Expansiveness

Pronunciation of Expansiveness  

   

English Meaning

  1. The state of being expansive

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിശാലഹൃദയത്വം - Vishaalahrudhayathvam | Vishalahrudhayathvam
× ആകാശം - Aakaasham | akasham
× എല്ലാ വിസ്‌തരിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള - Ellaa Vistharichu Parayunna Svabhaavamulla | Ella Vistharichu Parayunna swabhavamulla
× വിശാലത - Vishaalatha | Vishalatha
× വ്യാപനം - Vyaapanam | Vyapanam
× വികാസം - Vikaasam | Vikasam
× മഹാമനസ്‌ക്കത - Mahaamanaskkatha | Mahamanaskkatha
× വികസ്വരമായ - Vikasvaramaaya | Vikaswaramaya
× വ്യാപ്‌തി - Vyaapthi | Vyapthi
× വികസനം - Vikasanam
× വർദ്ദനവ്‌ - Varddhanavu | Vardhanavu
×
× വികസ്വരത - Vikasvaratha | Vikaswaratha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Expansiveness?

Name :

Email :

Details :×