Brutally

Pronunciation of Brutally  

English Meaning

In a brutal manner; cruelly.

  1. In a brutal manner; viciously, barbarically.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പൈശാചികത - Paishaachikatha | Paishachikatha ;നിഷ്‌ഠുരനായ - Nishduranaaya | Nishduranaya ;മൃഗതുല്യമാക്കുക - Mrugathulyamaakkuka | Mrugathulyamakkuka ;മൃഗീയമായി - Mrugeeyamaayi | Mrugeeyamayi ;ക്രൂരതരമാക്കുക - Krooratharamaakkuka | Krooratharamakkuka ;മൃതപ്രായമാക്കുക - Mruthapraayamaakkuka | Mruthaprayamakkuka ;

നിഷ്‌ഠൂരമായ - Nishdooramaaya | Nishdooramaya ;ഹീനമായ - Heenamaaya | Heenamaya ;മരണാസന്നനാക്കുക - Maranaasannanaakkuka | Maranasannanakkuka ;നിഷ്‌ഠൂരത - Nishdooratha ;അതിക്രൂരരായ - Athikrooraraaya | Athikrooraraya ;മൃഗീയത - Mrugeeyatha ;ക്രൂരത - Krooratha ;നൃശംസമായ - Nrushamsamaaya | Nrushamsamaya ;ക്രൂരമായി - Krooramaayi | Krooramayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Brutally?

Name :

Email :

Details :×