Dwellings

Show Usage

English Meaning

  1. Plural of dwelling.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;[[dwelling]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[dwelling]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[dwelling]] Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 25:37

And the peaceful dwellings are cut down Because of the fierce anger of the LORD.


സമാധാനമുള്ള മേച്ചല്പുറങ്ങൾ യഹോവയുടെ ഉഗ്രകോപംനിമിത്തം നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 25:4

indeed, therefore, I will deliver you as a possession to the men of the East, and they shall set their encampments among you and make their dwellings among you; they shall eat your fruit, and they shall drink your milk.


ഞാൻ നിന്നെ കിഴക്കുള്ളവർക്കും കൈവശമാക്കിക്കൊടുക്കും; അവർ നിങ്കൽ പാളയമടിച്ചു, നിവാസങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും; അവർ നിന്റെ ഫലം തിന്നുകയും നിന്റെ പാൽ കുടിക്കയും ചെയ്യും.


Exodus 35:3

You shall kindle no fire throughout your dwellings on the Sabbath day."


ശബ്ബത്ത നാളിൽ നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങും തീ കത്തിക്കരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Dwellings?

Name :

Email :

Details :×