Frustrating

Pronunciation of Frustrating  

   

English Meaning

  1. discouraging; causing annoyance or anger by excessive difficulty
  2. Present participle of frustrate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഭംഗം - Bhamgam
× മോഹഭംഗം - Mohabhamgam
× വിഫലമായ - Viphalamaaya | Viphalamaya
× തടസ്സം - Thadassam
× നിരാശാജനകമായ - Niraashaajanakamaaya | Nirashajanakamaya
× നിരാശ - Niraasha | Nirasha
× നിരാശപ്പെടുത്തുക - Niraashappeduththuka | Nirashappeduthuka
× ഇച്ഛാഭംഗം വരുത്തുക - Ichchaabhamgam Varuththuka | Ichchabhamgam Varuthuka
× നിരാശത - Niraashatha | Nirashatha
×
× വിഫലമാക്കുക - Viphalamaakkuka | Viphalamakkuka
× വിഘ്‌നപ്പെടുത്തുക - Vighnappeduththuka | Vighnappeduthuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Frustrating?

Name :

Email :

Details :×