Holiest

Show Usage
   

English Meaning

  1. superlative form of holy: most holy.; most sacred.
  2. superlative form of holey: most holey.; most full of holes.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 9:8

the Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of All was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing.


മുങ്കൂടാരം നിലക്കുന്നേടത്തോളം വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വഴി വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവു ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


Hebrews 9:3

and behind the second veil, the part of the tabernacle which is called the holiest of All,


രണ്ടാം തിരശ്ശീലെക്കു പിന്നിലോ അതിവിശുദ്ധം എന്ന കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു.


Hebrews 10:19

Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus,


അതുകൊണ്ടു സഹോദരന്മാരേ, യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശീലയിൽകൂടി നമുക്കു പ്രതിഷ് ിച്ച ജീവനുള്ള പുതുവഴിയായി,


×

Found Wrong Meaning for Holiest?

Name :

Email :

Details :×