Counselors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of counselor.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിയമോപദേഷ്‌ടാക്കള്‍ - Niyamopadheshdaakkal‍ | Niyamopadheshdakkal‍
× ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌ - Upadheshdaavu | Upadheshdavu
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezra 8:25

and weighed out to them the silver, the gold, and the articles, the offering for the house of our God which the king and his counselors and his princes, and all Israel who were present, had offered.


രാജാവും അവന്റെ മന്ത്രിമാരും പ്രഭുക്കന്മാരും അവിടെയുള്ള യിസ്രായേല്യരൊക്കെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയംവകെക്കു അർപ്പിച്ചിരുന്ന വഴിപാടായ വെള്ളിയും പൊന്നും ഉപകരണങ്ങളും ഞാൻ അവർക്കും തൂക്കിക്കൊടുത്തു.


Daniel 6:7

All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors, have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree, that whoever petitions any god or man for thirty days, except you, O king, shall be cast into the den of lions.


രാജാവേ, മുപ്പതു ദിവസത്തേക്കു തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ കഴിച്ചാൽ, അവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നൊരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കയും ഖണ്ഡതമായോരു വിരോധം കല്പിക്കയും ചെയ്യേണമെന്നു രാജ്യത്തിലെ സകല അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും സ്ഥാനാപതികളും പ്രധാനദേശാധിപന്മാരും മന്ത്രിമാരും ദേശാധിപന്മാരും കൂടി ആലേചിച്ചിരിക്കുന്നു.


Ezra 7:14

And whereas you are being sent by the king and his seven counselors to inquire concerning Judah and Jerusalem, with regard to the Law of your God which is in your hand;


നിന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം യെഹൂദയിലെയും യെരൂശലേമിലെയും കാര്യം അന്വേഷിപ്പാനും രാജാവും അവന്റെ മന്ത്രിമാരും


×

Found Wrong Meaning for Counselors?

Name :

Email :

Details :×