Eyelids

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of eyelid.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കൺപോള - Kanpola
×
× കണ്‍പീള - Kan‍peela

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 77:4

You hold my eyelids open; I am so troubled that I cannot speak.


നീ എന്റെ കണ്ണിന്നു ഉറക്കം തടുത്തിരിക്കുന്നു; സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 9:18

Let them make haste And take up a wailing for us, That our eyes may run with tears, And our eyelids gush with water.


നമ്മുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ ഒഴുകത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുടെ കൺപോളയിൽനിന്നു വെള്ളം ചാടത്തക്കവണ്ണവും അവർ ബദ്ധപ്പെട്ടു വിലാപം കഴിക്കട്ടെ.


Psalms 11:4

The LORD is in His holy temple, The LORD's throne is in heaven; His eyes behold, His eyelids test the sons of men.


യഹോവ തന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടു; യഹോവയുടെ സിംഹാസനം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആകുന്നു; അവന്റെ കണ്ണുകൾ ദർശിക്കുന്നു; അവന്റെ കണ്പോളകൾ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ശോധന ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Eyelids?

Name :

Email :

Details :×