Mercies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of mercy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 21:13

And David said to Gad, "I am in great distress. Please let me fall into the hand of the LORD, for His mercies are very great; but do not let me fall into the hand of man."


ദാവീദ് ഗാദിനോടു: ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇപ്പോൾ യഹോവയുടെ കയ്യിൽ തന്നേ വീഴട്ടെ; അവന്റെ കരുണ ഏറ്റവും വലിയതല്ലോ; മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Psalms 145:9

The LORD is good to all, And His tender mercies are over all His works.


യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ ; തന്റെ സകലപ്രവൃത്തികളോടും അവന്നു കരുണ തോന്നുന്നു.


Psalms 89:1

I will sing of the mercies of the LORD forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations.


യഹോവയുടെ കൃപകളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ എന്നേക്കും പാടും; തലമുറതലമുറയോളം എന്റെ വായ് കൊണ്ടു നിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Mercies?

Name :

Email :

Details :×