Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

കെട്ടിഞാലുക - Kettinjaaluka കിരീടന്‍ - Kireedan‍ മര്‍മഭേദക, -ദി - Mar‍mabhedhaka, -dhi മുണ്ടിക്കുക - Mundikkuka പാട്ടക്കാണം - Paattakkaanam ചക്രമരുത് - Chakramaruthu സംസക്തി - Samsakthi അമൃതമാലിനി - Amruthamaalini മൗനമുദ്ര - Maunamudhra അസിപത്രം - Asipathram ഭിത്തി - Bhiththi ക്ഷണനിശ്വാസം - Kshananishvaasam ചള്ളുക - Challuka കാമലത - Kaamalatha ബാഹുദണ്ഡം - Baahudhandam ബാധകാധിപന്‍ - Baadhakaadhipan‍ പെരുംഗ്രാമം - Perumgraamam വജ്രകരന്‍ - Vajrakaran‍ പാതിരാ(വ്) - Paathiraa(vu) സമാകര്‍ണ്യ - Samaakar‍nya നിവേദക - Nivedhaka അഭിധായക - Abhidhaayaka പക്വകൃത്ത് - Pakvakruththu ക്ഷ്ണോത്രം - Kshnothram ചാര്‍മിക - Chaar‍mika വിമാംസം - Vimaamsam എലയമൃതേത്ത് - Elayamrutheththu ആട്ചിപ്പാട്ടം - Aadchippaattam ഓദ്മാവ് - Odhmaavu സൗഷ്ഠവം - Saushdavam വിഭാഗതഃ - Vibhaagatha വേണുജ - Venuja ചട്ടിച്ചായില്യം - Chattichaayilyam കോണിക്കുക - Konikkuka ആയുഷ്കാമ - Aayushkaama ജയധ്വജം - Jayadhvajam കാക്കത്താലി - Kaakkaththaali ഇന്ദ്രജാലികന്‍ - Indhrajaalikan‍ ജീവാധാരം - Jeevaadhaaram ഏവുകാരന്‍ - Evukaaran‍ ഊത - Ootha കൂറിടുക - Kooriduka അംഭാരവം - Ambhaaravam വിധിപ്പകര്‍പ്പ് - Vidhippakar‍ppu കൊല്ലായ - Kollaaya വാ - Vaa പട്ടുടയാട - Pattudayaada ലാലാ - Laalaa മുത്തന്ത - Muththantha വക്കാലത്ത് - Vakkaalaththu

Random Words

പരക്കുക - Parakkuka ആചാരി - Aachaari മേയത - Meyatha സത്യപ്രതിജ്ഞ - Sathyaprathijnja കാര്യത: - Kaaryatha: തര്‍ക്കവിത്ത് - Thar‍kkaviththu ലലാടംതപം - Lalaadamthapam യാക്ക് - Yaakku അഹിപതാകം - Ahipathaakam പ്രാക്പ്രയോഗം - Praakprayogam നവീന - Naveena മുലക്കണ്ണ് - Mulakkannu ഗവിട്ട് - Gavittu ഉപശിഷ്യന്‍ - Upashishyan‍ കത്തീഡ്രല്‍, കത്തീദ്രല്‍, കത്തേദ്രല്‍ - Kaththeedral‍, Kaththeedhral‍, Kaththedhral‍ കൊതം - Kotham പരമഹംസന്‍ - Paramahamsan‍ ഒളിമങ്ക - Olimanka ഉധിരം - Udhiram ഉന്നല്‍ - Unnal‍ ഗീഷ്പതിസുതന്‍ - Geeshpathisuthan‍ ശിഥിലം - Shithilam ഗയാശ്രാദ്ധം - Gayaashraaddham ഉത്തമഗജം - Uththamagajam ഘ്രാതാവ് - Ghraathaavu താടക - Thaadaka പന്നഗാഭരണന്‍ - Pannagaabharanan‍ അങ്കനം - Ankanam അറബി - Arabi പുരുഷത - Purushatha അനുജ - Anuja അരണം - Aranam പ്രദീപം - Pradheepam കാമവര്‍ധിനി - Kaamavar‍dhini അധോഭുവനം - Adhobhuvanam ഒപ്പോന്‍ - Oppon‍ ഫലവാന്‍ - Phalavaan‍ പ്രതിഫലിക്കുക - Prathiphalikkuka ഏനേ - Ene മോട്ടോര്‍ - Mottor‍ തൈലപര്‍ണികം - Thailapar‍nikam ചെത്തുകാരന്‍ - Cheththukaaran‍ ദ്വേഷം - Dhvesham തേവ - Theva ജലകേളി - Jalakeli ചുല്ല - Chulla ചാക്കാണി - Chaakkaani കള്ളത്രാണം - Kallathraanam വൈയാസിക - Vaiyaasika അനന്തജിത്ത് - Ananthajiththu
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About ഭൗത.

Get English Word for ഭൗത [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
ഭൗത - Bhautha  :  പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച - Panchabhoothangale Sambandhicha
     
     
ഭൗത - Bhautha  :  ജീവികളെ സംബന്ധിച്ച - Jeevikale Sambandhicha
     
ഭൗത - Bhautha  :  ഭൂതപിശാചുക്കളെ സംബന്ധിച്ച - Bhoothapishaachukkale Sambandhicha
     
ഭൗത - Bhautha  :  ഭ്രാന്തുള്ള - Bhraanthulla
     
ഭൗതിക - Bhauthika  :  ഭൂതസംബന്ധമ്മയ - Bhoothasambandhammaya
     
ഭൗതിക - Bhauthika  :  പഞ്ചഭൂതനിര്‍മിതമായ - Panchabhoothanir‍mithamaaya
     
ഭൗതിക - Bhauthika  :  ലോകസംബന്ധിയായ - Lokasambandhiyaaya
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  ഭൂതവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം (ഫിസിക്സ്) - Bhoothavasthukkalekkurichu Padikkunna Shaasthram (phisiksu)
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  ചേരുമരം - Cherumaram
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  മുത്ത് - Muththu
     
ഭൗതികം - Bhauthikam  :  നീണ്ടകാഹളം - Neendakaahalam
     
ഭൗതികന്‍ - Bhauthikan‍  :  ശിവന്‍ - Shivan‍
     
ഭൗതികപിണ്ഡം - Bhauthikapindam  :  ശരീരം (പഞ്ചഭൂതനിര്‍മിതമായ പിണ്ഡം) - Shareeram (panchabhoothanir‍mithamaaya Pindam)
     
ഭൗതികവാദം - Bhauthikavaadham  :  അനാത്മവാദം, ചാര്‍വാകമതം, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമാണ് ഉണ്മ എന്ന വാദം - Anaathmavaadham, Chaar‍vaakamatham, Dhrushyaprapanchamaanu Unma Enna Vaadham
     
ഭൗതികവിദ്യ - Bhauthikavidhya  :  മന്ത്രവാദം - Manthravaadham
     
ഭൗതികവിദ്യ - Bhauthikavidhya  :  ആധ്യാത്മികശസ്ത്രങ്ങളൊഴികെയുള്ള വിജ്ഞാനം, പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രവിദ്യ - Aadhyaathmikashasthrangalozhikeyulla Vijnjaanam, Praayogika Shaasthravidhya
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×