Erroneously

Pronunciation of Erroneously  

English Meaning

  1. in an erroneous manner
  2. incorrectly

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തെറ്റായ - Thettaaya | Thettaya ;അയഥാർത്ഥമായ - Ayathaarththamaaya | Ayatharthamaya ;അബദ്ധമായി - Abaddhamaayi | Abadhamayi ;തെറ്റായി - Thettaayi | Thettayi ;പിഴച്ച - Pizhacha ;അയഥാർത്ഥമായി - Ayathaarththamaayi | Ayatharthamayi ;

അബദ്ധമായ - Abaddhamaaya | Abadhamaya ;മിഥ്യയായി - Mithyayaayi | Mithyayayi ;അയഥാര്‍ത്ഥമായി - Ayathaar‍ththamaayi | Ayathar‍thamayi ; ;പ്രമാദമായ - Pramaadhamaaya | Pramadhamaya ;അസത്യമായ - Asathyamaaya | Asathyamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Erroneously?

Name :

Email :

Details :×