Libyans

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 11:43

He shall have power over the treasures of gold and silver, and over all the precious things of Egypt; also the libyans and Ethiopians shall follow at his heels.


അവൻ പൊന്നും വെള്ളിയുമായ നിക്ഷേപങ്ങളെയും മിസ്രയീമിലെ മനോഹര വസ്തുക്കളെയും കൈവശമാക്കും; ലൂബ്യരും കൂശ്യരും അവന്റെ അനുചാരികൾ ആയിരിക്കും.


Jeremiah 46:9

Come up, O horses, and rage, O chariots! And let the mighty men come forth: The Ethiopians and the libyans who handle the shield, And the Lydians who handle and bend the bow.


കുതിരകളേ, കുതിച്ചു ചാടുവിൻ ; രഥങ്ങളേ, മുറുകി ഔടുവിൻ ! വീരന്മാർ പുറപ്പെടട്ടെ; പരിച പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂശ്യരും പൂത്യരും വില്ലെടുത്തു കുലെക്കുന്ന ലൂദ്യരും കൂടെ.


×

Found Wrong Meaning for Libyans?

Name :

Email :

Details :×