Pronunciation of Afar  

   

English Meaning

At, to, or from a great distance; far away; -- often used with from preceding, or off following; as, he was seen from afar; I saw him afar off.

  1. From, at, or to a great distance: saw it afar off; traveled afar.
  2. A long distance: Tales from afar.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അപ്പുറത്ത് - Appuraththu | Appurathu
× അകലെ - Akale
× ദൂരത്തുനിന്ന്‌ - Dhooraththuninnu | Dhoorathuninnu
× അകലെയായി - Akaleyaayi | Akaleyayi
× ദൂരെ - Dhoore
× ദൂരത്തുനിന്ന് - Dhooraththuninnu | Dhoorathuninnu
× ദൂരത്തില്‍ - Dhooraththil‍ | Dhoorathil‍
× ദൂരത്തിൽ - Dhooraththil | Dhoorathil
× അകലത്ത്‌ - Akalaththu | Akalathu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 16:23

And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.


ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു; പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ടു നോക്കി ദൂരത്തു നിന്നു അബ്രാഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസരിനെയും കണ്ടു:


1 Samuel 26:13

Now David went over to the other side, and stood on the top of a hill afar off, a great distance being between them.


ദാവീദ് അപ്പുറം കടന്നുചെന്നു ദൂരത്തു ഒരു മലമുകളിൽ നിന്നു; അവർക്കും മദ്ധ്യേ മതിയായ അകലമുണ്ടായിരുന്നു.


Nehemiah 12:43

Also that day they offered great sacrifices, and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy; the women and the children also rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard afar off.


അന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചുനിലക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും കുറിച്ചു യെഹൂദാജനം സന്തോഷിച്ചതുകൊണ്ടു അവർ പുരോഹിതന്മാർക്കും ലേവ്യർക്കും ന്യായപ്രമാണത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഔഹരികളെ, പട്ടണങ്ങളോടു ചേർന്ന നിലങ്ങളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിന്നും ഉദർച്ചാർപ്പണങ്ങൾക്കും ഉള്ള അറകളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു ചില പുരുഷന്മാരെ മേൽവിചാരകന്മാരായി നിയമിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Afar?

Name :

Email :

Details :×