Mercies

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of mercy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 13:34

And that He raised Him from the dead, no more to return to corruption, He has spoken thus: "I will give you the sure mercies of David.'


ഇനി ദ്രവത്വത്തിലേക്കു തിരിയാതവണ്ണം അവൻ അവനെ മരിച്ചവരിനിന്നു എഴുന്നേല്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു അവൻ : ദാവീദിന്റെ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ കൃപകെള ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നലകും എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു


Isaiah 55:3

Incline your ear, and come to Me. Hear, and your soul shall live; And I will make an everlasting covenant with you--The sure mercies of David.


നിങ്ങൾ ചെവി ചായിച്ചു എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ‍; നിങ്ങൾക്കു ജീവനുണ്ടാകേണ്ടതിന്നു കേട്ടുകൊൾവിൻ ‍; ദാവീദിന്റെ നിശ്ചലകൃപകൾ എന്ന ഒരു ശാശ്വത നിയമം ഞാൻ നിങ്ങളോടു ചെയ്യും


Lamentations 3:22

Through the LORD's mercies we are not consumed, Because His compassions fail not.


നാം മുടിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കുന്നതു യഹോവയുടെ ദയ ആകുന്നു; അവന്റെ കരുണ തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ;


×

Found Wrong Meaning for Mercies?

Name :

Email :

Details :×