Erroneously

Pronunciation of Erroneously  

   

English Meaning

  1. in an erroneous manner
  2. incorrectly

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പ്രമാദമായ - Pramaadhamaaya | Pramadhamaya
× തെറ്റായ - Thettaaya | Thettaya
× പിഴച്ച - Pizhacha
× അയഥാർത്ഥമായി - Ayathaarththamaayi | Ayatharthamayi
× അസത്യമായ - Asathyamaaya | Asathyamaya
× അബദ്ധമായി - Abaddhamaayi | Abadhamayi
× മിഥ്യയായി - Mithyayaayi | Mithyayayi
× അബദ്ധമായ - Abaddhamaaya | Abadhamaya
× അയഥാര്‍ത്ഥമായി - Ayathaar‍ththamaayi | Ayathar‍thamayi
×
× അയഥാർത്ഥമായ - Ayathaarththamaaya | Ayatharthamaya
× തെറ്റായി - Thettaayi | Thettayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Erroneously?

Name :

Email :

Details :×