Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Rat

Pronunciation of Rat  

English Meaning

One of several species of small rodents of the genus Mus and allied genera, larger than mice, that infest houses, stores, and ships, especially the Norway, or brown, rat (M. decumanus), the black rat (M. rattus), and the roof rat (M. Alexandrinus). These were introduced into America from the Old World.

  1. Any of various long-tailed rodents resembling mice but larger, especially one of the genus Rattus.
  2. Any of various animals similar to one of these long-tailed rodents.
  3. Slang A despicable person, especially one who betrays or informs upon associates.
  4. Slang A scab laborer.
  5. A pad of material, typically hair, worn as part of a woman's coiffure to puff out her own hair.
  6. To hunt for or catch rats, especially with the aid of dogs.
  7. Slang To betray one's associates by giving information: ratted on his best friend to the police.
  8. Slang To work as a scab laborer.
  9. To puff out (the hair) with or as if with a pad of material.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പാര്‍ട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക - Paar‍ttiye Upekshikkuka | Par‍ttiye Upekshikkuka
എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നു മണത്തറിയല്‍ - Entho Kuzhappamundennu Manaththariyal‍ | Entho Kuzhappamundennu Manathariyal‍
കൂറുമാറുക - Koorumaaruka | Koorumaruka
കരിങ്കാലി - Karinkaali | Karinkali
എലി - Eli
നിശ്ചയിച്ചതില്‍ കുറഞ്ഞകൂലിക്കു പ്രവര്‍ത്തക്കുന്നവന്‍ - Nishchayichathil‍ Kuranjakoolikku Pravar‍ththakkunnavan‍ | Nishchayichathil‍ Kuranjakoolikku Pravar‍thakkunnavan‍
മൂഷികന്‍ - Mooshikan‍
കൂറുമാറുന്നയാള്‍ - Koorumaarunnayaal‍ | Koorumarunnayal‍

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
1 Samuel 7:1
Then the men of Kirjath Jearim came and took the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab on the hill, and consecRated Eleazar his son to keep the ark of the LORD.
കിർയ്യത്ത്-യെയാരീംനിവാസികൾ വന്നു യഹോവയുടെ പെട്ടകം എടുത്തു കുന്നിന്മേൽ അബീനാദാബിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി; അവന്റെ മകനായ എലെയാസാരിനെ യഹോവയുടെ പെട്ടകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു.
2 Kings 25:30
And as for his provisions, there was a regular Ration given him by the king, a portion for each day, all the days of his life.
അവന്റെ അഹോവൃത്തിയോ, രാജാവു അവന്നു അവന്റെ മരണദിവസംവരെ അവന്റെ ജീവകാലമൊക്കെയും നിത്യവൃത്തിക്കു ദിവസംപ്രതിയുള്ള ഔഹരി കൊടുത്തുപോന്നു.
Ezekiel 41:15
He measured the length of the building behind it, facing the sepaRating courtyard, with its galleries on the one side and on the other side, one hundred cubits, as well as the inner temple and the porches of the court,
അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങൾക്കും ഉമ്മരപ്പടിക്കു മേൽ മൂന്നു നിലയായി ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന നടപ്പുരകൾക്കും നിലംതൊട ജാലകങ്ങളോളവും പലകയടിച്ചിരുന്നു; ജാലകങ്ങളോ മൂടിയിരുന്നു.
Psalms 100:5
For the LORD is good; His mercy is everlasting, And His truth endures to all geneRations.
യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു; അവന്റെ വിശ്വസ്തത തലമുറതലമുറയായും ഇരിക്കുന്നു.
Ephesians 4:28
Let him who stole steal no longer, but Rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need.
കള്ളൻ ഇനി കക്കാതെ മുട്ടുള്ളവന്നു ദാനം ചെയ്‍വാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു കൈകൊണ്ടു നല്ലതു പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ധ്വാനിക്കയത്രേ വേണ്ടതു.
Psalms 61:6
You will prolong the king's life, His years as many geneRations.
നീ രാജാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ ദീർഘമാക്കും; അവന്റെ സംവത്സരങ്ങൾ തലമുറതലമുറയോളം ഇരിക്കും.
Psalms 106:23
Therefore He said that He would destroy them, Had not Moses His chosen one stood before Him in the breach, To turn away His wRath, lest He destroy them.
ആകയാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്നു അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു; അവന്റെ വൃതനായ മോശെ കോപത്തെ ശമിപ്പിപ്പാൻ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവരെ നശിപ്പിച്ചുകളയുമായിരുന്നു.
Exodus 31:13
"Speak also to the children of Israel, saying: "Surely My Sabbaths you shall keep, for it is a sign between Me and you throughout your geneRations, that you may know that I am the LORD who sanctifies you.
അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കേണം; അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധം ആകുന്നു.
Isaiah 34:7
The wild oxen shall come down with them, And the young bulls with the mighty bulls; Their land shall be soaked with blood, And their dust satuRated with fatness."
അവയോടുകൂടെ കാട്ടുപോത്തുകളും കാളകളോടുകൂടെ മൂരികളും വീഴും; അവരുടെ ദേശം രക്തം കുടിച്ചു ലഹരി പിടിക്കും; അവരുടെ നിലം കൊഴുപ്പുകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും.
Zechariah 8:14
"For thus says the LORD of hosts: "Just as I determined to punish you When your fathers provoked Me to wRath,' Says the LORD of hosts, "And I would not relent,
സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്നെ കോപിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തിന്മ വരുത്തുവാൻ വിചാരിക്കയും അനുതപിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്തതുപോലെ
Genesis 47:22
Only the land of the priests he did not buy; for the priests had Rations allotted to them by Pharaoh, and they ate their Rations which Pharaoh gave them; therefore they did not sell their lands.
പുരോഹിതന്മാരുടെ നിലം മാത്രം അവൻ വാങ്ങിയില്ല; പുരോഹിതന്മാർക്കും ഫറവോൻ അവകാശം കല്പിച്ചിരുന്നു; ഫറവോൻ അവർക്കും കൊടുത്ത അവകാശം കൊണ്ടു അവർ ഉപജീവനം കഴിച്ചതിനാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നിലം വിറ്റില്ല.
2 Chronicles 13:9
Have you not cast out the priests of the LORD, the sons of Aaron, and the Levites, and made for yourselves priests, like the peoples of other lands, so that whoever comes to consecRate himself with a young bull and seven rams may be a priest of things that are not gods?
നിങ്ങൾ അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അന്യദേശങ്ങളിലെ ജാതികളുടെ മര്യാദപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കു പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കീട്ടില്ലയോ? ഒരു കാളകൂട്ടിയോടും ഏഴു ആട്ടുകൊറ്റന്മാരോടും കൂടെ കരപൂരണത്തിന്നു വന്ന ഏവനും ദൈവമല്ലാത്തവേക്കു പുരോഹിതനായ്തീരുന്നു.
Luke 18:14
I tell you, this man went down to his house justified Rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted."
അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്കു പോയി; മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല. തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും; തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.
Matthew 1:17
So all the geneRations from Abraham to David are fourteen geneRations, from David until the captivity in Babylon are fourteen geneRations, and from the captivity in Babylon until the Christ are fourteen geneRations.
ഇങ്ങനെ തലമുറകൾ ആകെ അബ്രാഹാം മുതൽ ദാവീദുവരെ പതിന്നാലും ദാവീദു മുതൽ ബാബേൽപ്രവാസത്തോളം പതിന്നാലും ബാബേൽപ്രവാസം മുതൽ ക്രിസ്തുവിനോളം പതിന്നാലും ആകുന്നു.
Isaiah 13:13
Therefore I will shake the heavens, And the earth will move out of her place, In the wRath of the LORD of hosts And in the day of His fierce anger.
അങ്ങനെ ഞാൻ ആകാശത്തെ നടുങ്ങുമാറാക്കും; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ക്രോധത്തിലും അവന്റെ ഉഗ്രകോപത്തിന്റെ നാളിലും ഭൂമി അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ഇളകിപ്പോകും;
Leviticus 8:28
Then Moses took them from their hands and burned them on the altar, on the burnt offering. They were consecRation offerings for a sweet aroma. That was an offering made by fire to the LORD.
പിന്നെ മോശെ അവയെ അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു എടുത്തു യാഗപീഠത്തിന്മേൽ യാഗത്തിൻ മീതെ ദഹിപ്പിച്ചു. ഇതു സൌരഭ്യവാസനയായ കരപൂരണയാഗം, യഹോവേക്കുള്ള ദഹനയാഗം തന്നേ.
Isaiah 13:9
Behold, the day of the LORD comes, Cruel, with both wRath and fierce anger, To lay the land desolate; And He will destroy its sinners from it.
ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽനിന്നു മുടിച്ചുകളവാനും യഹോവയുടെ ദിവസം ക്രൂരമായിട്ടു ക്രോധത്തോടും അതികോപത്തോടും കൂടെ വരുന്നു.
Psalms 59:13
Consume them in wRath, consume them, That they may not be; And let them know that God rules in Jacob To the ends of the earth.Selah
കോപത്തോടെ അവരെ സംഹരിക്കേണമേ; അവർ ഇല്ലാതെയാകുംവണ്ണം അവരെ സംഹരിച്ചുകളയേണമേ; ദൈവം യാക്കോബിൽ വാഴുന്നു എന്നു ഭൂമിയുടെ അറ്റംവരെ അറിയുമാറാകട്ടെ. സേലാ.
Numbers 11:33
But while the meat was still between their teeth, before it was chewed, the wRath of the LORD was aroused against the people, and the LORD struck the people with a very great plague.
എന്നാൽ ഇറച്ചി അവരുടെ പല്ലിന്നിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതു ചവെച്ചിറക്കും മുമ്പെ തന്നേ യഹോവയുടെ കോപം ജനത്തിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു, യഹോവ ജനത്തെ ഒരു മഹാബാധകൊണ്ടു സംഹരിച്ചു.
Deuteronomy 9:22
"Also at Taberah and Massah and Kibroth Hattaavah you provoked the LORD to wRath.
: തബേരയിലും മസ്സയിലും കിബ്രോത്ത്-ഹത്താവയിലുംവെച്ചു നിങ്ങൾ യഹോവയെ കോപിപ്പിച്ചു.
1 Corinthians 4:6
Now these things, brethren, I have figuRatively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other.
സഹോദരന്മാരേ, ഇതു ഞാൻ നിങ്ങൾനിമിത്തം എന്നെയും അപ്പൊല്ലോസിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു: എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്നു അപ്പുറം (ഭാവിക്കാതിരിപ്പാൻ ) ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടു പ ിക്കേണ്ടതിന്നും ആരും ഒരുത്തന്നു അനുകൂലമായും മറ്റൊരുവന്നു പ്രതിക്കുലമായും ചീർത്തുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നും തന്നേ.
Numbers 15:21
Of the first of your ground meal you shall give to the LORD a heave offering throughout your geneRations.
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തലമുറതലമുറയായി ആദ്യത്തെ തരിമാവുകൊണ്ടു യഹോവേക്കു ഉദർച്ചാർപ്പണം കഴിക്കേണം.
Deuteronomy 29:21
And the LORD would sepaRate him from all the tribes of Israel for adversity, according to all the curses of the covenant that are written in this Book of the Law,
നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന തലമുറയായ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ദൂരദേശത്തുനിന്നു വരുന്ന അന്യനും ദേശത്തിലെ ബാധകളും യഹോവ അവിടെ വരുത്തിയ രോഗങ്ങളും
Ephesians 6:4
And you, fathers, do not provoke your children to wRath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.
പിതാക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പാത്ഥ്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുവിൻ .
John 3:19
And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness Rather than light, because their deeds were evil.
ന്യായവിധി എന്നതോ, വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതു ആകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതു തന്നേ.
×

Found Wrong Meaning for Rat?

Name :

Email :

Details :×