Genealogies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of genealogy.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× genealogy എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Genealogy Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Genealogy Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 1:34

From the children of Manasseh, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


മനശ്ശെയുടെ മക്കളുടെ സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി


2 Chronicles 31:19

Also for the sons of Aaron the priests, who were in the fields of the common-lands of their cities, in every single city, there were men who were designated by name to distribute portions to all the males among the priests and to all who were listed by genealogies among the Levites.


പുരോഹിതന്മാരുടെ സകലപുരുഷപ്രജെക്കും ലേവ്യരിൽ വംശാവലിയായി ചാർത്തപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഔഹരികൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവരുടെ പട്ടണങ്ങളുടെ പുല്പുറപ്രദേശങ്ങളിലെ അഹരോന്യരായ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഔരോ പട്ടണത്തിൽ പേർവിവരം പറഞ്ഞിരുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു.


Numbers 1:24

From the children of Gad, their genealogies by their families, by their fathers' house, according to the number of names, from twenty years old and above, all who were able to go to war:


ഗാദിന്റെ മക്കളുടെ സന്തതികളിൽ കുലംകുലമായും കുടുംബംകുടുംബമായും ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടു യുദ്ധത്തിന്നു പ്രാപ്തിയുള്ള സകലപുരുഷന്മാരും പേരുപേരായി


×

Found Wrong Meaning for Genealogies?

Name :

Email :

Details :×