Mercies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of mercy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 24:14

And David said to Gad, "I am in great distress. Please let us fall into the hand of the LORD, for His mercies are great; but do not let me fall into the hand of man."


ദാവീദ്,ഗാദിനോടു: ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു; നാം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ തന്നേ വീഴുക; അവന്റെ കരുണ വലിയതല്ലോ; മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വീഴരുതേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Psalms 119:41

Let Your mercies come also to me, O LORD--Your salvation according to Your word.


[വൌ] യഹോവേ, നിന്റെ വചനപ്രകാരം നിന്റെ ദയയും നിന്റെ രക്ഷയും എങ്കലേക്കു വരുമാറാകട്ടെ.


Psalms 89:1

I will sing of the mercies of the LORD forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations.


യഹോവയുടെ കൃപകളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ എന്നേക്കും പാടും; തലമുറതലമുറയോളം എന്റെ വായ് കൊണ്ടു നിന്റെ വിശ്വസ്തതയെ അറിയിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Mercies?

Name :

Email :

Details :×