Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Cat

Pronunciation of Cat  

English Meaning

An animal of various species of the genera Felis and Lynx. The domestic cat is Felis domestica. The European wild cat (Felis catus) is much larger than the domestic cat. In the United States the name wild cat is commonly applied to the bay lynx (Lynx rufus) See Wild cat, and Tiger cat.

 1. A small carnivorous mammal (Felis catus or F. domesticus) domesticated since early times as a catcher of rats and mice and as a pet and existing in several distinctive breeds and varieties.
 2. Any of various other carnivorous mammals of the family Felidae, which includes the lion, tiger, leopard, and lynx.
 3. The fur of a domestic cat.
 4. Informal A woman who is regarded as spiteful.
 5. Slang A person, especially a man.
 6. Slang A player or devotee of jazz music.
 7. A cat-o'-nine-tails.
 8. A catfish.
 9. Nautical A cathead.
 10. Nautical A device for raising an anchor to the cathead.
 11. Nautical A catboat.
 12. Nautical A catamaran.
 13. Nautical To hoist an anchor to (the cathead).
 14. Slang To look for sexual partners; have an affair or affairs: "catting around with every lady in sight” ( Gore Vidal).
 15. let the cat out of the bag To let a secret be known.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മാര്‍ജ്ജാരന്‍ - Maar‍jjaaran‍ | Mar‍jjaran‍
ദ്രാഹബുദ്ധിയുള്ള സ്‌ത്രീ - Dhraahabuddhiyulla Sthree | Dhrahabudhiyulla Sthree
അസൂയക്കാരി - Asooyakkaari | Asooyakkari
മാര്‍ജ്ജാരം - Maar‍jjaaram | Mar‍jjaram
പൂച്ച - Poocha

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
1 Chronicles 18:11
King David also dediCated these to the LORD, along with the silver and gold that he had brought from all these nations--from Edom, from Moab, from the people of Ammon, from the Philistines, and from Amalek.
ദാവീദ്‍രാജാവു അവയെ താൻ ഏദോം, മോവാബ്, അമ്മോന്യർ, ഫെലിസ്ത്യർ, അമാലേൿ മുതലായ സകലജാതികളുടെ പക്കൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത വെള്ളിയോടും പൊന്നിനോടുംകൂടെ യഹോവേക്കു വിശുദ്ധീകരിച്ചു.
1 Chronicles 26:26
This Shelomith and his brethren were over all the treasuries of the dediCated things which King David and the heads of fathers' houses, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the army, had dediCated.
ദാവീദ്‍രാജാവും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സേനാപതിമാരും നിവേദിച്ച വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുടെ സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും ശെലോമീത്തും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും മേൽവിചാരകരായിരുന്നു.
Revelation 18:13
and cinnamon and incense, fragrant oil and frankincense, wine and oil, fine flour and wheat, Cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men.
ലവംഗം, ഏലം, ധൂപവർഗ്ഗം, മൂറു, കുന്തുരുക്കം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ, നേരിയ മാവു, കോതമ്പു, കന്നുകാലി, ആടു, കുതിര, രഥം, മാനുഷദേഹം, മാനുഷപ്രാണൻ എന്നീ ചരകൂ ഇനി ആരും വാങ്ങായ്കയാൽ അവളെച്ചൊല്ലി കരഞ്ഞു ദുഃഖിക്കുന്നു.
Numbers 31:38
The Cattle were thirty-six thousand, of which the LORD's tribute was seventy-two.
കന്നുകാലി മുപ്പത്താറായിരം; അതിൽ യഹോവേക്കുള്ള ഔഹരി എഴുപത്തുരണ്ടു;
Jeremiah 5:26
"For among My people are found wicked men; They lie in wait as one who sets snares; They set a trap; They Catch men.
എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ദുഷ്ടന്മാരെ കാണുന്നു; അവർ വേടന്മാരെപ്പോലെ പതിയിരിക്കുന്നു; അവർ കുടുക്കുവെച്ചു മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നു.
Mark 14:27
Then Jesus said to them, "All of you will be made to stumble because of Me this night, for it is written: "I will strike the Shepherd, And the sheep will be sCattered.'
യേശു അവരോടു: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടറിപ്പോകും; “ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും, ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകും” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.
Genesis 9:10
and with every living creature that is with you: the birds, the Cattle, and every beast of the earth with you, of all that go out of the ark, every beast of the earth.
ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉള്ള പക്ഷികളും കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുമായ സകല ജീവജന്തുക്കളോടും പെട്ടകത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട സകലവുമായി ഭൂമിയിലെ സകലമൃഗങ്ങളോടും ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നു.
Luke 5:9
For he and all who were with him were astonished at the Catch of fish which they had taken;
അവർക്കും ഉണ്ടായ മീമ്പിടിത്തത്തിൽ അവന്നു അവനോടു കൂടെയുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും സംഭ്രമം പിടിച്ചിരുന്നു.
Isaiah 29:9
Pause and wonder! Blind yourselves and be blind! They are drunk, but not with wine; They stagger, but not with intoxiCating drink.
വിസ്മയിച്ചു സ്തംഭിച്ചുപോകുവിൻ ; അന്ധതപിടിച്ചു കുരുടരായിത്തീരുവിൻ ; അവർ മത്തരായിരിക്കുന്നു. വീഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലതാനും; അവർ ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നു; മദ്യപാനംകൊണ്ടല്ലതാനും.
Leviticus 10:9
"Do not drink wine or intoxiCating drink, you, nor your sons with you, when you go into the tabernacle of meeting, lest you die. It shall be a statute forever throughout your generations,
നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും മരിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുതു. ഇതു നിങ്ങൾക്കു തലമുറതലമുറയായി എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കേണം.
Leviticus 23:2
"Speak to the children of Israel, and say to them: "The feasts of the LORD, which you shall proclaim to be holy convoCations, these are My feasts.
നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു: എന്റെ ഉത്സവങ്ങൾ, വിശുദ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ആവിതു:
1 Peter 1:11
searching what, or what manner of time, the Spirit of Christ who was in them was indiCating when He testified beforehand the sufferings of Christ and the glories that would follow.
അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവു ക്രിസ്തുവിന്നു വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻ വരുന്ന മഹിമയെയും മുമ്പിൽകൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങിനെയുള്ളതോ എന്നു പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞുനോക്കി,
Psalms 18:14
He sent out His arrows and sCattered the foe, Lightnings in abundance, and He vanquished them.
അവൻ അസ്ത്രം എയ്തു അവരെ ചിതറിച്ചു; മിന്നൽ അയച്ചു അവരെ തോല്പിച്ചു.
2 Chronicles 6:21
And may You hear the suppliCations of Your servant and of Your people Israel, when they pray toward this place. Hear from heaven Your dwelling place, and when You hear, forgive.
ഈ സ്ഥലത്തുവെച്ചു പ്രാർത്ഥിപ്പാനിരിക്കുന്ന അടിയന്റെയും നിന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെയും യാചനകളെ കേൾക്കേണമേ; നിന്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു കേൾക്കേണമേ; കേട്ടുക്ഷമിക്കേണമേ.
Exodus 29:5
Then you shall take the garments, put the tunic on Aaron, and the robe of the ephod, the ephod, and the breastplate, and gird him with the intriCately woven band of the ephod.
പിന്നെ വസ്ത്രം എടുത്തു അഹരോനെ ഉള്ളങ്കിയും ഏഫോദിന്റെ അങ്കിയും ഏഫോദും പതക്കവും ധരിപ്പിച്ചു അവന്റെ അരെക്കു ഏഫോദിന്റെ നടുക്കെട്ടു കെട്ടേണം.
Exodus 5:12
So the people were sCattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw.
അങ്ങനെ ജനം വൈക്കോലിന്നു പകരം താളടി ശേഖരിപ്പാൻ മിസ്രയീംദേശത്തു എല്ലാടവും ചിതറി നടന്നു.
Ezekiel 30:26
I will sCatter the Egyptians among the nations and disperse them throughout the countries. Then they shall know that I am the LORD."'
ഞാൻ മിസ്രയീമ്യരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിന്നിച്ചു ദേശങ്ങളിൽ ചിതറിച്ചുകളയും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും.
Job 5:13
He Catches the wise in their own craftiness, And the counsel of the cunning comes quickly upon them.
അവൻ ജ്ഞാനികളെ അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കുന്നു; വക്രബുദ്ധികളുടെ ആലോചന മറിഞ്ഞുപോകുന്നു.
1 Corinthians 3:19
For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, "He Catches the wise in their own craftiness";
ഈ ലോകത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭോഷത്വമത്രേ. “അവൻ ജ്ഞാനികളെ അവരുടെ കൗശലത്തിൽ പിടിക്കുന്നു” എന്നും
Hebrews 13:4
Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but forniCators and adulterers God will judge.
വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലവും ആയിരിക്കട്ടെ; എന്നാൽ ദുർന്നടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കും.
1 Kings 9:3
And the LORD said to him: "I have heard your prayer and your suppliCation that you have made before Me; I have consecrated this house which you have built to put My name there forever, and My eyes and My heart will be there perpetually.
യഹോവ അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ: നീ എന്റെ മുമ്പാകെ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും ഞാൻ കേട്ടു; നീ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തെ എന്റെ നാമം അതിൽ എന്നേക്കും സ്ഥാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്റെ കണ്ണും ഹൃദയവും എല്ലായ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കും.
1 Chronicles 26:28
And all that Samuel the seer, Saul the son of Kish, Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah had dediCated, every dediCated thing, was under the hand of Shelomith and his brethren.
ദർശകനായ ശമൂവേലും കീശിന്റെ മകൻ ശൗലും നേരിന്റെ മകൻ അബ്നേരും സെരൂയയുടെ മകൻ യോവാബും നിവേദിച്ച സകലനിവേദിതവസ്തുക്കളും ശെലോമീത്തിന്റെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരുടെയും വിചാരണയിൽ വന്നു.
Acts 1:14
These all continued with one accord in prayer and suppliCation, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.
സ്ത്രീകളോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയോടും അവന്റേ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോന്നു.
Jeremiah 50:17
"Israel is like sCattered sheep; The lions have driven him away. First the king of Assyria devoured him; Now at last this Nebuchadnezzar king of Babylon has broken his bones."
യിസ്രായേൽ ചിന്നിപ്പോയ ആട്ടിൻ കൂട്ടം ആകുന്നു; സിംഹങ്ങൾ അതിനെ ഔടിച്ചുകളഞ്ഞു; ആദ്യം അശ്ശൂർരാജാവു അതിനെ തിന്നു; ഒടുക്കം ഇപ്പോൾ ബാബേൽരാജാവായ നെബൂഖദ്നേസർ അതിന്റെ അസ്ഥികളെ ഒടിച്ചുകളഞ്ഞു.
2 Chronicles 6:35
then hear from heaven their prayer and their suppliCation, and maintain their cause.
നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയും കേട്ടു അവർക്കും ന്യായം പാലിച്ചുകൊടുക്കേണമേ.
×

Found Wrong Meaning for Cat?

Name :

Email :

Details :×