Counselors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of counselor.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉപദേഷ്‌ടാവ്‌ - Upadheshdaavu | Upadheshdavu
×
× നിയമോപദേഷ്‌ടാക്കള്‍ - Niyamopadheshdaakkal‍ | Niyamopadheshdakkal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 11:14

Where there is no counsel, the people fall; But in the multitude of counselors there is safety.


പരിപാലനം ഇല്ലാത്തേടത്തു ജനം അധോഗതി പ്രാപിക്കുന്നു; മന്ത്രിമാരുടെ ബഹുത്വത്തിലോ രക്ഷയുണ്ടു.


Daniel 6:7

All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors, have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree, that whoever petitions any god or man for thirty days, except you, O king, shall be cast into the den of lions.


രാജാവേ, മുപ്പതു ദിവസത്തേക്കു തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ കഴിച്ചാൽ, അവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നൊരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കയും ഖണ്ഡതമായോരു വിരോധം കല്പിക്കയും ചെയ്യേണമെന്നു രാജ്യത്തിലെ സകല അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും സ്ഥാനാപതികളും പ്രധാനദേശാധിപന്മാരും മന്ത്രിമാരും ദേശാധിപന്മാരും കൂടി ആലേചിച്ചിരിക്കുന്നു.


Daniel 3:27

And the satraps, administrators, governors, and the king's counselors gathered together, and they saw these men on whose bodies the fire had no power; the hair of their head was not singed nor were their garments affected, and the smell of fire was not on them.


പ്രധാനദേശാധിപതിമാരും സ്ഥാനാപതിമാരും ദേശാധിപതിമാരും രാജമന്ത്രിമാരും വന്നുകൂടി, ആ പുരുഷന്മാരുടെ ദേഹത്തിന്നു തീ പിടിക്കാതെയും അവരുടെ തലമുടി കരിയാതെയും കാൽചട്ടെക്കു കേടു പറ്റാതെയും അവർക്കും തീയുടെ മണംപോലും തട്ടാതെയും ഇരുന്നതു കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Counselors?

Name :

Email :

Details :×