Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Moth

English Meaning

A mote.

  1. Any of numerous insects of the order Lepidoptera, generally distinguished from butterflies by their nocturnal activity, hairlike or feathery antennae, stout bodies, and the frenulum that holds the front and back wings together.
  2. A clothes moth.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിശാശലഭം - Nishaashalabham | Nishashalabham

ശലഭം - Shalabham

ഈയാംപാറ്റ - Eeyaampaatta | Eeyampatta

ഈയാം പാറ്റ - Eeyaam Paatta | Eeyam Patta

മടിയന്‍ - Madiyan‍

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Jeremiah 16:3
For thus says the LORD concerning the sons and daughters who are born in this place, and concerning their Mothers who bore them and their fathers who begot them in this land:
ഈ സ്ഥലത്തു ജനിക്കുന്ന പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും കുറിച്ചും ഈ ദേശത്തു അവരെ പ്രസവിക്കുന്ന അമ്മമാരെക്കുറിച്ചും അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്ന അപ്പന്മാരെക്കുറിച്ചും യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു:
Isaiah 66:13
As one whom his Mother comforts, So I will comfort you; And you shall be comforted in Jerusalem."
അമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും; നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കും
1 Kings 22:3
And the king of Israel said to his servants, "Do you know that RaMoth in Gilead is ours, but we hesitate to take it out of the hand of the king of Syria?"
യിസ്രായേൽരാജാവു തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു: ഗിലെയാദിലെ രാമോത്ത് നമുക്കുള്ളതെന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ? നാം അതിനെ അരാംരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു പിടിക്കാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.
Genesis 43:29
Then he lifted his eyes and saw his brother Benjamin, his Mother's son, and said, "Is this your younger brother of whom you spoke to me?" And he said, "God be gracious to you, my son."
പിന്നെ അവൻ തല ഉയർത്തി, തന്റെ അമ്മയുടെ മകനും തന്റെ അനുജനുമായ ബെന്യാമീനെ കണ്ടു: നിങ്ങൾ എന്നോടു പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഇളയസഹോദരനോ ഇവൻ എന്നു ചോദിച്ചു: ദൈവം നിനക്കു കൃപനല്കട്ടെ മകനേ എന്നു പറഞ്ഞു.
Jeremiah 22:26
So I will cast you out, and your Mother who bore you, into another country where you were not born; and there you shall die.
ഞാൻ നിന്നെയും നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെയും നിങ്ങൾ ജനിച്ചതല്ലാത്ത അന്യദേശത്തിലേക്കു തള്ളിക്കളയും; അവിടെവെച്ചു നിങ്ങൾ മരിക്കും.
1 Kings 22:20
And the LORD said, "Who will persuade Ahab to go up, that he may fall at RaMoth Gilead?' So one spoke in this manner, and another spoke in that manner.
ആഹാബ് ചെന്നു ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽവെച്ചു പട്ടുപോകത്തക്കവണ്ണം അവനെ ആർ വശീകരിക്കും എന്നു യഹോവ ചോദിച്ചതിന്നു ഒരുത്തൻ ഇങ്ങനെയും ഒരുത്തൻ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു.
Jeremiah 52:1
Zedekiah was twenty-one years old when he became king, and he reigned eleven years in Jerusalem. His Mother's name was Hamutal the daughter of Jeremiah of Libnah.
സിദെക്കീയാവു വാണുതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു ഇരുപത്തൊന്നു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനൊന്നു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു; അവന്റെ അമ്മെക്കു ഹമൂതൽ എന്നു പേർ; അവൾ ലിബ്നക്കാരനായ യിരെമ്യാവിന്റെ മകൾ ആയിരുന്നു.
2 Thessalonians 1:1
Paul, Silvanus, and TiMothy, To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:
പൗലൊസും സില്വാനൊസും തിമൊഥെയൊസും പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുമുള്ള തെസ്സലൊനീക്യസഭെക്കു എഴുതുന്നതു:
1 Corinthians 16:10
And if TiMothy comes, see that he may be with you without fear; for he does the work of the Lord, as I also do.
തിമൊഥെയൊസ് വന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിർഭയനായിരിപ്പാൻ നോക്കുവിൻ ; എന്നെപ്പോലെ തന്നേ അവൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നുവല്ലോ.
Genesis 30:14
Now Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the field, and brought them to his Mother Leah. Then Rachel said to Leah, "Please give me some of your son's mandrakes."
കോതമ്പുകൊയിത്തുകാലത്തു രൂബേൻ പുറപ്പെട്ടു വയലിൽ ദൂദായിപ്പഴം കണ്ടു തന്റെ അമ്മയായ ലേയയുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. റാഹേൽ ലേയയോടു: നിന്റെ മകന്റെ ദൂദായിപ്പഴം കുറെ എനിക്കു തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
Hosea 4:5
Therefore you shall stumble in the day; The prophet also shall stumble with you in the night; And I will destroy your Mother.
അതുകൊണ്ടു നീ പകൽ സമയത്തു ഇടറിവീഴും; പ്രവാചകനും നിന്നോടുകൂടെ രാത്രിയിൽ ഇടറിവീഴും; നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും.
Matthew 2:14
When he arose, he took the young Child and His Mother by night and departed for Egypt,
അവൻ എഴുന്നേറ്റു ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും രാത്രിയിൽ തന്നേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു മിസ്രയീമിലേക്കു പോയി.
Galatians 1:15
But when it pleased God, who separated me from my Mother's womb and called me through His grace,
എങ്കിലും എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ചുതന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം
Judges 17:4
Thus he returned the silver to his Mother. Then his Mother took two hundred shekels of silver and gave them to the silversmith, and he made it into a carved image and a molded image; and they were in the house of Micah.
അവൻ വെള്ളി തന്റെ അമ്മെക്കു മടക്കിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ ഇരുനൂറു വെള്ളിപ്പണം എടുത്തു തട്ടാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു; അവൻ അതുകൊണ്ടു കൊത്തുപണിയും വാർപ്പുപണിയുമായ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി; അതു മീഖാവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Joshua 21:37
KedeMoth with its common-land, and Mephaath with its common-land: four cities;
യഹ്സയും അതിന്റെ പുല്പുറങ്ങളും കെദേമോത്തും അതിന്റെ പുല്പുറങ്ങളും മേഫാത്തും അതിന്റെ പുല്പുറങ്ങളും ഇങ്ങനെ നാലു പട്ടണവും,
Joshua 13:20
Beth Peor, the slopes of Pisgah, and Beth JeshiMoth--
ബേത്ത്-പെയോരും പിസ്ഗച്ചരിവുകളും ബേത്ത്-യെശീമോത്തും
2 Chronicles 31:13
Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, JeriMoth, Jozabad, Eliel, Ismachiah, Mahath, and Benaiah were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king and Azariah the ruler of the house of God.
യെഹിസ്കീയാരാജാവിന്റെയും ദൈവാലയപ്രമാണിയായ അസർയ്യാവിന്റെയും ആജ്ഞപ്രകാരം യെഹീയേൽ, അസസ്യാവു, നഹത്ത്, അസാഹേൽ, യെരീമോത്ത്, യോസാബാദ്, എലീയേൽ, യിസ്മഖ്യാവു, മഹത്ത്, ബെനായാവു എന്നിവർ കോനന്യാവിന്റെയും അവന്റെ അനുജൻ ശിമെയിയുടെയും കീഴിൽ വിചാരകന്മാരായിരുന്നു.
Proverbs 29:15
The rod and rebuke give wisdom, But a child left to himself brings shame to his Mother.
വടിയും ശാസനയും ജ്ഞാനത്തെ നലകുന്നു; തന്നിഷ്ടത്തിന്നു വിട്ടിരുന്ന ബാലനോ അമ്മെക്കു ലജ്ജ വരുത്തുന്നു.
Nehemiah 10:5
Harim, MereMoth, Obadiah,
ഹരീം, മെരേമോത്ത്, ഔബദ്യാവു,
Colossians 1:1
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and TiMothy our brother,
ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ അപ്പൊസ്തലനായ പൌലോസും സഹോദരനായ തിമൊഥെയോസും കൊലൊസ്സ്യയിലുള്ള വിശുദ്ധന്മാരും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസ്ത സഹോദരന്മാരുമായവർക്കും എഴുതുന്നതു:
2 Samuel 19:37
Please let your servant turn back again, that I may die in my own city, near the grave of my father and Mother. But here is your servant Chimham; let him cross over with my lord the king, and do for him what seems good to you."
എന്റെ പട്ടണത്തിൽ എന്റെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും കല്ലറയുടെ അടുക്കൽവെച്ചു മരിക്കേണ്ടതിന്നു അടിയൻ വിടകൊള്ളട്ടെ; എന്നാൽ നിന്റെ ദാസനായ കിംഹാം ഇതാ; അവൻ യജമാനനായ രാജാവിനോടുകൂടെ പോരട്ടെ; നിനക്കു പ്രസാദമായതു അവന്നു ചെയ്തു കൊടുത്താലും.
John 19:25
Now there stood by the cross of Jesus His Mother, and His Mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.
യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്നരികെ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ളെയോപ്പാവിന്റെ ഭാര്യ മറിയയും മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയും നിന്നിരുന്നു.
2 Kings 8:28
Now he went with Joram the son of Ahab to war against Hazael king of Syria at RaMoth Gilead; and the Syrians wounded Joram.
അവൻ ആഹാബിന്റെ മകനായ യോരാമിനോടുകൂടെ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു അരാംരാജാവായ ഹസായേലിനോടു യുദ്ധം ചെയ്‍വാൻ പോയി; എന്നാൽ അരാമ്യർ യോരാമിനെ മുറിവേല്പിച്ചു.
Mark 15:47
And Mary Magdalene and Mary the Mother of Joses observed where He was laid.
2 Chronicles 22:2
Ahaziah was forty-two years old when he became king, and he reigned one year in Jerusalem. His Mother's name was Athaliah the granddaughter of Omri.
അഹസ്യാവു വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു നാല്പത്തിരണ്ടു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ ഒരു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു; അവന്റെ അമ്മെക്കു അഥല്യാ എന്നു പേർ; അവൾ ഒമ്രിയുടെ മകളായിരുന്നു.
×

Found Wrong Meaning for Moth?

Name :

Email :

Details :×