Booths

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of booth.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 23:7

Then he tore down the ritual booths of the perverted persons that were in the house of the LORD, where the women wove hangings for the wooden image.


സ്ത്രീകൾ അശേരെക്കു കൂടാരശീലകൾ നെയ്ത ഇടങ്ങളായി യഹോവയുടെ ആലയത്തിങ്കലുള്ള പുരുഷമൈഥുനക്കാരുടെ വീടുകളെയും അവൻ ഇടിച്ചുകളഞ്ഞു.


Leviticus 23:42

You shall dwell in booths for seven days. All who are native Israelites shall dwell in booths,


ഞാൻ യിസ്രായേൽമക്കളെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ


Genesis 33:17

And Jacob journeyed to Succoth, built himself a house, and made booths for his livestock. Therefore the name of the place is called Succoth.


യാക്കോബോ സുക്കോത്തിന്നു യാത്രപുറപ്പെട്ടു; തനിക്കു ഒരു വീടു പണിതു; കന്നുകാലിക്കൂട്ടത്തിന്നു തൊഴുത്തുകളും കെട്ടി; അതു കൊണ്ടു ആ സ്ഥലത്തിന്നു സുക്കോത്ത് എന്നു പേർ പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Booths?

Name :

Email :

Details :×