Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

ഘടയോനി - Ghadayoni ഒടമതിയം - Odamathiyam ദാത്രം - Dhaathram ആമോ - Aamo നിരോധം - Nirodham അങ്കമണി - Ankamani തൊണ്ണൂറ് - Thonnooru വിഭാനം - Vibhaanam കരുവൂര്‍, കരൂര്‍ - Karuvoor‍, Karoor‍ ആഖ്യായകന്‍ - Aakhyaayakan‍ അനപക്രിയ - Anapakriya നവകം - Navakam അക്രമ - Akrama അമലാത്മാവ് - Amalaathmaavu വൈരിഞ്ച - Vairincha വിഭംഗം - Vibhamgam അയസ്കീടം, അയട്ടം - Ayaskeedam, Ayattam ധര്‍മചാരിണി - Dhar‍machaarini ഗ്രന്ഥമാത്രപണ്ഡിതന്‍ - Granthamaathrapandithan‍ ചോരിമണ്ണ് - Chorimannu വാരൂഠം - Vaaroodam ഒട്ട് - Ottu വീട്ടുവരി - Veettuvari ദന്ദശുകാലയം - Dhandhashukaalayam ഗോപീതം - Gopeetham ഉണ്ണിക്കിടാവ് - Unnikkidaavu കുചേല - Kuchela ഡൈവര്‍ - Daivar‍ കേവണങ്കമ്പി - Kevanankampi സ്വര്‍ണക - Svar‍naka കാല്വരി - Kaalvari മാമന്‍, മാമ്മന്‍ - Maaman‍, Maamman‍ തിലകാക്ഷതം - Thilakaakshatham മണിവിളക്ക് - Manivilakku പട്ടം പറത്തുക - Pattam Paraththuka ആവിക്കപ്പല്‍ - Aavikkappal‍ ധരണി - Dharani അനങ്ങുക - Ananguka കവര്‍ - Kavar‍ ചെമ്മക്കാരന്‍ - Chemmakkaaran‍ അചന്ദ്ര - Achandhra അംഗന്യാസം - Amganyaasam അത്യാധാനം - Athyaadhaanam മന്ദ്രം - Mandhram ശിങ്കിടി - Shinkidi ഉച്ചൈര്‍ഘുഷ്ട - Uchair‍ghushda ഉപവാക്യം - Upavaakyam പഞ്ചമാസ്യ - Panchamaasya വാസ്തവ - Vaasthava സാര്‍വഭൗതിക - Saar‍vabhauthika

Random Words

അപോദ്ധാരം - Apoddhaaram പരമപുരുഷന്‍ - Paramapurushan‍ വുസം - Vusam ശ്രണീഭവിക്കുക - Shraneebhavikkuka ചന്തം - Chantham ഓമനക്കുഴി - Omanakkuzhi കപ്പല്‍മാവ് - Kappal‍maavu ചിക്കണ - Chikkana കര്‍മശൗചം - Kar‍mashaucham അപ്പിഫനി - Appiphani അഭിശാപകന്‍ - Abhishaapakan‍ കേകയന്‍ - Kekayan‍ ശീതജ്വരം - Sheethajvaram ഇരാപര - Iraapara അധിജ്യ - Adhijya ഹാനം - Haanam ചാപ്പാട്ട്, ശാ- - Chaappaattu, Shaa- എയ്മു - Eymu ബഹുരൂപന്‍ - Bahuroopan‍ വര്‍ഷുക - Var‍shuka ഉടമ്പിറവി - Udampiravi പാരുഷ്യം - Paarushyam വാഞ്ഛനി - Vaanjchani കുട്ടകം - Kuttakam ഗഞ്ജിക - Ganjjika ശവസാനന്‍ - Shavasaanan‍ കൃഷകം - Krushakam അണ്ട - Anda ഭൂഷ്ണു - Bhooshnu കൂടവേ - Koodave കീചകനാടകം - Keechakanaadakam സുവിദിത - Suvidhitha ഖണ്ഡശ: - Khandasha: മാറാന്‍ - Maaraan‍ ശ്രവ്യം - Shravyam ചമ്മാത്ത് - Chammaaththu ഖലകം - Khalakam അവതാളം - Avathaalam വോട്ടുചെയ്യുക - Vottucheyyuka ഈരിതം - Eeritham കീഴറുക - Keezharuka ചിത്രഭൂത - Chithrabhootha കൃമിഘ്നം - Krumighnam നല്ലീട് - Nalleedu നടപ്പവകാശം - Nadappavakaasham പരിഹാര്യം - Parihaaryam ചറുവുക - Charuvuka നിരീഹ - Nireeha അവരോഹം - Avaroham ഉപസാലം - Upasaalam
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഗ്രന്ഥി.

Get English Word for ഗ്രന്ഥി [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  (വസ്ത്രം, ചരട് എന്നിവയിലെ) കെട്ട് - (vasthram, Charadu Ennivayile) Kettu
     
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  കുല - Kula
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  മുഴ - Muzha
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  കുരുക്ക് - Kurukku
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  മൂട്ട് - Moottu
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  ശരീരത്തിലെ സന്ധി - Shareeraththile Sandhi
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  മണി - Mani
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  വീക്കം - Veekkam
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  വക്രത - Vakratha
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  പെരുമുത്തങ്ങ - Perumuththanga
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  കരിഞ്ചണ്ണ - Karinchanna
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  പുസ്തകം വായിക്കുന്നവന്‍ - Pusthakam Vaayikkunnavan‍
     
ഗ്രന്ഥി - Granthi  :  ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് - Granthakar‍ththaavu
     
ഗ്രന്ഥികന്‍ - Granthikan‍  :  ഗണിതക്കാരന്‍ - Ganithakkaaran‍
     
ഗ്രന്ഥികന്‍ - Granthikan‍  :  മാലകോര്‍ക്കുന്നവന്‍ - Maalakor‍kkunnavan‍
     
ഗ്രന്ഥിപാശം - Granthipaasham  :  മായ - Maaya
     
ഗ്രന്ഥിബന്ധനം - Granthibandhanam  :  കല്യാണാവസരത്തില്‍ വധൂവരന്മാരുടെ ഉടുപുടവകളുടെ അറ്റങ്ങള്‍തമ്മില്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന കെട്ട് - Kalyaanaavasaraththil‍ Vadhoovaranmaarude Udupudavakalude Attangal‍thammil‍ Cher‍ththundaakkunna Kettu
     
ഗ്രന്ഥിബന്ധനം - Granthibandhanam  :  ഞരമ്പ് - Njarampu
     
ഗ്രന്ഥിഭേദന്‍ - Granthibhedhan‍  :  ഗ്രന്ഥിച്ഛേദകന്‍ - Granthichchedhakan‍
     
ഗ്രന്ഥിമത്ത് - Granthimaththu  :  ഗ്രന്ഥികളോടുകൂടിയത് - Granthikalodukoodiyathu
     
ഗ്രന്ഥില - Granthila  :  കെട്ടുള്ള, കുടുക്കുകളുള്ള - Kettulla, Kudukkukalulla
     
ഗ്രന്ഥിവിസര്‍പ്പം - Granthivisar‍ppam  :  കഫവാതകോപത്താല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വിസര്‍പ്പരോഗങ്ങളിലൊന്ന് - Kaphavaathakopaththaal‍ Undaakunna Visar‍pparogangalilonnu
     
ഗ്രന്ഥിഹരം - Granthiharam  :  ദുരിതങ്ങളെ ദുരീകരിക്കുന്നത് - Dhurithangale Dhureekarikkunnathu
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×