Formalize

Pronunciation of Formalize  

English Meaning

To give form, or a certain form, to; to model.

  1. To give a definite form or shape to.
  2. To make formal.
  3. To give formal standing or endorsement to; make official or legitimate by the observance of proper procedure.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിയമാനുരൂപമായ - Niyamaanuroopamaaya | Niyamanuroopamaya ;പ്രമാണാനുസാരമാക്കുക - Pramaanaanusaaramaakkuka | Pramananusaramakkuka ;ആചാരാനുഗതമായ - Aachaaraanugathamaaya | acharanugathamaya ;ആചാരപരമായ - Aachaaraparamaaya | acharaparamaya ;ആകൃതി മാത്രമുള്ള - Aakruthi Maathramulla | akruthi Mathramulla ;രൂപഭദ്രതാവാദം - Roopabhadhrathaavaadham | Roopabhadhrathavadham ;

ഔപചാരികമായ - Aupachaarikamaaya | oupacharikamaya ;യഥാക്രമമായ - Yathaakramamaaya | Yathakramamaya ;ചടങ്ങ്‌ - Chadangu ;നിയമവിധേയമാക്കുക - Niyamavidheyamaakkuka | Niyamavidheyamakkuka ;മുറ - Mura ;മുറപ്രകാരമുള്ള - Muraprakaaramulla | Muraprakaramulla ;രൂപഭദ്രതാവാദം (രൂപത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സിദ്ധാന്തം) - Roopabhadhrathaavaadham (roopaththinu Praadhaanyam Nalkunna Siddhaantham) | Roopabhadhrathavadham (roopathinu Pradhanyam Nalkunna Sidhantham) ;രീതിവാദം - Reethivaadham | Reethivadham ;ആചാരപരമാക്കുക - Aachaaraparamaakkuka | acharaparamakkuka ;വിശ്വാസപ്രമാണം - Vishvaasapramaanam | Vishvasapramanam ;മുറപ്രകാരമായ - Muraprakaaramaaya | Muraprakaramaya ;കേവലം ഔപചാരികപ്പെരുമാറ്റം - Kevalam Aupachaarikapperumaattam | Kevalam oupacharikapperumattam ;ഔപചാരികമായി - Aupachaarikamaayi | oupacharikamayi ;ശിഷ്‌ടാചാരം - Shishdaachaaram | Shishdacharam ;മര്യാദ - Maryaadha | Maryadha ;ഔപചാരികമകായി - Aupachaarikamakaayi | oupacharikamakayi ;ആചാരപൂർവ്വം - Aachaarapoorvvam | acharapoorvvam ;ഔപചാരികത്വം - Aupachaarikathvam | oupacharikathvam ;അത്യാദരപൂർവ്വം - Athyaadharapoorvvam | Athyadharapoorvvam ;ബാഹ്യമായ - Baahyamaaya | Bahyamaya ;രൂപത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സിദ്ധാന്തം ത - Roopaththinu Praadhaanyam Nalkunna Siddhaantham Tha | Roopathinu Pradhanyam Nalkunna Sidhantham Tha ;സമ്പ്രദായം - Sampradhaayam | Sampradhayam ;ചിട്ടുപ്പെടുത്തുക - Chittuppeduththuka | Chittuppeduthuka ;യഥാവിധി - Yathaavidhi | Yathavidhi ;നിയമസാധുതയുണ്ടാക്കുക - Niyamasaadhuthayundaakkuka | Niyamasadhuthayundakkuka ;ഔപചാരികമാക്കുക - Aupachaarikamaakkuka | oupacharikamakkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Formalize?

Name :

Email :

Details :×