  അഥര്‍വ വേദത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണം - Athar‍va Vedhaththilul‍ppetta Oru Braahmanam
     
ഗോപന - Gopana  :  രക്ഷണം - Rakshanam
     
ഗോപന - Gopana  :  ശോഭ - Shobha
     
ഗോപനം - Gopanam  :  രക്ഷണം - Rakshanam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  മറച്ചുവയ്ക്കല്‍ - Marachuvaykkal‍
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഉത്കണ്ഠ - Uthkanda
     
ഗോപനം - Gopanam  :  പ്രകാശം - Prakaasham
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഭയം - Bhayam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  അസൂയ - Asooya
     
ഗോപനം - Gopanam  :  തിടുക്കം - Thidukkam
     
ഗോപനം - Gopanam  :  ഒരു മരം - Oru Maram
     
ഗോപനം - Gopanam  :  പച്ചില - Pachila
     
ഗോപനീയ - Gopaneeya  :  മറച്ചുവയ്ക്കത്തക്ക, ഒളിച്ചുവയ്ക്കേണ്ട - Marachuvaykkaththakka, Olichuvaykkenda
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  കറവക്കാരന്‍ - Karavakkaaran‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഗ്രാമാധിപതി - Graamaadhipathi
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  രാജാവ് - Raajaavu
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഒരു ഗന്ധര്‍വന്‍ - Oru Gandhar‍van‍
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  രക്ഷിതാവ് - Rakshithaavu
     
ഗോപന്‍ - Gopan‍  :  ഗ്രാമത്തലവന്‍ - Graamaththalavan‍
     
ഗോപവധു - Gopavadhu  :  ഗോപസ്‌ത്രീ - Gopasthree
     
ഗോപവധു - Gopavadhu  :  കറുത്ത നറുനീണ്ടി - Karuththa Naruneendi
     
ഗോപവാടം - Gopavaadam  :  ഇടയഗ്രാമം - Idayagraamam
     
ഗോപാംഗന - Gopaamgana  :  ഇടയസ്‌ത്രീ - Idayasthree
     
ഗോപാംഗന - Gopaamgana  :  വെളുത്ത നറുനീണ്ടി - Veluththa Naruneendi
     
ഗോപാധ്യക്ഷന്‍ - Gopaadhyakshan‍  :  ഇടയന്മാരുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നവന്‍ - Idayanmaarude Mel‍nottam Vahikkunnavan‍
     
ഗോപാനം - Gopaanam  :  സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റുള്ള ശോഷണം - Sooryakiranangalettulla Shoshanam
     
ഗോപായക - Gopaayaka  :  രക്ഷിക്കുന്ന, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന - Rakshikkunna, Kaaththusookshikkunna
     
ഗോപായനം - Gopaayanam  :  രക്ഷണം, പാലനം - Rakshanam, Paalanam
     
ഗോപായിത - Gopaayitha  :  ഒളിക്കപ്പെട്ട, സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട - Olikkappetta, Sookshikkappetta
     
ഗോപാലകന്‍ - Gopaalakan‍  :  ഗോപാലന്‍ - Gopaalan‍
     
ഗോപാലതപനം - Gopaalathapanam  :  നൂറ്റെട്ട് ഉപനിഷത്തുക്കളിലൊന്ന് - Noottettu Upanishaththukkalilonnu
     
ഗോപാലധാനി - Gopaaladhaani  :  പശുത്തൊഴുത്ത് - Pashuththozhuththu
     
ഗോപാലന്‍ - Gopaalan‍  :  ഇടയന്‍ - Idayan‍
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×