Bountifully

Show Usage

Pronunciation of Bountifully  

   

English Meaning

  1. In a bountiful manner.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 119:17

Deal bountifully with Your servant, That I may live and keep Your word.


[ഗീമെൽ] ജീവച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു അടിയന്നു നന്മ ചെയ്യേണമേ; എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ വചനം പ്രാമണിക്കും.


Psalms 142:7

Bring my soul out of prison, That I may praise Your name; The righteous shall surround me, For You shall deal bountifully with me."


ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു എന്റെ പ്രാണനെ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കേണമേ; നീ എന്നോടു ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കയാൽ നീതിമാന്മാർ എന്റെ ചുറ്റം വന്നുകൂടും.


Psalms 116:7

Return to your rest, O my soul, For the LORD has dealt bountifully with you.


എൻ മനമേ, നീ വീണ്ടും സ്വസ്ഥമായിരിക്ക; യഹോവ നിനക്കു ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Bountifully?

Name :

Email :

Details :×