Hundreds

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of hundred.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 23:14

And Jehoiada the priest brought out the captains of hundreds who were set over the army, and said to them, "Take her outside under guard, and slay with the sword whoever follows her." For the priest had said, "Do not kill her in the house of the LORD."


യെഹോയാദാപുരോഹിതൻ പടനായകന്മാരായ ശതാധിപന്മാരെ പുറത്തു വരുത്തി അവരോടു: അവളെ അണികളിൽകൂടി പുറത്തു കൊണ്ടു പോകുവിൻ ; ആരെങ്കിലും അവളെ അനുഗമിച്ചാൽ അവൻ വാളാൽ മരിക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു. അവളെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽവെച്ചു കൊല്ലരുതു എന്നു പുരോഹിതൻ കല്പിച്ചിരുന്നു.


2 Kings 11:10

And the priest gave the captains of hundreds the spears and shields which had belonged to King David, that were in the temple of the LORD.


അകമ്പടികൾ ഒക്കെയും കയ്യിൽ ആയുധവുമായി ആലയത്തിന്റെ വലത്തുവശംമുതൽ ഇടത്തുവശംവരെ യാഗപീ ത്തിന്നും ആലയത്തിന്നും നേരെ രാജാവിന്റെ ചുറ്റും നിന്നു.


1 Samuel 29:2

And the lords of the Philistines passed in review by hundreds and by thousands, but David and his men passed in review at the rear with Achish.


അപ്പോൾ ഫെലിസ്ത്യപ്രഭുക്കന്മാർ നൂറുനൂറായും ആയിരം ആയിരമായും കടന്നു; എന്നാൽ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും പിൻ പടയിൽ ആഖീശിനോടുകൂടെ കടന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Hundreds?

Name :

Email :

Details :×