Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Cow

English Meaning

A chimney cap; a cowl

  1. The mature female of cattle of the genus Bos.
  2. The mature female of other large animals, such as whales, elephants, or moose.
  3. A domesticated bovine of either sex or any age.
  4. have a cow Slang To become amazed, angered, or upset: He had a cow when he saw the mess we made.
  5. till the cows come home Informal For a very long time; indefinitely: They could argue till the cows come home and still not reach an agreement.
  6. To frighten with threats or a show of force. See Synonyms at intimidate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

എരുമ - Eruma

ഭയപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുകപശു - Bhayappeduththi Enthenkilum Cheyyikkukapashu | Bhayappeduthi Enthenkilum Cheyyikkukapashu

ബലം പ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കീഴടക്കുക - Balam Prayogicho Bheeshanippeduththiyo Keezhadakkuka | Balam Prayogicho Bheeshanippeduthiyo Keezhadakkuka

ഭയാക്രാന്തനാക്കുക - Bhayaakraanthanaakkuka | Bhayakranthanakkuka

പിടിയാന - Pidiyaana | Pidiyana

കാണ്ടാമൃഗം - Kaandaamrugam | Kandamrugam

പശു - Pashu

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Job 21:10
Their bull breeds without failure; Their Cow calves without miscarriage.
അവരുടെ കാള ഇണചേരുന്നു, നിഷ്ഫലമാകുന്നില്ല; അവരുടെ പശു കിടാവിടുന്നു കരു അഴിയുന്നതുമില്ല.
1 Samuel 6:7
Now therefore, make a new cart, take two milk Cows which have never been yoked, and hitch the Cows to the cart; and take their calves home, away from them.
ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നുകം വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നു വണ്ടിക്കു കെട്ടി അവയുടെ കിടാക്കളെ അവയുടെ അടുക്കൽനിന്നു വീട്ടിൽ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ .
Leviticus 22:28
Whether it is a Cow or ewe, do not kill both her and her young on the same day.
അന്നു തന്നേ അതിനെ തിന്നേണം; രാവിലെവരെ അതിൽ ഒട്ടും ശേഷിപ്പിക്കരുതു; ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു.
Amos 4:1
Hear this word, you Cows of Bashan, who are on the mountain of Samaria, Who oppress the poor, Who crush the needy, Who say to your husbands, "Bring wine, let us drink!"
എളിയവരെ പീഡിപിക്കയും ദരിദ്രന്മാരെ തകർക്കുംകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടു: കൊണ്ടുവരുവിൻ ; ഞങ്ങൾ കുടിക്കട്ടെ എന്നു പറകയും ചെയ്യുന്ന ശമർയ്യാപർവ്വതത്തിലെ ബാശാന്യപശുക്കളേ, ഈ വചനം കേൾപ്പിൻ .
Genesis 32:15
thirty milk camels with their colts, forty Cows and ten bulls, twenty female donkeys and ten foals.
കറവുള്ള മുപ്പതു ഒട്ടകത്തെയും അവയുടെ കുട്ടികളെയും നാല്പതു പശുവിനെയും പത്തു കാളയെയും ഇരുപതു പെൺകഴുതയെയും പത്തു കഴുതകൂട്ടിയെയും വേർതിരിച്ചു.
Genesis 41:2
Suddenly there came up out of the river seven Cows, fine looking and fat; and they fed in the meadow.
അവൻ നദീതീരത്തു നിന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുനദിയിൽ നിന്നു കയറി, ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.
Genesis 41:4
And the ugly and gaunt Cows ate up the seven fine looking and fat Cows. So Pharaoh awoke.
മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ രൂപ ഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു; അപ്പോൾ ഫറവോൻ ഉണർന്നു.
Genesis 41:20
And the gaunt and ugly Cows ate up the first seven, the fat Cows.
എന്നാൽ മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ പുഷ്ടിയുള്ള മുമ്പിലത്തെ ഏഴു പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു;
1 Samuel 6:12
Then the Cows headed straight for the road to Beth Shemesh, and went along the highway, lowing as they went, and did not turn aside to the right hand or the left. And the lords of the Philistines went after them to the border of Beth Shemesh.
ആ പശുക്കൾ നേരെ ബേത്ത്-ശേമെശിലേക്കുള്ള വഴിക്കു പോയി: അവ കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴിയിൽ കൂടി തന്നേ പോയി; ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാരും ബേത്ത്-ശേമെശിന്റെ അതിർവരെ പിന്നാലെ ചെന്നു.
1 Samuel 6:14
Then the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh, and stood there; a large stone was there. So they split the wood of the cart and offered the Cows as a burnt offering to the LORD.
വണ്ടി ബേത്ത്-ശേമെശ്യനായ യോശുവയുടെ വയലിൽ വന്നുനിന്നു: അവിടെ ഒരു വലിയ കല്ലു ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ വണ്ടിയുടെ മരം വെട്ടിക്കീറി പശുക്കളെ യഹോവേക്കു ഹോമയാഗം കഴിച്ചു.
Revelation 21:8
But the Cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death."
എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ, അവിശ്വാസികൾ അറെക്കപ്പെട്ടവർ കുലപാതകന്മാർ, ദുർന്നടപ്പുകാർ, ക്ഷുദ്രക്കാർ, ബിംബാരാധികൾ എന്നിവർക്കും ഭോഷകുപറയുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ള ഔഹരി തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്കയിലത്രേ: അതു രണ്ടാമത്തെ മരണം.
Isaiah 11:7
The Cow and the bear shall graze; Their young ones shall lie down together; And the lion shall eat straw like the ox.
പശു കരടിയോടുകൂടെ മേയും; അവയുടെ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കിടക്കും; സിംഹം കാള എന്നപോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും.
Genesis 41:27
And the seven thin and ugly Cows which came up after them are seven years, and the seven empty heads blighted by the east wind are seven years of famine.
അവയുടെ പിന്നാലെ കയറിവന്ന മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള ഏഴു പശുവും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞു പതിരായുള്ള ഏഴു കതിരും ഏഴു സംവത്സരം; അവ ക്ഷാമമുള്ള ഏഴു സംവത്സരം ആകുന്നു.
Genesis 41:3
Then behold, seven other Cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other Cows on the bank of the river.
അവയുടെ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു നദിയിൽ നിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു മറ്റേ പശുക്കളുടെ അരികെ നിന്നു.
Genesis 41:19
Then behold, seven other Cows came up after them, poor and very ugly and gaunt, such ugliness as I have never seen in all the land of Egypt.
അവയുടെ പിന്നാലെ ക്ഷീണിച്ചും മെലിഞ്ഞും എത്രയും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു കയറി വന്നു; അത്ര വിരൂപമായവയെ ഞാൻ മിസ്രയീംദേശത്തു എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല.
Genesis 41:18
Suddenly seven Cows came up out of the river, fine looking and fat; and they fed in the meadow.
അപ്പോൾ മാംസപുഷ്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.
Isaiah 7:21
It shall be in that day That a man will keep alive a young Cow and two sheep;
അന്നാളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും രണ്ടു ആട്ടിനെയും വളർത്തും.
Ezekiel 4:15
Then He said to me, "See, I am giving you Cow dung instead of human waste, and you shall prepare your bread over it."
അവൻ എന്നോടു: നോക്കുക മാനുഷകാഷ്ഠത്തിന്നു പകരം ഞാൻ നിനക്കു പശുവിൻ ചാണകം അനുവദിക്കുന്നു; അതു കത്തിച്ചു നിന്റെ അപ്പം ചുട്ടുകൊൾക എന്നു കല്പിച്ചു.
Numbers 18:17
But the firstborn of a Cow, the firstborn of a sheep, or the firstborn of a goat you shall not redeem; they are holy. You shall sprinkle their blood on the altar, and burn their fat as an offering made by fire for a sweet aroma to the LORD.
എന്നാൽ പശു, ആടു, കോലാടു എന്നിവയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ വീണ്ടെടുക്കരുതു; അവ വിശുദ്ധമാകുന്നു; അവയുടെ രക്തം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ചു മേദസ്സു യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി ദഹിപ്പിക്കേണം.
Genesis 41:26
The seven good Cows are seven years, and the seven good heads are seven years; the dreams are one.
ഏഴു നല്ല പശു ഏഴു സംവത്സരം; നല്ല കതിരും ഏഴു സംവത്സരം; സ്വപ്നം ഒന്നു തന്നേ.
1 Samuel 6:10
Then the men did so; they took two milk Cows and hitched them to the cart, and shut up their calves at home.
അവർ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു; കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ വരുത്തി വണ്ടിക്കു കെട്ടി, അവയുടെ കിടാക്കളെ വീട്ടിൽ ഇട്ടു അടെച്ചു.
×

Found Wrong Meaning for Cow?

Name :

Email :

Details :×