Builders

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of builder.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 20:17

Then He looked at them and said, "What then is this that is written: "The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone'?


അവനോ അവരെ നോക്കി: “എന്നാൽ വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു മൂലക്കല്ലായിത്തീർന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതു എന്തു?


2 Kings 22:6

to carpenters and builders and masons--and to buy timber and hewn stone to repair the house.


യെഹൂദാപട്ടണങ്ങളിലും യെരൂശലേമിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള പൂജാഗിരികളിൽ ധൂപം കാട്ടുവാൻ യെഹൂദാരാജാക്കന്മാർ നിയമിച്ചിരുന്ന പൂജാഗിരികളെയും ബാലിന്നും സൂര്യന്നും ചന്ദ്രന്നും ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ സർവ്വസൈന്യത്തിന്നും ധൂപം കാട്ടിയവരെയും അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു.


Psalms 118:22

The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone.


വീടുപണിയുന്നവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലു മൂലക്കല്ലായി തീർന്നിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Builders?

Name :

Email :

Details :×