Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Otter

English Meaning

Any carnivorous animal of the genus Lutra, and related genera. Several species are described. They have large, flattish heads, short ears, and webbed toes. They are aquatic, and feed on fish. Their fur is soft and valuable. The common otter of Europe is Lutra vulgaris; the American otter is L. Canadensis; other species inhabit South America and Asia.

  1. Any of various aquatic, carnivorous mammals of the genus Lutra and allied genera, related to the minks and weasels and having webbed feet and dense, dark brown fur.
  2. The fur of this mammal.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നീര്‍നായ് - Neer‍naayu | Neer‍nayu

കടല്‍ നായ് - Kadal‍ Naayu | Kadal‍ Nayu

നീര്‍നായ്‌ - Neer‍naayu | Neer‍nayu

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Jeremiah 19:1
Thus says the LORD: "Go and get a pOtter's earthen flask, and take some of the elders of the people and some of the elders of the priests.
യഹോവ ഇപ്രകാരം കല്പിച്ചു: നീ പോയി കുശവനോടു ഒരു മൺകുടം വിലെക്കു വാങ്ങി ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരിലും പുരോഹിതന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരിലും ചിലരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
Isaiah 30:14
And He shall break it like the breaking of the pOtter's vessel, Which is broken in pieces; He shall not spare. So there shall not be found among its fragments A shard to take fire from the hearth, Or to take water from the cistern."
അടുപ്പിൽനിന്നു തീ എടുപ്പാനോ കുളത്തിൽനിന്നു വെള്ളം കോരുവാനോ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു കഷണംപോലും ശേഷിക്കാതവണ്ണം ഒരുവൻ കുശവന്റെ പൊട്ടക്കലം ഗണ്യമാക്കാതെ ഉടെച്ചുകളയുന്നതു പോലെ അവൻ അതിനെ ഉടെച്ചുകളയും.
Revelation 2:27
"He shall rule them with a rod of iron; They shall be dashed to pieces like the pOtter's vessels'--as I also have received from My Father;
അവൻ ഇരിമ്പുകോൽകൊണ്ടു അവരെ മേയിക്കും; അവർ കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾപോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകും.
Isaiah 41:25
"I have raised up one from the north, And he shall come; From the rising of the sun he shall call on My name; And he shall come against princes as though mortar, As the pOtter treads clay.
ഞാൻ ഒരുത്തനെ വടക്കുനിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചു; അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു; സൂര്യോദയദിക്കിൽ നിന്നു അവനെ എഴുന്നേല്പിച്ചു; അവൻ എന്റെ നാമത്തെ ആരാധിക്കും; അവർ വന്നു ചെളിയെപ്പോലെയും കുശവൻ കളിമണ്ണു ചവിട്ടുന്നതുപോലെയും ദേശാധിപതികളെ ചവിട്ടും.
Isaiah 29:16
Surely you have things turned around! Shall the pOtter be esteemed as the clay; For shall the thing made say of him who made it, "He did not make me"? Or shall the thing formed say of him who formed it, "He has no understanding"?
അയ്യോ, ഇതെന്തൊരു മറിവു! കുശവനും കളിമണ്ണും ഒരുപോലെ എന്നു വിചാരിക്കാമോ? ഉണ്ടായതു ഉണ്ടാക്കിയവനെക്കുറിച്ചു: അവൻ എന്നെ ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല എന്നും, ഉരുവായതു ഉരുവാക്കിയവനെക്കുറിച്ചു: അവന്നു ബുദ്ധിയില്ല എന്നും പറയുമോ?
Isaiah 19:1
The burden against Egypt. Behold, the LORD rides on a swift cloud, And will come into Egypt; The idols of Egypt will tOtter at His presence, And the heart of Egypt will melt in its midst.
മിസ്രയീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം: യഹോവ വേഗതയുള്ളോരു മേഘത്തെ വാഹനമാക്കി മിസ്രയീമിലേക്കു വരുന്നു; അപ്പോൾ മിസ്രയീമിലെ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികൾ അവന്റെ സന്നിധിയിങ്കൽ നടുങ്ങുകയും മിസ്രയീമിന്റെ ഹൃദയം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉരുകുകയും ചെയ്യും.
Psalms 2:9
You shall break them with a rod of iron; You shall dash them to pieces like a pOtter's vessel."'
ഇരിമ്പുകോൽകൊണ്ടു നീ അവരെ തകർക്കും; കുശവന്റെ പാത്രംപോലെ അവരെ ഉടെക്കും.
Zechariah 11:13
And the LORD said to me, "Throw it to the pOtter"--that princely price they set on me. So I took the thirty pieces of silver and threw them into the house of the LORD for the pOtter.
എന്നാൽ യഹോവ എന്നോടു: അതു ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടുകളക; അവർ എന്നെ മതിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായോരു വില തന്നേ എന്നു കല്പിച്ചു; അങ്ങനെ ഞാൻ ആ മുപ്പതു വെള്ളിക്കാശു വാങ്ങി യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു.
Jeremiah 18:6
"O house of Israel, can I not do with you as this pOtter?" says the LORD. "Look, as the clay is in the pOtter's hand, so are you in My hand, O house of Israel!
യിസ്രായേൽഗൃഹമേ, ഈ കുശവൻ ചെയ്തതുപോലെ എനിക്കു നിങ്ങളോടു ചെയ്‍വാൻ കഴികയില്ലയോ എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; യിസ്രായേൽഗൃഹമേ, കളിമണ്ണു കുശവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു.
Daniel 2:41
Whereas you saw the feet and toes, partly of pOtter's clay and partly of iron, the kingdom shall be divided; yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw the iron mixed with ceramic clay.
കാലും കാൽ വിരലും പാതി കളിമണ്ണും പാതി ഇരുമ്പുംകൊണ്ടുള്ളതായി കണ്ടതിന്റെ താല്പര്യമോ: അതു ഒരു ഭിന്നരാജത്വം ആയിരിക്കും; എങ്കിലും ഇരിമ്പും കളിമണ്ണും ഇടകലർന്നതായി കണ്ടതുപോലെ അതിൽ ഇരിമ്പിന്നുള്ള ബലം കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
Psalms 62:3
How long will you attack a man? You shall be slain, all of you, Like a leaning wall and a tOttering fence.
നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചാഞ്ഞ മതിലും ആടുന്ന വേലിയുംപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലേണ്ടതിന്നു എത്രത്തോളം അവനെ ആക്രമിക്കും?
Jeremiah 18:3
Then I went down to the pOtter's house, and there he was, making something at the wheel.
അങ്ങനെ ഞാൻ കുശവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ചക്രത്തിന്മേൽ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.
Isaiah 64:8
But now, O LORD, You are our Father; We are the clay, and You our pOtter; And all we are the work of Your hand.
എങ്കിലോ യഹോവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ പിതാവു; ഞങ്ങൾ കളിമണ്ണും നീ ഞങ്ങളെ മനയുന്നവനും ആകുന്നു; ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിന്റെ കൈപ്പണിയത്രേ;
Matthew 27:7
And they consulted together and bought with them the pOtter's field, to bury strangers in.
പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അതുകൊണ്ടു കുശവന്റെ നിലം വാങ്ങി.
Isaiah 40:20
Whoever is too impoverished for such a contribution Chooses a tree that will not rot; He seeks for himself a skillful workman To prepare a carved image that will not tOtter.
ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠെക്കു വകയില്ലാത്തവൻ ദ്രവിച്ചുപോകാത്ത ഒരു മരക്കണ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കയും ഇളകാത്ത വിഗ്രഹം കൊത്തിയുണ്ടാക്കി നിർത്തുവാൻ ഒരു ശില്പിയെ അന്വേഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു.
Matthew 27:10
and gave them for the pOtter's field, as the LORD directed me."
കർത്താവു എന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തുപോലെ കുശവന്റെ നിലത്തിന്നു വേണ്ടി കൊടുത്തു.” എന്നു യിരെമ്യാപ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്തതിന്നു അന്നു നിവൃത്തിവന്നു..
Jeremiah 18:2
"Arise and go down to the pOtter's house, and there I will cause you to hear My words."
നീ എഴുന്നേറ്റു കുശവന്റെ വീട്ടിലേക്കു ചെല്ലുക; അവിടെവെച്ചു ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കും.
Isaiah 41:7
So the craftsman encouraged the goldsmith; He who smooths with the hammer inspired him who strikes the anvil, Saying, "It is ready for the soldering"; Then he fastened it with pegs, That it might not tOtter.
അങ്ങനെ ആശാരി തട്ടാനെയും കൊല്ലൻ കൂടം തല്ലുന്നവനെയും ധൈര്യപ്പെടുത്തി കൂട്ടിവിളക്കുന്നതിന്നു ചേലായി എന്നു പറഞ്ഞു, ഇളകാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ അതിനെ ആണികൊണ്ടു ഉറപ്പിക്കുന്നു.
Romans 9:21
Does not the pOtter have power over the clay, from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor?
എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കോപം കാണിപ്പാനും ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനും യെഹൂദന്മാരിൽനിന്നു മാത്രമല്ല
Lamentations 4:2
The precious sons of Zion, Valuable as fine gold, How they are regarded as clay pots, The work of the hands of the pOtter!
തങ്കത്തോടു തുല്യരായിരുന്ന സീയോന്റെ വിശിഷ്ടപുത്രന്മാരെ കുശവന്റെ പണിയായ മൺപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ എണ്ണിയിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?
Jeremiah 18:4
And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the pOtter; so he made it again into another vessel, as it seemed good to the pOtter to make.
കുശവൻ കളിമണ്ണുകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം അവന്റെ കയ്യിൽ ചീത്തയായിപ്പോയി; എന്നാൽ കുശവൻ അതിനെ തനിക്കു തോന്നിയതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രമാക്കിത്തീർത്തു.
1 Chronicles 4:23
These were the pOtters and those who dwell at Netaim and Gederah; there they dwelt with the king for his work.
ഇവർ നെതായീമിലും ഗെദേരയിലും പാർത്ത കുശവന്മാർ ആയിരുന്നു; അവർ രാജാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ വേല ചെയ്‍വാൻ അവിടെ പാർത്തു.
Isaiah 24:20
The earth shall reel to and fro like a drunkard, And shall tOtter like a hut; Its transgression shall be heavy upon it, And it will fall, and not rise again.
ഭൂമി മത്തനെപ്പോലെ ചാഞ്ചാടുന്നു; കാവൽമാടംപോലെ ആടുന്നു; അതിന്റെ അകൃത്യം അതിന്മേൽ ഭാരമായിരിക്കുന്നു; അതു വീഴും, എഴുന്നേൽക്കയുമില്ല.
Jeremiah 19:11
and say to them, "Thus says the LORD of hosts: "Even so I will break this people and this city, as one breaks a pOtter's vessel, which cannot be made whole again; and they shall bury them in Tophet till there is no place to bury.
സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നന്നാക്കിക്കൂടാതവണ്ണം കുശവന്റെ പാത്രം ഉടെച്ചുകളഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ ജനത്തെയും ഈ നഗരത്തെയും ഉടെച്ചുകളയും. അടക്കം ചെയ്‍വാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ലായ്കകൊണ്ടു അവരെ തോഫെത്തിൽ അടക്കംചെയ്യും.
×

Found Wrong Meaning for Otter?

Name :

Email :

Details :×