Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Scorpion

English Meaning

Any one of numerous species of pulmonate arachnids of the order Scorpiones, having a suctorial mouth, large claw-bearing palpi, and a caudal sting.

  1. Any of various arachnids of the order Scorpionida, of warm dry regions, having a segmented body and an erectile tail tipped with a venomous sting.
  2. See Scorpius.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വൃശ്ചിക രാശി - Vrushchika Raashi | Vrushchika Rashi

ഒരിനം ചാട്ട - Orinam Chaatta | Orinam Chatta

വൃശ്ചികം - Vrushchikam

തേള്‍ - Thel‍

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Ezekiel 2:6
"And you, son of man, do not be afraid of them nor be afraid of their words, though briers and thorns are with you and you dwell among Scorpions; do not be afraid of their words or dismayed by their looks, though they are a rebellious house.
നീയോ, മനുഷ്യപുത്രാ, അവരെ പേടിക്കരുതു; പറക്കാരയും മുള്ളും നിന്റെ അരികെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും തേളുകളുടെ ഇടയിൽ നീ പാർത്താലും അവരുടെ വാക്കു പേടിക്കരുതു; അവർ മത്സരഗൃഹമല്ലോ; നീ അവരുടെ വാക്കു പേടിക്കരുതു; അവരുടെ നോട്ടം കണ്ടു ഭ്രമിക്കയുമരുതു.
Revelation 9:5
And they were not given authority to kill them, but to torment them for five months. Their torment was like the torment of a Scorpion when it strikes a man.
അവരെ കൊല്ലുവാനല്ല, അഞ്ചുമാസം ദണ്ഡിപ്പിപ്പാനത്രേ അതിന്നു അധികാരം ലഭിച്ചതു; അവരുടെ വേദന, തേൾ മനുഷ്യനെ കുത്തുമ്പോൾ ഉള്ള വേദനപോലെ തന്നേ.
Luke 11:12
Or if he asks for an egg, will he offer him a Scorpion?
മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ?
Revelation 9:10
They had tails like Scorpions, and there were stings in their tails. Their power was to hurt men five months.
തേളിന്നുള്ളതുപോലെ വാലും വിഷമുള്ളും ഉണ്ടു; മനുഷ്യരെ അഞ്ചുമാസം ഉപദ്രവിപ്പാൻ അതിന്നുള്ള ശക്തി വാലിൽ ആയിരുന്നു.
Luke 10:19
Behold, I give you the authority to trample on serpents and Scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല. നിങ്ങളുടെ പേർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലത്രേ സന്തോഷിപ്പിൻ .
Revelation 9:3
Then out of the smoke locusts came upon the earth. And to them was given power, as the Scorpions of the earth have power.
പുകയിൽനിന്നു വെട്ടുക്കിളി ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു അതിന്നു ഭൂമിയിലെ തേളിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചു.
Deuteronomy 8:15
who led you through that great and terrible wilderness, in which were fiery serpents and Scorpions and thirsty land where there was no water; who brought water for you out of the flinty rock;
അഗ്നിസർപ്പവും തേളും വെള്ളമില്ലാതെ വരൾച്ചയും ഉള്ള വലിയതും ഭയങ്കരവുമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയും തീക്കല്പാറയിൽനിന്നു നിനക്കു വെള്ളം പുറപ്പെടുവിക്കയും
×

Found Wrong Meaning for Scorpion?

Name :

Email :

Details :×