Menu:

Malayalam-Malayalam Dictionary(ßeta)  

If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com

Random Words

തലവെട്ടം - Thalavettam ഷഷ്ടി - Shashdi ദശവൈരാഗ്യം - Dhashavairaagyam കഥാബീജം - Kathaabeejam താവുക - Thaavuka ചതുര്‍(വിധ)വിഭവങ്ങള്‍ - Chathur‍(vidha)vibhavangal‍ കലശുക, കലസുക - Kalashuka, Kalasuka ശാകടം - Shaakadam ചേകല്‍ - Chekal‍ അദംഷ്ട്രം - Adhamshdram സംശ്രവം - Samshravam അനന്യവൃത്തി - Ananyavruththi പരിഹാരി - Parihaari പട്ടം പറത്തുക - Pattam Paraththuka അശീതികന്‍ - Asheethikan‍ ഔക്ഷം - Auksham കപിക - Kapika നീചക - Neechaka പക്ഷാന്തരം - Pakshaantharam മഹാരാജന്‍ - Mahaaraajan‍ പിപ്പലം - Pippalam ചോട്ട - Chotta യശോധര - Yashodhara അരജ്ജു - Arajju അപരസ്വസ്തികം - Aparasvasthikam സദ്ഗതി - Sadhgathi തുരുവക - Thuruvaka ശകുലി - Shakuli തേരട്ട - Theratta കുദ്രങ്കം, കുദ്രംഗം - Kudhrankam, Kudhramgam പെരുമരുന്ന് - Perumarunnu സഹിത - Sahitha ദന്തോദ്ഗമം - Dhanthodhgamam മഹാതലം - Mahaathalam അനവബ്രവ - Anavabrava അവികത്ഥ - Avikaththa ഭാഷപ്പെടുത്തുക - Bhaashappeduththuka നിഷ്കണ്ഠം - Nishkandam തെയ്യക്കോലം - Theyyakkolam കള്ളി - Kalli ദാരുകനാശിനി - Dhaarukanaashini മുക്കാലി - Mukkaali മുഖജാഹം - Mukhajaaham അറുളി - Aruli കര്‍മാന്തം - Kar‍maantham ബാധ - Baadha വിന്യാസം - Vinyaasam ചടക്കരപ്പന്‍ - Chadakkarappan‍ ഉപഗ്രഹണം - Upagrahanam സോമഗര്‍ഭന്‍ - Somagar‍bhan‍

Random Words

ഊറക്കാടി - Oorakkaadi പണ്ടാരന്‍ - Pandaaran‍ ചാല്‍ - Chaal‍ ഭരുടകം - Bharudakam നാഥന്‍ - Naathan‍ കണ്ടകീദ്രുമം - Kandakeedhrumam വല്ലഭ - Vallabha മാസിക - Maasika കുമുദന്‍ - Kumudhan‍ അധിമുക്തിക - Adhimukthika കൊടുപ്പ് - Koduppu ക്ഷുധാതുര - Kshudhaathura ബെഞ്ച് - Benchu ശഷ്കുലി - Shashkuli ഉഴിച്ചില്‍, -ച്ചല്‍ - Uzhichil‍, -chal‍ പ്രത്യാദിഷ്ട - Prathyaadhishda ചേരാമ്പതിവ് - Cheraampathivu എള്‍പ്പുളകന്‍ - El‍ppulakan‍ വിസ്മാപനം - Vismaapanam ജട്ടി - Jatti അംഗഹാനി - Amgahaani അമാ - Amaa ബന്ധുര - Bandhura ഘൃതപൂരം - Ghruthapooram അപ്രവക്തവ്യ - Apravakthavya തട്ടഴി - Thattazhi ശാരി - Shaari ചുരുങ്ങിയത് - Churungiyathu പുഷ്കലകം - Pushkalakam കുടികൂട്ടുക - Kudikoottuka ഭസ്മകാരന്‍ - Bhasmakaaran‍ കസാല - Kasaala തൃതീയപ്രകൃതി - Thrutheeyaprakruthi ചുക്ഷ - Chuksha ആല്‍ത്തറ - Aal‍ththara ആര്‍ദ്രാശനി - Aar‍dhraashani ചേഷ്ടിക്കുക - Cheshdikkuka പൈ - Pai മണ്ണാശ - Mannaasha അവശേഷ - Avashesha തപു - Thapu രംഗവേദി - Ramgavedhi ചിങ്കന്‍ - Chinkan‍ നന്നങ്ങാടി - Nannangaadi വാധ - Vaadha കട്ടുക്കാലി - Kattukkaali പെട്ടിപ്രമാണം - Pettipramaanam ഉപദിഷ്ട - Upadhishda അഭിവീത - Abhiveetha നിസൃഷ്ടാര്‍ഥ - Nisrushdaar‍tha
   

Type In Manglish (keralam കേരളം, Hit Space after english word) or Paste Malayalam Word ( Eg. കേരളം)


Click Here To See Who Else Are Talking About അറിവ്.

Get English Word for അറിവ് [Malayalam to English dictionary]

Word  :  Meaning
Transliteration Off
     
അറിവ് - Arivu  :  ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍വഴി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരൂപം, ബോധം, ധാരണ, ഗ്രഹണം - Indhriyangal‍vazhi Manassilundaakunna Prathiroopam, Bodham, Dhaarana, Grahanam
     
     
അറിവ് - Arivu  :  പരിചയം - Parichayam
     
അറിവ് - Arivu  :  പാണ്ഡിത്യം, പഠിപ്പ്, ജ്ഞാനം, വൈസൂഷ്യം - Paandithyam, Padippu, Jnjaanam, Vaisooshyam
     
അറിവ് - Arivu  :  വിവേകം, വകതിരിവ്, കാര്യാകാര്യവിവേചനം - Vivekam, Vakathirivu, Kaaryaakaaryavivechanam
     
അറിവ് - Arivu  :  അറിയിപ്പ്, വിജ്ഞാപനം - Ariyippu, Vijnjaapanam
     
അറിവ് - Arivu  :  അറിവുകേട് = അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം - Arivukedu = Arivillaayma, Ajnjaanam
     

Can't Read Malayalam Words? Download Below Fonts!

Download Kartika (kartika.ttf) Font!
Download Anjali Old Lipi (AnjaliOldLipi.ttf) Font!
Download Malayala Manorama (Manorama.ttf) Font! [Optional]

Still Reading Problems? Read Instructions about enabling complex script layout support!

Coded By Jenson M John
×