Eyelids

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of eyelid.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കണ്ണിമ - Kannima ;കണ്‍പീള - Kan‍peela ; ;കൺപോള - Kanpola ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 16:16

My face is flushed from weeping, And on my eyelids is the shadow of death;


കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു എന്റെ മുഖം ചുവന്നിരിക്കുന്നു; എന്റെ കണ്ണിന്മേൽ അന്ധതമസ്സു കിടക്കുന്നു.


Psalms 77:4

You hold my eyelids open; I am so troubled that I cannot speak.


നീ എന്റെ കണ്ണിന്നു ഉറക്കം തടുത്തിരിക്കുന്നു; സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 9:18

Let them make haste And take up a wailing for us, That our eyes may run with tears, And our eyelids gush with water.


നമ്മുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ ഒഴുകത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുടെ കൺപോളയിൽനിന്നു വെള്ളം ചാടത്തക്കവണ്ണവും അവർ ബദ്ധപ്പെട്ടു വിലാപം കഴിക്കട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Eyelids?

Name :

Email :

Details :×