Dwellings

Show Usage

English Meaning

  1. Plural of dwelling.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;[[dwelling]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[dwelling]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[dwelling]] Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 25:4

indeed, therefore, I will deliver you as a possession to the men of the East, and they shall set their encampments among you and make their dwellings among you; they shall eat your fruit, and they shall drink your milk.


ഞാൻ നിന്നെ കിഴക്കുള്ളവർക്കും കൈവശമാക്കിക്കൊടുക്കും; അവർ നിങ്കൽ പാളയമടിച്ചു, നിവാസങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും; അവർ നിന്റെ ഫലം തിന്നുകയും നിന്റെ പാൽ കുടിക്കയും ചെയ്യും.


Leviticus 23:21

And you shall proclaim on the same day that it is a holy convocation to you. You shall do no customary work on it. It shall be a statute forever in all your dwellings throughout your generations.


അന്നു തന്നേ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധസഭായോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണം; അന്നു സാമാന്യവേല യാതൊന്നും ചെയ്യരുതു; ഇതു നിങ്ങളുടെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും തലമുറതലമുറയായി നിങ്ങൾക്കു എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടം ആയിരിക്കേണം.


Ezekiel 48:15

"The five thousand cubits in width that remain, along the edge of the twenty-five thousand, shall be for general use by the city, for dwellings and common-land; and the city shall be in the center.


എന്നാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരംമുഴം വീതിയിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം മുഴം നഗരത്തിന്നു വാസസ്ഥലവും വെളിൻ പ്രദേശവുമായ സാമാന്യഭൂമിയും നഗരം അതിന്റെ നടുവിലും ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Dwellings?

Name :

Email :

Details :×