Axles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of axle.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:32

Under the panels were the four wheels, and the axles of the wheels were joined to the cart. The height of a wheel was one and a half cubits.


ചക്രം നാലും ചട്ടങ്ങളുടെ കീഴും ചക്രങ്ങളുടെ അച്ചുതണ്ടുകൾ പീ ത്തിലും ആയിരുന്നു. ഔരോ ചക്രത്തിന്റെ ഉയരം ഒന്നര മുഴം.


1 Kings 7:30

Every cart had four bronze wheels and axles of bronze, and its four feet had supports. Under the laver were supports of cast bronze beside each wreath.


ഔരോ പീ ത്തിന്നും താമ്രം കൊണ്ടുള്ള നന്നാലു ചക്രവും താമ്രംകൊണ്ടുള്ള അച്ചുതണ്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; അതിന്റെ നാലു കോണിലും കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തൊട്ടിയുടെ കീഴെ കാൽ ഔരോന്നിന്നും പുറവശത്തു തോരണപ്പണിയോടുകൂടി വാർത്തിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Axles?

Name :

Email :

Details :×