Midwives

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of midwife.
  2. Third-person singular simple present indicative form of midwife.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 1:21

And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.


സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകകൊണ്ടു അവൻ അവർക്കും കുടുംബവർദ്ധന നല്കി.


Exodus 1:19

And the midwives said to Pharaoh, "Because the Hebrew women are not like the Egyptian women; for they are lively and give birth before the midwives come to them."


സൂതികർമ്മിണികൾ ഫറവോനോടു: എബ്രായസ്ത്രീകൾ മിസ്രയീമ്യസ്ത്രീകളെപ്പോലെ അല്ല; അവർ നല്ല തിറമുള്ളവർ; സൂതികർമ്മിണികൾ അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തുമ്മുമ്പെ അവർ പ്രസവിച്ചു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു.


Exodus 1:18

So the king of Egypt called for the midwives and said to them, "Why have you done this thing, and saved the male children alive?"


അപ്പോൾ മിസ്രയീം രാജാവു സൂതികർമ്മിണികളെ വരുത്തി; ഇതെന്തൊരു പ്രവൃത്തി? നിങ്ങൾ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Midwives?

Name :

Email :

Details :×