Dwellings

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural of dwelling.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× [[dwelling]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[dwelling]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[dwelling]] Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 23:17

You shall bring from your dwellings two wave loaves of two-tenths of an ephah. They shall be of fine flour; they shall be baked with leaven. They are the firstfruits to the LORD.


നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരേണം; അതു നേരിയ മാവുകൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കു ആദ്യവിളവു.


Psalms 87:2

The LORD loves the gates of Zion More than all the dwellings of Jacob.


സീയോന്റെ പടിവാതിലുകളെ തന്നേ, യാക്കോബിന്റെ സകലനിവാസങ്ങളെക്കാളും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നു.


Exodus 12:20

You shall eat nothing leavened; in all your dwellings you shall eat unleavened bread."'


പുളിച്ചതു യാതൊന്നും നിങ്ങൾ തിന്നരുതു; നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നേണം.


×

Found Wrong Meaning for Dwellings?

Name :

Email :

Details :×