Hundreds

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of hundred.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 18:4

Then the king said to them, "Whatever seems best to you I will do." So the king stood beside the gate, and all the people went out by hundreds and by thousands.


രാജാവു അവരോടു: നിങ്ങൾക്കു ഉത്തമം എന്നു തോന്നുന്നതു ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ രാജാവു പടിവാതിൽക്കൽ നിന്നു; ജനമൊക്കെയും നൂറുനൂറായും ആയിരമായിരമായും പുറപ്പെട്ടു.


Mark 6:40

So they sat down in ranks, in hundreds and in fifties.


അവർ നൂറും അമ്പതും വീതം നിരനിരയായി ഇരുന്നു.


1 Chronicles 27:1

And the children of Israel, according to their number, the heads of fathers' houses, the captains of thousands and hundreds and their officers, served the king in every matter of the military divisions. These divisions came in and went out month by month throughout all the months of the year, each division having twenty-four thousand.


യിസ്രായേൽപുത്രന്മാർ ആളെണ്ണപ്രകാരം പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംവത്സരത്തിലെ സകലമാസങ്ങളിലും മാസാന്തരം വരികയും പോകയും ചെയ്യുന്ന അതതു ക്കുറുകളുടെ ഔരോ പ്രവൃത്തിയിലും രാജാവിന്നു സേവ ചെയ്തുപോന്ന അവരുടെ പ്രമാണികളും ആകെ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ.


×

Found Wrong Meaning for Hundreds?

Name :

Email :

Details :×