Bountifully

Show Usage

Pronunciation of Bountifully  

   

English Meaning

  1. In a bountiful manner.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 13:6

I will sing to the LORD, Because He has dealt bountifully with me.


യഹോവ എനിക്കു നന്മ ചെയ്തിരിക്കകൊണ്ടു ഞാൻ അവന്നു പാട്ടു പാടും.


Psalms 119:17

Deal bountifully with Your servant, That I may live and keep Your word.


[ഗീമെൽ] ജീവച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു അടിയന്നു നന്മ ചെയ്യേണമേ; എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ വചനം പ്രാമണിക്കും.


Psalms 142:7

Bring my soul out of prison, That I may praise Your name; The righteous shall surround me, For You shall deal bountifully with me."


ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു എന്റെ പ്രാണനെ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കേണമേ; നീ എന്നോടു ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കയാൽ നീതിമാന്മാർ എന്റെ ചുറ്റം വന്നുകൂടും.


×

Found Wrong Meaning for Bountifully?

Name :

Email :

Details :×