Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Rat

Pronunciation of Rat  

English Meaning

One of several species of small rodents of the genus Mus and allied genera, larger than mice, that infest houses, stores, and ships, especially the Norway, or brown, rat (M. decumanus), the black rat (M. rattus), and the roof rat (M. Alexandrinus). These were introduced into America from the Old World.

  1. Any of various long-tailed rodents resembling mice but larger, especially one of the genus Rattus.
  2. Any of various animals similar to one of these long-tailed rodents.
  3. Slang A despicable person, especially one who betrays or informs upon associates.
  4. Slang A scab laborer.
  5. A pad of material, typically hair, worn as part of a woman's coiffure to puff out her own hair.
  6. To hunt for or catch rats, especially with the aid of dogs.
  7. Slang To betray one's associates by giving information: ratted on his best friend to the police.
  8. Slang To work as a scab laborer.
  9. To puff out (the hair) with or as if with a pad of material.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കരിങ്കാലി - Karinkaali | Karinkali
എലി - Eli
കൂറുമാറുക - Koorumaaruka | Koorumaruka
നിശ്ചയിച്ചതില്‍ കുറഞ്ഞകൂലിക്കു പ്രവര്‍ത്തക്കുന്നവന്‍ - Nishchayichathil‍ Kuranjakoolikku Pravar‍ththakkunnavan‍ | Nishchayichathil‍ Kuranjakoolikku Pravar‍thakkunnavan‍
മൂഷികന്‍ - Mooshikan‍
കൂറുമാറുന്നയാള്‍ - Koorumaarunnayaal‍ | Koorumarunnayal‍
പാര്‍ട്ടിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക - Paar‍ttiye Upekshikkuka | Par‍ttiye Upekshikkuka
എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നു മണത്തറിയല്‍ - Entho Kuzhappamundennu Manaththariyal‍ | Entho Kuzhappamundennu Manathariyal‍

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Isaiah 60:14
Also the sons of those who afflicted you Shall come bowing to you, And all those who despised you shall fall prostRate at the soles of your feet; And they shall call you The City of the LORD, Zion of the Holy One of Israel.
നിന്നെ ക്ലേശിപ്പിച്ചവരുടെ പുത്രന്മാർ‍ നിന്റെ അടുക്കൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും; നിന്നെ നിൻ ദിച്ചവരൊക്കെയും നിന്റെ കാൽ പിടിച്ചു നമസ്കരിക്കും; അവർ‍ നിന്നെ യഹോവയുടെ നഗരം എന്നും യിസ്രായേലിൻ പരിശുദ്ധന്റെ സീയോൻ എന്നും വിളിക്കും
Jeremiah 2:21
Yet I had planted you a noble vine, a seed of highest quality. How then have you turned before Me Into the degeneRate plant of an alien vine?
ഞാൻ നിന്നെ വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിയായി, നല്ല തൈയായി തന്നേ നട്ടിരിക്കെ നീ എനിക്കു കാട്ടുമുന്തിരിവള്ളിയുടെ തൈയായ്തീർന്നതു എങ്ങനെ?
Job 20:23
When he is about to fill his stomach, God will cast on him the fury of His wRath, And will rain it on him while he is eating.
അവൻ വയറു നിറെക്കുമ്പോൾ തന്നേ ദൈവം തന്റെ ഉഗ്രകോപം അവന്റെ മേൽ അയക്കും; അവൻ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതു അവന്റെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കും.
Matthew 23:36
Assuredly, I say to you, all these things will come upon this geneRation.
യെരൂശലേമേ, യെരൂശലേമേ, പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്നവളേ, കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുംപോലെ നിന്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊൾവാൻ എനിക്കു എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു; നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല.
Joel 1:3
Tell your children about it, Let your children tell their children, And their children another geneRation.
ഇതു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അവരുടെ മക്കൾ വരുവാനുള്ള തലമുറയോടും വിവരിച്ചുപറയേണം.
Leviticus 25:10
And you shall consecRate the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a Jubilee for you; and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family.
അതു യോബേൽസംവത്സരം ആകുന്നു; അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കേണം; ആയാണ്ടത്തെ അനുഭവം നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്നുതന്നേ എടുത്തു തിന്നേണം.
Exodus 30:29
You shall consecRate them, that they may be most holy; whatever touches them must be holy.
അവ അതിവിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കേണം; അവയെ തൊടുന്നവനൊക്കെയും വിശുദ്ധനായിരിക്കേണം.
Leviticus 21:8
Therefore you shall consecRate him, for he offers the bread of your God. He shall be holy to you, for I the LORD, who sanctify you, am holy.
അതുകൊണ്ടു നീ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണം; അവൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന്നു ഭോജനം അർപ്പിക്കുന്നവനാകയാൽ നീ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണം; അവൻ നിനക്കു വിശുദ്ധനായിരിക്കേണം; നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധൻ ആകുന്നു.
1 Samuel 6:18
and the golden Rats, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the five lords, both fortified cities and country villages, even as far as the large stone of Abel on which they set the ark of the LORD, which stone remains to this day in the field of Joshua of Beth Shemesh.
പൊന്നു കൊണ്ടുള്ള എലികൾ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളും നാട്ടുപുറങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങളും ആയി അഞ്ചു പ്രഭുക്കന്മാർക്കുംള്ള സകലഫെലിസ്ത്യപട്ടണങ്ങളുടെയും എണ്ണത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആയിരുന്നു. അവർ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഇറക്കിവെച്ച വലിയ കല്ലു ബേത്ത്-ശേമെശ്യനായ യോശുവയുടെ വയലിൽ ഇന്നുവരെയും ഉണ്ടു.
Ephesians 5:4
neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but Rather giving of thanks.
അങ്ങനെ ആകുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്കും ഉചിതം. ചീത്തത്തരം, പൊട്ടച്ചൊൽ, കളിവാക്കു ഇങ്ങനെ ചേർച്ചയല്ലാത്തവ ഒന്നും അരുതു; സ്തോത്രമത്രേ വേണ്ടതു.
1 Timothy 1:4
nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes Rather than godly edification which is in faith.
നീ എഫെസൊസിൽ താമസിക്കേണം എന്നു ഞാൻ മക്കെദൊന്യെക്കു പോകുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു.
1 Chronicles 18:3
And David defeated Hadadezer king of Zobah as far as Hamath, as he went to establish his power by the River EuphRates.
സോബാരാജാവായ ഹദദേസെർ ഫ്രാത്ത് നദീതീരത്തിങ്കൽ തന്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിപ്പാൻ പോയപ്പോൾ ദാവീദ് അവനെയും ഹമാത്തിൽവെച്ചു തോല്പിച്ചുകളഞ്ഞു.
Numbers 6:9
"And if anyone dies very suddenly beside him, and he defiles his consecRated head, then he shall shave his head on the day of his cleansing; on the seventh day he shall shave it.
അവന്റെ അടുക്കൽവെച്ചു വല്ലവനും പെട്ടെന്നു മരിക്കയും അവന്റെ നാസീർവ്രതമുള്ള തലയെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ ശുദ്ധീകരണദിവസത്തിൽ തല ക്ഷൌരം ചെയ്യേണം; ഏഴാം ദിവസം അവൻ ക്ഷൌരം ചെയ്യേണം.
Nahum 2:3
The shields of his mighty men are made red, The valiant men are in scarlet. The chariots come with flaming torches In the day of his prepaRation, And the spears are brandished.
അവന്റെ വീരന്മാരുടെ പരിച ചുവപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; പരാക്രമശാലികൾ ധൂമ്രവസ്ത്രം ധരിച്ചു നിലക്കുന്നു; അവന്റെ സന്നാഹദിവസത്തിൽ രഥങ്ങൾ ഉരുക്കലകുകളാൽ ജ്വലിക്കുന്നു; കുന്തങ്ങൾ ഔങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
Exodus 31:13
"Speak also to the children of Israel, saying: "Surely My Sabbaths you shall keep, for it is a sign between Me and you throughout your geneRations, that you may know that I am the LORD who sanctifies you.
അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കേണം; അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധം ആകുന്നു.
Isaiah 60:10
"The sons of foreigners shall build up your walls, And their kings shall minister to you; For in My wRath I struck you, But in My favor I have had mercy on you.
അൻ യജാതിക്കാർ‍ നിന്റെ മതിലുകളെ പണിയും; അവരുടെ രാജാക്കന്മാർ‍ നിനക്കു ശുശ്രൂഷചെയ്യും; എന്റെ ക്രോധത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചു; എങ്കിലും എന്റെ പ്രീതിയിൽ എനിക്കു നിന്നോടു കരുണ തോന്നും
3 John 1:10
Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does, pRating against us with malicious words. And not content with that, he himself does not receive the brethren, and forbids those who wish to, putting them out of the church.
അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ ദുർവ്വാക്കു പറഞ്ഞു ശകാരിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവന്നു ഔർമ്മ വരുത്തും. അവൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു പോരാ എന്നുവെച്ചു താൻ സഹോദരന്മാരെ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നതു മാത്രമല്ല, അതിന്നു മനസ്സുള്ളവരെ വിരോധിക്കയും സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
Ezekiel 41:12
The building that faced the sepaRating courtyard at its western end was seventy cubits wide; the wall of the building was five cubits thick all around, and its length ninety cubits.
അവൻ ആലയം അളന്നു: നീളം നൂറു മുഴം; മുറ്റവും കെട്ടിടവും അതിന്റെ ചുവരുകളും അളന്നു; അതിന്നും നൂറു മുഴം നീളം.
Judges 17:12
So Micah consecRated the Levite, and the young man became his priest, and lived in the house of Micah.
മീഖാവു ലേവ്യനെ കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു; യുവാവു അവന്നു പുരോഹിതനായ്തീർന്നു മീഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു.
Genesis 13:11
Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east. And they sepaRated from each other.
ലോത്ത് യോർദ്ദാന്നരികെയുള്ള പ്രദേശം ഒക്കെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു; ഇങ്ങനെ ലോത്ത് കിഴക്കോട്ടു യാത്രയായി; അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു.
Genesis 6:9
This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his geneRations. Noah walked with God.
നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്തെന്നാൽ: നോഹ നീതിമാനും തൻറെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു; നോഹ ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു.
Zephaniah 1:18
Neither their silver nor their gold Shall be able to deliver them In the day of the LORD's wRath; But the whole land shall be devoured By the fire of His jealousy, For He will make speedy riddance Of all those who dwell in the land.
യഹോവയുടെ ക്രോധദിവസത്തിൽ അവരുടെ വെള്ളിക്കും പൊന്നിന്നും അവരെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴികയില്ല; സർവ്വഭൂമിയും അവന്റെ തീക്ഷണതാഗ്നിക്കു ഇരയായ്തീരും; സകല ഭൂവാസികൾക്കും അവൻ ശീഘ്രസംഹാരം വരുത്തും.
Psalms 138:7
Though I walk in the midst of trouble, You will revive me; You will stretch out Your hand Against the wRath of my enemies, And Your right hand will save me.
ഞാൻ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നടന്നാലും നീ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കും; എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ക്രോധത്തിന്നു നേരെ നീ കൈ നീട്ടും; നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ രക്ഷിക്കും.
Leviticus 20:26
And you shall be holy to Me, for I the LORD am holy, and have sepaRated you from the peoples, that you should be Mine.
നിങ്ങൾ എനിക്കു വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കേണം; യഹോവയായ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകകൊണ്ടു നിങ്ങളും എനിക്കു വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കേണം; നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്നു വേറുതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Joshua 6:19
But all the silver and gold, and vessels of bronze and iron, are consecRated to the LORD; they shall come into the treasury of the LORD."
വെള്ളിയും പൊന്നും ഒക്കെയും ചെമ്പും ഇരിമ്പുംകൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും യഹോവേക്കു വിശുദ്ധം; അവ യഹോവയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ചേരേണം.
×

Found Wrong Meaning for Rat?

Name :

Email :

Details :×