Mercies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of mercy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 9:19

Yet in Your manifold mercies You did not forsake them in the wilderness. The pillar of the cloud did not depart from them by day, To lead them on the road; Nor the pillar of fire by night, To show them light, And the way they should go.


നീ നിന്റെ മഹാകരുണനിമിത്തം അവരെ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല; പകലിൽ അവരെ വഴിനടത്തിയ മേഘസ്തംഭവും രാത്രിയിൽ അവർക്കും വെളിച്ചം കൊടുത്തു അവർ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ച അഗ്നിസ്തംഭവും അവരെ വിട്ടുമാറിയതുമില്ല.


1 Chronicles 21:13

And David said to Gad, "I am in great distress. Please let me fall into the hand of the LORD, for His mercies are very great; but do not let me fall into the hand of man."


ദാവീദ് ഗാദിനോടു: ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇപ്പോൾ യഹോവയുടെ കയ്യിൽ തന്നേ വീഴട്ടെ; അവന്റെ കരുണ ഏറ്റവും വലിയതല്ലോ; മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Psalms 145:9

The LORD is good to all, And His tender mercies are over all His works.


യഹോവ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ ; തന്റെ സകലപ്രവൃത്തികളോടും അവന്നു കരുണ തോന്നുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Mercies?

Name :

Email :

Details :×