Abigail

Show Usage

Pronunciation of Abigail  

   

English Meaning

A lady's waiting-maid.

  1. A lady's waiting-maid.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആളി - Aali | ali
×
× സഖി - Sakhi
× തോഴി - Thozhi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 25:23

Now when abigail saw David, she dismounted quickly from the donkey, fell on her face before David, and bowed down to the ground.


അബീഗയിൽ ദാവീദിനെ കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷണത്തിൽ കഴുതപ്പുറത്തുനിന്നു ഇറങ്ങി ദാവീദിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു.


1 Samuel 25:40

When the servants of David had come to abigail at Carmel, they spoke to her saying, "David sent us to you, to ask you to become his wife."


ദാവീദിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ കർമ്മേലിൽ അബീഗയിലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവളോടു: നീ ദാവീദിന്നു ഭാര്യയായ്തീരുവാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളെ അവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


1 Samuel 30:5

And David's two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and abigail the widow of Nabal the Carmelite, had been taken captive.


യിസ്രെയേൽക്കാരത്തി അഹീനോവം, കർമ്മേൽക്കാരൻ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അബീഗയിൽ എന്നീ ദാവീദിന്റെ രണ്ടു ഭാര്യമാരെയും അവർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Abigail?

Name :

Email :

Details :×